Hlavná stránka

O pastieroch (sv. Augustín)

E-mail Tlačiť PDF
(0 hlasovaní, Priemerná známka: 0 )

Dobr_pastierSv. Augustín nám ponúka pár zamyslení nad úlohou pastiera...

Priprav sa na skúšku

Už ste počuli, čo majú radi zlí pastieri. Pozrite sa, čo zanedbávajú. „Slabé ste neposilňovali, choré neliečili, zranené“ čiže zlomené „neobviazali, blúdiace ste nevolali, stratené nehľadali a silné ste umorili,“ zabili, zavraždili. Ovca je slabá, čiže má slabé srdce, takže môže ono podľahnúť pokušeniam, ak ju prekvapia nečakane a nepripravenú.

Keď taká ovca uverí, nedbalý pastier jej nepovie: „Syn môj, keď sa chystáš slúžiť Bohu, upevni sa v spravodlivosti a bázni a priprav sa na skúšku.“ Lebo kto takto hovorí, posilňuje slabého a zo slabého robí silného, aby veriaci nevkladal svoju nádej do blaha tohto sveta. A ak bol poučený, aby vkladal nádej do svetského blaha, samo blaho ho zničí. Ak potom prídu protivenstva, zlomí sa, alebo azda aj zahynie.

Kto teda takto stavia, ten ho nestavia na skalu, ale stavia ho na piesok. „Tou skalou bol Kristus.“ Kresťania majú nasledovať Krista v utrpení, a nie zháňať sa za rozkošami. Slabého posilní, keď mu povedia: „Čakaj, že prídu pokušenia tohto sveta, ale Pán ťa vytrhne zo všetkých, ak sa tvoje srdce neodvráti od neho. Lebo on prišiel trpieť, on prišiel zomrieť, prišiel sa dať opľuť, prišiel sa dať tŕním korunovať, prišiel si vypočuť urážky a nakoniec prišiel sa dať pribiť na drevo, aby posilnil tvoje srdce. To všetko on pre teba, ty nič. Nie pre seba, ale pre teba.“

Ale akí sú to pastieri, keď sa boja, že urazia tých, ktorým hovoria; a nielenže ich nepripravia na hroziace pokušenia, ale sľubujú im šťastie tohto sveta, hoci Boh ho tomuto svetu nesľúbil?! On predpovedá, že na tento svet budú až do konca prichádzať trápenia na trápenia — a ty chceš, aby bol kresťan z týchto útrap vyňatý? Práve preto, že je kresťanom, má o niečo viac trpieť na tomto svete.

Veď Apoštol hovorí: „Všetci, čo chcú žiť nábožne v Kristovi, budú prenasledovaní.“ či sa ti to páči alebo nie, pastier, ktorý hľadáš vlastné záujmy, a nie záujmy Ježiša Krista, on hovorí: „Všetci, čo chcú žiť nábožne v Kristovi, budú prenasledovaní.“ Ale ty povedz: „Ak budeš žiť nábožne v Kristovi, budeš oplývať všetkými dobrami. A ak aj nemáš deti, narodia sa ti a vychováš všetky a nik ti nezomrie.“ Takto staviaš? Pozri sa, čo robíš, kde staviaš! Na piesku je ten, koho staviaš. Príde dážď, privalia sa vody, strhne sa víchrica, oboria sa na ten dom a dom sa zrúti; zostane z neho veľké rumovisko.

Vezmi ho z piesku, postav ho na skalu: nech stojí na Kristovi, koho chceš mať kresťanom. Nech hľadí na Kristove utrpenia, ktoré si nezaslúžil, nech hľadí na toho, ktorý je bez najmenšieho hriechu a musí vrátiť, čo neulúpil; nech si všimne, čo mu hovorí Písmo: „Šľahá každého, koho prijíma za syna.“ A nech sa pripraví na šľahy, alebo nech sa neusiluje, aby ho prijal.

Poskytni obväz útechy

Písmo hovorí: „Šľahá každého, koho prijíma za syna.“ A ty hovoríš: „Možno budem výnimkou“? Ak budeš vyňatý spod rán biča, budeš vyňatý aj z počtu synov. Povieš: „A prečo šľahá každého syna?“ Šľahá bez výnimky každého syna, aj svojho jediného. Toho jediného, narodeného z Otcovej podstaty, rovného Otcovi „v božskej prirodzenosti“, Slovo, skrze ktoré bolo všetko stvorené, nebolo kadiaľ šľahnúť. Preto sa odel telom, aby nebol bez šľahania. A ten, ktorý šľahá jediného bez hriechu, vynechá adoptovaného, ktorý zhrešil? Apoštol hovorí, že my sme povolaní za adoptovaných. Dostali sme adoptívne synovstvo, aby sme boli spoludedičmi jediného a boli aj jeho dedičstvom: „Žiadaj si odo mňa a dám ti do dedičstva národy.“ Svojím utrpením nám dal príklad.

Ale aby slabý nepodľahol v budúcich pokušeniach, nesmie sa dať oklamať falošnou nádejou ani zlomiť strachom. Povedz mu: „Priprav sa na skúšku.“ A možno začína klesať, chvieť sa, odmieta ísť ďalej. Máš iné: „Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily.“ Toto sľubovať a predpovedať budúce utrpenia znamená posilňovať slabého. Keď tomu, kto sa veľmi bojí a je tým ochromený, sľúbiš Božie milosrdenstvo, nie že nebude skúšok, ale že Boh nedovolí skúšať nad sily, obväzuješ zlomené.

Lebo jedni, keď počujú o budúcich súženiach, ešte väčšmi sa ozbroja a túžia po nich ako po svojom nápoji. A liek veriacich považujú pre seba za slabý, ale hľadajú aj slávu mučeníkov. Iní zasa, keď počujú o budúcich skúškach, ktoré nevyhnutne prídu — a vlastne je potrebné, aby prišli na kresťana, a nezakúsi ich nik, iba ten, kto chce byť pravým kresťanom —, ak im už hrozia, lámu sa a kolíšu.

Poskytni obväz útechy, obviaž, čo je zlomené. Povedz: Neboj sa! Ten, v ktorého si uveril, neopúšťa v skúškach. Boh je verný. On ťa nedovolí skúšať nad tvoje sily. A to nepočuješ odo mňa, ale hovorí to Apoštol, ktorý hovorí aj toto: „Žiadate dôkaz, že vo mne hovorí Kristus?“ Keď teda toto počuješ, počuješ to od samého Krista, počuješ to aj od toho pastiera, ktorý pasie Izrael. Veď to sa jemu hovorí: „Slzami nás budeš napájať s mierou.“ Lebo čo hovorí Apoštol: „Nedovolí vás skúšať nad vaše sily,“ to hovorí aj Prorok: „S mierou.“ Len ty neopusť toho, ktorý karhá aj povzbudzuje, odstrašuje aj teší, zraňuje aj lieči.

O slabých kresťanoch

Pán hovorí: „Slabé ste neposilňovali.“ To hovorí zlým pastierom, falošným pastierom, pastierom, ktorí hľadajú vlastné záujmy, a nie záujmy Ježiša Krista, ktorí sa tešia dostatku mlieka a vlny, ale o ovce sa vôbec nestarajú a choré neposilňujú. Medzi slabým čiže nie silným — lebo aj chorí sa nazývajú slabými — ale medzi slabým a chorým, to jest tým, kto sa má zle, zdá sa mi, že je tento rozdiel.

Veď to, bratia, čo sa akosi usilujeme rozlíšiť, môžeme azda aj my pri väčšej dôkladnosti lepšie rozlíšiť, aj iný, najmä ak je skúsenejší alebo má viac svetla v srdci. Pritom sa však nedajte pomýliť, čo sa týka slov Písma; čo cítim, to hovorím. U slabého sa treba obávať, aby naňho nedoľahla skúška a nezlomila ho. Nezdravý však chorľavie už dajakou žiadostivosťou, a ona mu bráni nastúpiť na Božiu cestu a vziať na seba Kristovo jarmo.

Všímajte si ľudí, čo chcú dobre žiť: už sa rozhodli dobre žiť, a pritom sú menej schopní znášať zlo ako pripravení konať dobro. A k sile kresťana patrí nielen schopnosť konať dobré, ale aj znášať zlé. Teda tí, čo sa javia horliví v dobrých skutkoch, ale hroziace utrpenia znášať nechcú alebo nemôžu, sú slabí. Tí však, čo milujú svet a nejaká zlá žiadostivosť ich odvádza aj od dobrých skutkov, sú nezdraví a chorí. Ležia totiž ako v chorobe, akoby vôbec nemali sily, a nemôžu nič dobré vykonať.

Taký bol v duši onen ochrnutý človek, ktorého nemohli priniesť k Pánovi, a preto tí, čo ho niesli, odkryli strechu a tadiaľ ho spustili. Totiž tak by si to mal urobiť v duši: otvoriť strechu a spustiť Pánovi ochrnutú dušu, nehybnú vo všetkých údoch a neschopnú nijakého dobrého skutku; zato však obťaženú svojimi hriechmi a zmorenú chorobou svojej žiadostivosti. Ak sú teda nehybné všetky údy a ochrnutie je vnútorné a nemôžeš sa dostať k lekárovi — lekár je možno skrytý a je vnútri: toto je pravý zmysel utajený v Písme — vyjav, čo je skryté, otvor strechu a spusť ochrnutého.

Počuli ste, čo majú počuť tí, ktorí to nerobia a robiť zanedbávajú: „Choré ste neposilňovali, zranené neobviazali.“ Už sme to povedali. Zlomil ho totiž strach zo skúšok. Pridáva sa niečo, čím sa obväzuje zlomené. Útecha: „Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá aj východisko, aby ste mohli vydržať.“

Robte, čo hovoria, ale podľa ich skutkov nerobte

„Preto, pastieri, počujte Pánovo slovo.“ Ale čo majú pastieri počuť? „Toto hovorí Pán, Boh: Ja sám prídem na pastierov a vezmem ich na zodpovednosť za moje ovce.“

Počúvajte a učte sa, Božie ovce! Boh bude brať zlých pastierov na zodpovednosť za svoje ovce, bude ich brať na zodpovednosť za ich smrť. Lebo na inom mieste hovorí cez toho istého Proroka: „Syn človeka, ustanovil som ťa za strážcu Izraelovho domu. Keď budeš počuť z mojich úst slovo, napomeň ich v mojom mene. Ak poviem hriešnikovi: Zomrieš, a ty mu nebudeš dohovárať, aby sa bezbožný odvrátil od svojej cesty, on, bezbožný, zomrie pre svoju neprávosť, ale teba budem brať na zodpovednosť za jeho krv. Ak však napomenieš bezbožného, aby sa odvrátil od svojich ciest, a on sa neodvráti od svojej cesty, zomrie pre svoju neprávosť, ale ty si život zachrániš.“

Čo to znamená, bratia? Vidíte, aké je nebezpečné mlčať? Tamten zomrie a zaslúžene zomrie. Zomrie vo svojej bezbožnosti a vo svojom hriechu. Zabije ho jeho nedbalosť. Lebo mohol nájsť živého pastiera, ktorý hovorí: „Ako žijem, hovorí Pán.“ Ale keď bude nedbalý a nenapomenie ho ani ten, ktorý je na to predstavený a strážca, aby napomínal, aj on spravodlivo zomrie, aj tamten bude spravodlivo odsúdený. Ale ak povieš, hovorí, bezbožnému, keď mu ja pohrozím mečom: „Zomrieš,“ a on sa nebude usilovať vyhnúť hroziacemu meču, tak príde meč a zabije ho. On zomrie vo svojom hriechu, ale ty si si zachránil život. Preto my nesmieme mlčať a vy, aj keby sme mlčali, musíte počúvať slová Pastiera zo Svätého písma.

Pozrime sa teda, lebo tak som si to rozvrhol, či vezme ovce zlým pastierom a dá ich pastierom dobrým. Vidím, ako berie ovce zlým pastierom. Hovorí totiž: „Ja sám prídem na pastierov a vezmem ich na zodpovednosť za moje ovce a už im nedovolím pásť moje ovce; pastieri už nebudú pásť.“ Keď hovorím, aby pásli moje ovce, oni pasú seba, a nie moje ovce, preto „im nedovolím pásť moje ovce“.

Ako im nedovolí pásť jeho ovce? „Robte, čo hovoria, ale podľa ich skutkov nerobte.“ To akoby povedal: „Moje hovoria, svoje robia.“ Ak nerobíte to, čo robia zlí pastieri, nepasú vás oni. A ak robíte, čo hovoria, pasiem vás ja.

Všetci dobrí pastieri sú v jednom pastierovi

Kristus ťa teda pasie spravodlivo, rozlišuje svoje ovce od oviec, ktoré nie sú jeho. Hovorí: „Moje ovce počúvajú môj hlas a idú za mnou.“

Tu nachádzam všetkých dobrých pastierov v jednom pastierovi. Lebo nechýbajú dobrí pastieri, ale sú v jednom. Veľa je tých, čo sú rozdelení. Tu sa hovorí o jednom, lebo sa odporúča jednota. Teda ani teraz sa v skutočnosti nemlčí o pastieroch a nehovorí sa o pastierovi preto, že by Pán nenašiel nikoho, komu by zveril svoje ovce. Ale vtedy ich zveril preto, že našiel Petra. A iba v samom Petrovi odporúčal jednotu. Apoštolov bolo viac, ale jednému povedal: „Pas moje ovce.“ Len nech ani teraz nechýbajú dobrí pastieri, len nech nám nechýbajú, nech nám ich Božie milosrdenstvo dá a ustanoví.

Určite, ak sú dobré ovce, sú aj dobrí pastieri, lebo z dobrých oviec vychádzajú dobrí pastieri. Ale všetci dobrí pastieri sú v jednom, sú jedno. Keď oni pasú, pasie Kristus. Veď ženíchovi priatelia nepredvádzajú svoj hlas, ale veľmi sa radujú zo ženíchovho hlasu. Preto teda on pasie, keď pasú oni. A hovorí: „Ja pasiem,“ lebo v nich je jeho hlas, v nich je jeho láska. Lebo aj keď Petrovi odovzdával svoje ovce ako jeden druhému, chcel ho urobiť jedno so sebou a tak mu zveriť ovce, aby on bol hlavou a tamten zastupoval telo, čiže Cirkev, aby boli ako ženích a nevesta dvaja v jednom tele.

Čo mu teda povedal prv, ako mu odovzdal ovce, aby mu ich neodovzdal ako niekomu inému? „Peter, máš ma rád? On odpovedal: Mám ťa rád. A opäť: Máš ma rád? A odpovedal: Mám ťa rád. Aj tretí raz: Máš ma rád? Odpovedal: Mám ťa rád.“ Posilňuje lásku, aby upevnil jednotu. On je teda jeden pastier v nich a oni sú v jednom.

O pastieroch sa mlčí, ale aj nemlčí. Pastieri sa chvália, ale „kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi“. To znamená pásť Krista, to znamená pásť Kristovi, to znamená pásť v Kristovi, a nepásť pre seba mimo Krista. Veď to nebol naozaj nedostatok pastierov, keď prorok akoby predpovedal budúce zlé časy, vravel: „Ja sám budem pásť svoje ovce,“ lebo ich nemám komu zveriť. Ešte bol aj sám Peter aj ostatní apoštoli v tomto tele a v tomto živote, keď povedal on jeden, v ktorom sú všetci jedno: „Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. Aj tie musím priviesť, aby bolo jedno stádo a jeden pastier.“

Nech sú teda všetci v jednom pastierovi a nech hovoria jedným hlasom pastiera. Nech ho ovce počúvajú a nech idú za svojím pastierom, teda nie za tým alebo tamtým, ale za jedným. A nech v ňom všetci hovoria jedným hlasom, nech nemajú rozdielne hlasy. „Prosím vás, bratia, všetci hovorte to isté, aby neboli medzi vami roztržky.“ Ovce nech počúvajú tento hlas, uchránený pred akoukoľvek roztržkou a očistený od každého bludu, a nech idú za svojím pastierom, ktorý hovorí: „Moje ovce počúvajú môj hlas a idú za mnou.“

Z reči svätého biskupa Augustína O pastieroch
(Sermo 46, 10-11: CCL 41, 536-538)

Share/Save/Bookmark


Tags: pastier  Ježiš  kňaz  sv.  Augustín  
feed0 Komentáre

Napíš komentár
 
 
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
smile
wink
laugh
grin
angry
sad
shocked
cool
tongue
kiss
cry
Menšie | Väčšie
 

security image
Opíš zobrazené písmená


busy
 

Náš člen Balek Robert je s nami už odo dňa: Streda, 17 September 2008.

Ukáž 50 najnovších článkov autora tohto článku.
Súvisiace články z tejto kategórie:


10 náhodne vybratých článkov z tejto kategórie:
Úvahy

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie