Hlavná stránka Biblia Konkordancia Milosrdenstvo - SZ a NZ

Milosrdenstvo - SZ a NZ

E-mail Tlačiť PDF
(0 hlasovaní, Priemerná známka: 0 )

KnihaKde všade sa vo Sv. Písme Starého a Nového zákona nachádza slovo "Milosrdenstvo"? Takýchto miest je k prekvapeniu obrovské množstvo... Nechajte sa prekvapiť sami - nech sa páči...

 

Desatoro prikázaní. - 1 Potom Boh hovoril všetky tieto slová: 2 "Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva. 3 Nebudeš mať iných bohov okrem mňa! 4 Neurobíš si modlu, ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou! 5 Nebudeš sa im klaňať, ani ich uctievať, lebo ja, Pán, tvoj Boh, som žiarlivý Boh, ktorý tresce neprávosti otcov na deťoch do tretieho a štvrtého pokolenia u tých, čo ma nenávidia, 6 milosrdenstvo však preukazuje až do tisíceho pokolenia tým, čo ma milujú a zachovávajú moje príkazy. Ex 20

Náčelná tabuľka. - 36 Potom vyhotovíš z rýdzeho zlata tabuľku a vyryješ na ňu rytcovou prácou Svätý Pánov. 37 Pripevníš ju na šnúrku z belasého purpuru a priviaže sa na mitru; bude teda na prednej strane mitry, 38 bude na Áronovom čele, aby tak Áron nosil previnenia, ktorých sa Izraeliti dopustia pri obetovaní všetkých svojich posvätných darov. Bude stále na jeho čele, aby oni dosiahli milosrdenstvo u Pána. Ex 28

5 Keď sa potom Pán zniesol v oblaku, Mojžiš sa postavil k nemu a vzýval Pánovo meno. 6 Potom Pán prešiel popred neho a volal: "Pán, Pán je milostivý a láskavý Boh, zhovievavý, veľmi milosrdný a verný. 7 On preukazuje milosrdenstvo tisícom, odpúšťa neprávosť, zločiny a hriech, ale nič nenecháva nepotrestané: on navštevuje vinu otcov na deťoch a detných deťoch až do tretieho a štvrtého pokolenia!" 8 Tu sa Mojžiš rýchlo vrhol na zem, poklonil sa a povedal: "Ak som, Pane, našiel milosť v tvojich očiach, prosím, poď s nami, Pane! Je to síce ľud nepoddajnej šije, ale odpusť nám naše previnenia a hriech a prijmi nás za svojich!" 10 Vtedy on povedal: "Hľa, ja uzavriem zmluvu pred všetkým tvojím ľudom. Budem robiť zázraky, aké sa nestali na celej zemi a medzi všetkými národmi. A všetok ľud, uprostred ktorého žiješ, uvidí Pánovo dielo. Lebo je priam hrozné, čo urobím s tebou! Ex 34

Mojžišova prosba o milosrdenstvo. - 10 Keď Mojžiš počul nariekať ľud, rodinu za rodinou, každého pri vchode do svojho stanu - lebo sa veľmi rozhorel Pánov hnev -, Mojžišovi sa nepáčila táto vec 11 a Mojžiš povedal Pánovi: "Prečo tak zle zaobchodíš so svojím služobníkom? Prečo som nenašiel milosť v tvojich očiach, že na mňa kladieš celú ťarchu starosti o všetok tento ľud? 12 Či som ja nosil všetok tento ľud vo svojom lone? Ja som ho priniesol na svet, že odo mňa žiadaš: "Zanes ho na svojich prsiach ako dojka nosí dojča, do krajiny, ktorú si ty prisahal dať ich otcom?" 13 Kde vezmem mäso, aby som ho mohol dať všetkému tomuto ľudu? Nariekajú a volajú predo mnou: "Daj nám jesť mäso!" 14 Ja sám nie som schopný niesť ťarchu všetkého tohoto ľudu. Je to pre mňa priťažké. 15 Ak mieniš aj naďalej takto nakladať so mnou, tak ma radšej zabi - ak som našiel milosť v tvojich očiach -, aby som nemusel dlhšie hľadieť na svoju biedu!" Nm 11

 


Božie milosrdenstvo s kajúcim ľudom. - 1 Keď sa na tebe vyplnia všetky tieto slová, požehnanie alebo kliatba, ktoré som ti predložil, a pripustíš si ich k srdcu - medzi všetkými národmi, kam ťa zaženie Pán, tvoj Boh -, 2 a keď sa zasa obrátiš k Pánovi, svojmu Bohu, a budeš mu poslušný z celého srdca a z celej svojej duše aj so svojimi synmi tak, ako ti to dnes prikazujem, 3 Pán zmení tvoj údel, zľutuje sa nad tebou a zozbiera ťa spomedzi národov, kam ťa rozprášil. 4 A keby si bol zahnaný až na kraj nebies, aj odtiaľ ťa Pán, tvoj Boh, pritiahne späť a dovedie nazad; 5 Pán, tvoj Boh, ťa privedie do krajiny, ktorú prevzali tvoji otcovia do vlastníctva, a ty ju zasa zaujmeš a on ťa požehná a rozmnoží ťa viac ako tvojich otcov. 6 Potom Pán obreže tebe a tvojmu potomstvu srdce, aby si miloval Pána svojho Boha, z celého srdca a z celej svojej duše, aby si mohol žiť. 7 A všetky tieto kliatby Pán zošle na tvojich nepriateľov a odporcov, ktorí ťa prenasledovali. 8 Ty sa však vrátiš a budeš počúvať hlas Pána, svojho Boha, a vyplníš všetky jeho príkazy, ktoré ti ja dnes ukladám. 9 A Pán, tvoj Boh, ti dá oplývať pri každom podujatí tvojich rúk potomstvom tvojho života, prírastkom tvojho dobytka, úrodou tvojej zeme a nadbytkom všetkých vecí, lebo Pán bude mať zasa radosť z teba v (tvojom) šťastí tak, ako sa radoval z tvojich otcov: 10 ak budeš počúvať hlas Pána, svojho Boha, a zachováš jeho príkazy a nariadenia, ktoré sú napísané v tomto zákone, ak sa vrátiš opäť k Pánovi, svojmu Bohu, z celého srdca a celej svojej duše. Dt 30

Lot odchádza zo Sodomy. - 12 Potom mužovia povedali Lotovi: "Ak tu máš nejakého zaťa, syna alebo dcéru a ak niekto z mesta patrí k tebe, vyveď ich preč z tohoto mesta, 13 lebo zničíme toto mesto, pretože je naň veľká žaloba pred Pánom. Pán nás poslal zničiť ho. 14 Vtedy Lot vyšiel von a povedal svojim zaťom, ktorí si mali vziať jeho dcéry: "Vstaňte, poďte preč z tohoto miesta, lebo Pán mesto zničí!" Jeho zaťovia si však mysleli, že robí žarty. 15 Keď svitol deň, anjeli nútili Lota, aby sa ponáhľal. Hovorili: "Vstaň, vezmi svoju ženu a obe dcéry, ktoré tu máš, aby si nezahynul pre neprávosť mesta!" 16 A keď váhal, chytili ho obaja mužovia za ruku, aj jeho ženu a obe dcéry, lebo Pán ich chcel zachrániť, vyviedli ich von a nechali ich za mestom. 17 Keď ich vyvádzali von, jeden z nich povedal: "Zachráň si život! Neobzeraj sa za seba a nezastavuj sa nikde v okolí Jordánu Ponáhľaj sa na vrchy, aby si nezahynul! Lot im povedal: "Ach, nie, Pane! 19 Zaiste tvoj služobník našiel milosť pred tebou, veď si mi preukázal veľké milosrdenstvo, keď si zachoval môj život, ale na vrchoch sa nebudem môcť zachrániť! Aby ma azda nestihlo nešťastie, aby som nezomrel. 20 Pozri, tu neďaleko je mesto, tam môžem utiecť. 21 Ono je len malé a ja sa v ňom zachránim! Malé je a ja ostanem nažive!" I povedal mu: "Dobre teda vyslyším ťa aj v tejto veci a mesto, o ktorom hovoríš, nezničím. 22 Rýchle ta teda utekaj, lebo kým ta nedôjdeš, nemôžem nič robiť." Preto sa mesto volá Segor. Gn 19

13 Zoberte so sebou aj svojho brata! A už choďte, vráťte sa k tomu mužovi! 14 Všemohúci Boh nech vám dá milosrdenstvo u toho muža a nech dá odísť aj vášmu bratovi, čo zostal, aj Benjamínovi! A ja, ako som bol bez detí, tak bez detí aj ostanem!" Gn 43


16 A všetku korisť tam zhromaždíš uprostred trhoviska a spáliš to spolu s mestom a so všetkou korisťou ako celostnú žertvu pre Pána, svojho Boha; nech ostane večným zboreniskom a nech sa nikdy znova nepostaví. 17 Nech nič neprilipne na tvoju ruku z toho prekliateho, 18 aby sa Pán odvrátil od pále svojho hnevu, a aby ti bol milosrdný a rozmnožil ťa, ako prisahal tvojim otcom, 19 - keď budeš poslúchať hlas Pána, svojho Boha, a zachovávať všetky jeho príkazy, ktoré ti dnes predkladám, a konať čo je čnostné v očiach Pána, tvojho Boha. Dt 13

5 Dávid povedal Jonatánovi: "Hľa, zajtra je novmesiac a ja mám sedieť pri jedle s kráľom. Uvoľni ma, schovám sa na poli až do večera. 6 Ak sa Šaul bude na mňa dopytovať, povieš mu: Dávid sa odo mňa vypýtal, aby mohol zabehnúť do svojho mesta, Betlehema, lebo tam celý rod slávi výročnú obetu. 7 Ak povie: "Dobre," tvoj sluha je v bezpečí. Ak sa však nazlostí, vedz, že sa už odhodlal na zlo. 8 Vtedy preukáž svojmu sluhovi milosrdenstvo, veď si dal svojmu sluhovi uzavrieť so sebou Pánovu zmluvu. Ak je na mne vina, zabi ma ty, načo by si ma vydával svojmu otcovi." 9 Jonatán odpovedal: "Nech je to ďaleko od teba! Lebo ak sa naozaj dozviem, že sa môj otec odhodlal pre zlo voči tebe, azda by som ti to neoznámil?!" 10 Dávid povedal Jonatánovi: "A kto mi oznámi, ak ti otec tvrdo odpovie?" 11 Jonatán vravel Dávidovi: "Poď vyjdime na pole!" I vyšli obaja na pole. 12 Vtedy povedal Jonatán Dávidovi: "Ako žije Pán, Izraelov Boh, zajtra (alebo pozajtra) o tomto čase sa budem dopytovať u svojho otca. A ak to bude pre Dávida priaznivé, či by som neposlal k tebe a neoznámil ti to? 13 Toto nech urobí Pán Jonatánovi a toto nech doloží! Ak sa môjmu otcovi bude páčiť priviesť na teba nešťastie, prezradím ti to, vypravím ťa, aby si odišiel v pokoji. A Pán bude s tebou, ako bol s mojím otcom. 14 Ale ak ja budem ešte žiť, preukáž mi Pánovo milosrdenstvo a ak zomriem, neodopri nikdy svoje milosrdenstvo môjmu domu! A keď Pán vyhubí z povrchu zeme všetkých Dávidových nepriateľov, 16 nech sa z Dávidovho okolia nevyhubí Jonatánovo meno! Ináč bude Pán žiadať počet z Dávidovej ruky." 17 A Jonatán opäť zaprisahal Dávida, lebo ho miloval. Miloval ho, ako miloval svoj život. 1Sam 20

Dávid a Mifiboset. - 1 Dávid sa opýtal: "Ostal ešte niekto zo Šaulovho domu? Tomu pre Jonatána preukážem milosrdenstvo." 2 V Šaulovom dome bol istý sluha menom Siba. Zavolali ho k Dávidovi a kráľ mu povedal: "Ty si Siba?" Odpovedal: "Áno, k službám!" 3 Kráľ sa ho pýtal: "Ostal ešte niekto zo Šaulovho domu? Tomu preukážem Božie milosrdenstvo." Siba odvetil kráľovi: "Je ešte Jonatánov syn, chorý na nohy." 4 Kráľ sa ho pýtal: "Kde je?" Siba odpovedal kráľovi: "Je v dome Amielovho syna Machira v Lodabare!" 5 A kráľ Dávid ho dal doniesť z domu Amielovho syna Machira, z Lodabaru. 6 Keď Mifiboset, syn Šaulovho syna Jonatána, prišiel k Dávidovi, padol na tvár a klaňal sa. Dávid ho oslovil: "Mifiboset!" Odpovedal: "Hľa, tvoj sluha!" 7 Dávid mu povedal: "Neboj sa, lebo ti veľmi chcem preukázať milosrdenstvo pre tvojho otca Jonatána. Vrátim ti všetky polia tvojho otca Šaula, ty však budeš vždy požívať pokrm pri mojom stole." 8 Uklonil sa a vravel: "Čo je tvoj sluha, že sa obraciaš k mŕtvemu psovi, akým som ja?!" 2Sam

Vojna proti Amončanom a Aramejčanom. - 1 Potom zomrel kráľ Amončanov a namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Hanon. 2 Dávid si povedal: "Preukážem Nachasovmu synovi Hanonovi milosrdenstvo, ako jeho otec preukázal milosrdenstvo mne." Preto mu Dávid prostredníctvom svojich sluhov dal vysloviť sústrasť v žiali za otcom. Dávidovi sluhovia prišli do krajiny Amončanov, 3 ale amonské kniežatá vraveli svojmu pánovi Hanonovi: "Nazdávaš sa, že si Dávid chce uctiť tvojho otca keď ti poslal tešiteľov? A neposlal Dávid svojich sluhov k tebe, aby preskúmal, prezvedel a rozvrátil mesto?" 4 Nato Hanon chytil Dávidových sluhov, oholil im pol brady, šaty im do polovice až po rozkrok odstrihol a poslal ich preč. 5 Keď to oznámili Dávidovi, poslal im naproti, lebo mužovia boli veľmi potupení. Kráľ im odkázal: "Ostaňte v Jerichu, kým vám nenarastú brady, potom sa vrátite!"2Sam

19 Vtedy hovoril kráľ Gétejcovi Etaimu: "Prečo ideš s nami aj ty? Vráť sa, ostaň s kráľom! Veď si cudzinec a ubehlík zo svojho domova! 20 Včera si prišiel a dnes ťa mám nechať blúdiť s nami? Ja pôjdem (ta), kam pôjdem; vráť sa a vezmi naspäť so sebou aj svojich bratov! Milosrdenstvo a spravodlivosť!" 21 Ale Etai sa ozval a povedal kráľovi: "Ako žije Pán a ako žije môj kráľovský pán, na tom mieste, kde bude môj kráľovský pán - či na život a či na smrť -, tam bude aj tvoj sluha." 22 A Dávid povedal Etaimu: "Choď prejdi!" Gétejec Etai teda prešiel, aj celé jeho mužstvo a celá rodina, ktorá bola s ním. 23 Celá krajina hlasito plakala, kým všetok ľud prechádzal. Kráľ stál pri potoku Kedron a všetok ľud prešiel popri ňom smerom na rovinu. 2 Sam

10 Ale keď už spočítal ľud, bilo Dávidovi srdce. A Dávid hovoril Pánovi: "Veľmi som zhrešil tým, čo som urobil. Ale teraz, Pane, odpusť hriech svojho sluhu, lebo som konal veľmi hlúpo." 11 Keď Dávid ráno vstal, Pán oslovil Dávidovho vidca proroka Gada: 12 "Choď a povedz Dávidovi: Toto hovorí Pán: Predkladám ti tri veci; vyber si z nich jednu, tú na teba dopustím." 13 Gad išiel k Dávidovi, oznámil mu to a povedal mu: "Má prísť na tvoju krajinu trojročný hlad? Alebo chceš tri mesiace utekať pred svojím nepriateľom, ktorý ťa bude prenasledovať? Alebo má byť v tvojej krajine tri dni mor? Teraz si rozmysli a uváž čo mám odpovedať tomu, ktorý ma poslal!" 14 Dávid povedal Gadovi: "Som vo veľkej úzkosti. No nech padneme do Pánovej ruky, lebo jeho milosrdenstvo je veľké! Ale do ruky človeka nech nepadnem." 15 Tak Pán dopustil mor na Izrael od rána až po určený čas. Od Danu po Bersabe zomrelo z ľudu sedemdesiattisíc mužov. 16 Pán poslal anjela do Jeruzalema, aby ho zničil. Ale Pán sa zľutoval nad nešťastím a povedal anjelovi, ktorý hubil ľud: "Dosť už! Teraz už spusť ruku!" Pánov anjel bol práve pri humne Jebuzejca Areunu. 17 Keď Dávid videl anjela, ktorý hubil ľud, povedal: "Hľa ja som zhrešil, ja som spáchal zlo! Ale tieto ovečky čože urobili? Nech je tvoja ruka proti mne a proti domu môjho otca!"2Sam 24

34 Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 35 Povedzte: "Zachráň nás, Bože, náš spasiteľ, zhromaždi a vysloboď nás z krajín pohanských, aby sme mohli tvoje sväté meno velebiť a honosiť sa tvojimi chválospevmi. 36 Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, od vekov až naveky." A všetok ľud nech privolá: "Amen!" a: "Chvála Pánovi!" 37 A nechal tam pri Pánovej arche zmluvy Asafa a jeho bratov, aby pred archou ustavične konali službu, každý deň podľa poriadku. 38 Idutunovho syna Obededoma, Hosu a ich bratov, šesťdesiatich ôsmich, (ustanovil) za vrátnikov. 39 Kňaza Sadoka a jeho bratov (nechal) ako kňazov pred Pánovým príbytkom na výšine, ktorá bola v Gabaone, 40 aby na zápalnom oltári ustavične ráno i večer prinášali Pánovi celopaly podľa všetkého toho, čo je napísané v Pánovom zákone, ktorý uložil Izraelu. 41 A s nimi Hemana a Idutuna a ostatných vybraných, ktorí boli vypočítaní podľa mien, aby oslavovali Pána, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 42 A u nich, u Hemana a Idutuna, trúby a cimbaly, aby hrali na nich a na všetkých Božích hudobných nástrojoch. Idutunových synov (ustanovil) k bráne. 43 Potom odišiel všetok ľud, každý do svojho domu, a Dávid sa vrátil požehnať svoj dom. 1Kr16

11 Keď kňazi vyšli zo svätyne - lebo sa posvätili všetci kňazi, ktorí tam boli, bez ohľadu na oddiely -,12 leviti speváci, všetci, ktorí patrili Asafovi, Hemanovi a Idutunovi, ich synovia a ich bratia stáli oblečení do plátna s cimbalmi, harfami a citarami východne od oltára a s nimi asi stodvadsiati kňazi trúbili na trúbach. 13 Trubači a speváci boli takí jednotní, že bolo počuť (len) jeden hlas chvály a oslavy Pána. A keď sa vzniesol hlas trúb, cimbalov a hudobných nástrojov a keď oslavovali Pána: "Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo je večné," Pánov dom naplnil oblak, 14 takže sa kňazi pre oblak nemohli postaviť do služby, lebo Boží dom naplnila Pánova sláva. 2Krn5

41 Teraz však, Pane, Bože, vstaň a odpočiň si, ty a archa tvojej všemoci. Tvoji kňazi, Pane, Bože, nech sa odejú do spásy a tvoji svätí nech plesajú od šťastia! 42 Pane, Bože, neodmietaj tvár svojho pomazaného! Spomeň si na milosrdenstvo, ktoré si prejavil svojmu služobníkovi Dávidovi!"2Kr6

Zakončenie posviacky chrámu. - 1 Keď Šalamún dokončil modlitbu, zostúpil oheň z neba, strávil celopal a obety a dom naplnila Pánova sláva. 2 Kňazi nemohli vstúpiť do Pánovho domu, lebo Pánov dom naplnila Pánova sláva. 3 Keď synovia Izraela videli, že na dom zostupuje oheň a Pánova sláva, všetci sa zohli tvárou k zemi, k podlahe, klaňali sa a chválili Pána: "Lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky." 4 Pritom kráľ a všetok ľud prinášali pred Pánom obety. 5 Kráľ Šalamún zabil na obetu dvadsaťdvatisíc kusov hovädzieho dobytka a stodvadsaťtisíc oviec. Takto kráľ a všetok ľud zasvätili dom Bohu. 6 Kňazi stáli vo svojej službe a leviti s Pánovými hudobnými nástrojmi, ktoré dal zhotoviť kráľ Dávid na oslavu Pána: "Lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky," vyhrávali Dávidove chvály; kňazi trúbili na trúbach a všetci Izraeliti stáli. 2Kr7

20 Včasráno vstali a vyšli na púšť Tekue. Keď vychádzali, Jozafat sa postavil a povedal: "Počúvajte, Júdovci a obyvatelia Jeruzalema! Verte v Pána, svojho Boha, a bude sa vám dariť!" 21 Poradil sa s ľudom a rozhodol, aby Pánovi speváci a oslavovatelia kráčali v posvätnej ozdobe pred ozbrojencami a aby hovorili: "Oslavujte Pána, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky." 22 A v čase, keď začali plesať a oslavovať, obrátil Pán proti Amončanom, Moabčanom a horalom zo Seiru postriežky, ktoré išli proti Júdovi, a porazili ich. 23 Amončania a Moabčania sa totiž postavili proti obyvateľom pohoria Seir, aby ich dobili a vyhubili, a keď boli hotoví s obyvateľmi Seiru, pomáhali si vzájomne sa ničiť. 2Kr20

10 Keď sa murári brali klásť základy Pánovho chrámu, stáli kňazi - vo svojom rúchu s trúbami a leviti, Asafovci, s cimbalmi, aby velebili Pána, ako prikazoval izraelský kráľ Dávid. 11 Chválili a velebili Pána zamieňavým spevom: "Lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo je večné" nad Izraelom. A všetok ľud sa ozýval veľkým jasotom a chválil Pána, že bol položený základ Pánovho domu. 12 Ale mnohí z kňazov, levitov a náčelníkov rodín, totiž starší, ktorí videli predošlý chrám, nariekali veľkým plačom, keď pred ich očami kládli základ tohoto chrámu. Mnohí (iní) sa zas ozývali natešeným hlasom, 13 takže nik nevedel rozoznať hlasitý radostný krik od hlasitého plaču ľudu, lebo ľud kričal veľkým hlasom a ďaleko bolo počuť hluk. Ez3

Nehemiášova strasť a modlitba. - 4 Keď som počul tieto slová, sadol som si, plakal som a kvílil celé dni, postil a modlil som sa k nebeskému Bohu. 5 Bedákal som: "Prosím, Pane, Bože nebies, veľký, hrozný Bože, ktorý zachovávaš zmluvu a milosrdenstvo voči tým, čo ťa milujú a čo sa pridŕžajú tvojich prikázaní, 6 nech sú tvoje uši pozorné a tvoje oči otvorené, aby si počul modlitbu svojho služobníka, ktorú sa dnes dňom i nocou modlím k tebe za Izraelových synov, tvojich služobníkov. Vyznávam hriechy izraelských synov, ktorými sa prehrešili proti tebe. 7 Aj ja, aj dom môjho otca sme hrešili. Hrubo sme sa previnili proti tebe a nezachovali sme ani prikázania, ani ustanovenia, ani rozhodnutia, ktoré si dal svojmu služobníkovi Mojžišovi. 8 Rozpamätaj sa na slovo, ktoré si dal svojmu služobníkovi Mojžišovi: "Ak sa dopustíte zlého, rozptýlim vás po národoch. 9 Ale keď sa navrátite ku mne a keď zachováte moje prikázania a budete ich plniť, keby ste boli zahnaní aj na kraj neba, zhromaždím vás odtiaľ a privediem vás späť na miesto, ktoré som si zvolil, aby tam prebývalo moje meno." 10 Veď oni sú tvoji sluhovia a tvoj ľud, ktorý si ty vyslobodil svojou preveľkou silou a svojou mocnou rukou. 11 Prosím teda, Pane, nech sa tvoje ucho započúva do modlitby tvojho služobníka a tiež do modlitby tvojich služobníkov, ktorí so záľubou ctia tvoje meno, a dopraj dnes úspech svojmu služobníkovi, dožič, aby našiel milosť v očiach tohto muža!" Bol som totiž kráľovským čašníkom. Neh 1

16 Lenže oni, naši otcovia, si počínali pyšne, boli tvrdošijní a nevšímali si tvoje prikázania. 17 Odopreli poslúchať a nerozpamätúvali sa na tvoje divy, ktoré si pre nich urobil, ale zatvrdili svoje šije, ustanovili si náčelníka a chceli sa vo svojej hlavatosti vrátiť do svojho otroctva. No ty si Boh, ktorý odpúšťa, si láskavý a milosrdný, dlho zhovievavý a veľkého zľutovania. Neopustil si ich. 30 Veľa rokov si im zhovieval a usvedčoval si ich svojím duchom prostredníctvom svojich prorokov, ale nepočúvali, a preto si ich vydal do rúk národov iných krajín. 31 Lenže vo svojom preveľkom zľutovaní nedal si im celkom zahynúť a neopustil si ich, lebo ty si Boh láskavý a milosrdný. Neh9

2 "Pane, ty si spravodlivýa spravodlivé sú všetky tvoje skutky. Všetky tvoje cesty sú milosrdenstvo a pravda; ty súdiš celý svet. "Zvelebený si, Pane, milosrdný Bože, a zvelebené je tvoje sväté a vznešené meno naveky. Nech ťa velebia všetky tvoje diela naveky. Tob 3

5 Po všetky dni svojho života pamätaj, syn môj, na Pána a neopováž sa zhrešiť a prestúpiť jeho príkazy! Konaj dobro po všetky dni svojho života a nechoď po cestách neprávosti! 6 Ak sa budeš usilovať o pravdu, budeš mať úspech vo svojich dielach ako všetci, čo konajú spravodlivosť. 7 Svoj majetok používaj, syn môj, na skutky milosrdenstva! Nikdy neodvracaj svoju tvár od chudobného, aby sa neodvrátila Božia tvár od teba! 8 Konaj skutky milosrdenstva, syn môj, podľa toho, koľko máš! Ak máš veľa, dávaj z toho viac; ak máš málo, neboj sa konať dobro aj z mála! 9 Tak si pripravíš dobrý poklad na deň núdze. 10 Veď milosrdenstvo oslobodzuje od smrti a chráni pred cestou do temnôt. 11 Ten, kto koná skutky milosrdenstva, prináša Najvyššiemu dar, ktorý sa mu ľúbi. Tob 4

6 Vtedy Rafael vzal obidvoch nabok a povedal im: "Dobrorečte Bohu a zvelebujte ho pred všetkým, čo žije, za dobrá, ktoré vám preukázal; velebte a ospevujte jeho meno. Ako je správne, ohlasujte Božie diela všetkým ľuďom a nezabúdajte mu vzdávať vďaky. 7 Kráľovo tajomstvo je dobre ukrývať, ale Božie skutky treba zjavovať a oslavovať. Robte, čo je dobré, a nestihne vás nijaké zlo. 8 Dobrá je modlitba s pôstom a milosrdenstvo so spravodlivosťou. Lepšie je mať málo, ale spravodlivo, ako veľa, a zločinne. Lepšie je konať skutky milosrdenstva ako kopiť zlaté poklady. 9 Milosrdenstvo vyslobodzuje zo smrti a očisťuje od každého hriechu. Tí, čo preukazujú milosrdenstvo, budú sa tešiť z dlhého života. 10 Ale tí, čo páchajú hriech a neprávosť, sú nepriateľmi vlastného života.
Tob 12

8 Ja ho oslavujem v krajine môjho vyhnanstva a ohlasujem jeho silu a vznešenosť hriešnemu národu.
Obráťte sa, hriešnici, a konajte pred ním spravodlivosť. Možno si vás obľúbi a preukáže vám milosrdenstvo. Tob13
Tóbiho posledné napomenutia. - 8 A teraz vám, deti, nariaďujem: Slúžte Bohu úprimne a robte, čo sa mu páči. Aj svoje deti učte, aby žili spravodlivo a preukazovali milosrdenstvo, aby pamätali na Boha a zvelebovali jeho meno úprimne a z celej svojej sily v každom čase. 9 Ty však, syn môj, odíď z Ninive a nezostávaj tu! 10 Odo dňa, keď pochováš svoju matku vedľa mňa, neostávaj na jeho území. Lebo vidím, že je v ňom veľa neprávosti a že sa v ňom pácha veľa podvodov a nik sa za to nehanbí. Pozri, syn môj, čo urobil Nadab Achikarovi, ktorý ho vychoval. Nepriviedol ho zaživa pod zem? Ale Boh obrátil potupu do tváre vinníka: Achikar sa vrátil na svetlo a Nadab vošiel do večnej tmy, lebo sa pokúšal Achikara zabiť. Keďže Achikar preukazoval milosrdenstvo, unikol z osídla smrti, ktoré mu nastavil Nadab, a Nadab padol do osídla smrti, ktoré ho zahubilo. 11 Vidíte teda, deti moje, aký účinok má milosrdenstvo a kam vedie neprávosť: že ona zabíja. A už ma moja duša opúšťa..." Položili ho na lôžko, zomrel a pochovali ho s poctami. Tob 14

30 Oziáš im povedal: "Dôverujte, bratia, a vydržme ešte päť dní, v ktorých Pán, náš Boh, obráti na nás svoje milosrdenstvo; on nás určite neopustí navždy. 31 Keď prejde tých päť dní, a nepríde nám pomoc, urobím podľa vašich slov." 32 Nato rozpustil ľud, každého do jeho tábora; mužovia odišli na múry a veže mesta, ženy a deti prepustili domov. Ale všetci v meste boli veľmi skľúčení. Jdt 7

11 Judita už zďaleka volala na strážcov brány: "Otvorte, rýchlo otvorte bránu! Boh je s nami! Náš Boh je s nami! On opäť ukázal svoju spásnu silu v Izraeli a trestajúcu moc nad našimi nepriateľmi. Tak to urobil aj dnes." 12 Keď mužovia mesta začuli jej hlas, rýchlo zostúpili k bráne mesta a zvolali starších mesta. 13 Zbehli sa všetci od najmenšieho až po najväčšieho, lebo sa im zdalo neuveriteľné, že sa Judita vrátila. Otvorili bránu, vpustili obe ženy dnu, zažali svetlo, aby bolo vidieť, a obstúpili ich. 14 Judita k nim zvolala veľkým hlasom: "Chváľte Boha, chváľte ho! Chváľte Boha, lebo neodňal svoje milosrdenstvo domu Izraela, ale tejto noci zničil našich nepriateľov mojou rukou." 15 Tu vytiahla z kapsy hlavu, ukázala ju a povedala im: "Pozrite, hlava Holofernesa, hlavného veliteľa asýrskeho vojska, a tu je záclona, za ktorou spal vo svojej opilosti! Pán ho zabil rukou ženy. 16 Ako žije Pán, ktorý ma chránil na ceste, ktorou som šla, zviedla ho moja tvár na jeho záhubu bez toho, že by sa bol so mnou dopustil hriechu na moju poškvrnu a hanbu!" Jdt 13

15 Vrchy a vody sa v svojich základoch pohnú, skaly sa ako vosk roztopia pred tvojím pohľadom. Ale voči tým, čo sa ťa boja, si stále milosrdný. Jdt 16

5 Obráť sa, Pane, zachráň mi dušu. Spas ma, veď si milosrdný. 6 Veď medzi mŕtvymi nik nemyslí na teba. A kto ťa môže chváliť v podsvetí? Ž 6

6 Lenže ja dúfam v tvoje milosrdenstvo, moje srdce sa teší z tvojej pomoci. Budem spievať Pánovi, že ma zahŕňa dobrodeniami. Ž 13

6 K tebe, Bože, volám, lebo ty ma vyslyšíš. Nakloň ku mne sluch a vypočuj moje slová 7 Ukáž svoje predivné milosrdenstvo, ty, čo pred protivníkmi pravicou zachraňuješ dôverujúcich v teba. 8 Chráň ma ako zrenicu oka, skry ma v tôni svojich perutí 9 pred bezbožnými, čo ma sužujú. Ž 17

6 Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie a na svoje milosrdenstvo, ktoré trvá od vekov. 7 Nespomínaj si na hriechy mojej mladosti a na moje priestupky, ale pamätaj na mňa vo svojom milosrdenstve veď si, Pane, dobrotivý. 10 Všetky cesty Pánove sú milosrdenstvo a vernosť pre tých, čo zachovávajú jeho zmluvu a jeho príkazy.
11 Pre tvoje meno, Pane, odpusť mi môj hriech, i keď je veľký.Ž 25

8 Plesám a teším sa, že si milosrdný, lebo si zhliadol na moju poníženosť. Spoznal si tieseň mojej duše 9 a nevydal si ma do rúk nepriateľa: moje nohy si postavil na šíre priestranstvo. 17 Rozjasni svoju tvár nad svojím sluhom a zachráň ma vo svojom milosrdenstve. 22 Pane, buď zvelebený, že si mi preukázal milosrdenstvo v opevnenom meste. 23 Už som si v strachu hovoril:"Odvrhnutý som spred tvojich očí. No ty si vyslyšal moju hlasitú modlitbu, keď som volal k tebe. Ž 31

10 Bezbožného stíhajú mnohé strasti; no dúfajúcich v Pána obklopí milosrdenstvo. 11 Radujte sa, spravodliví, v Pánovi a plesajte, jasajte všetci, čo máte srdce úprimné. Ž 32

18 Hľa, oko Pánovo bdie nad tými, čo sa ho boja, nad tými, čo v jeho milosrdenstvo dúfajú,19 aby ich zachránil pred smrťou a v čase hladu nakŕmil. 20 Naša duša očakáva Pána,on je naša pomoc a ochrana. 21 V ňom sa naše srdce raduje a v jeho sväté meno máme dôveru. 22 Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami,ako dúfame v teba. Ž33

6 Pane, tvoje milosrdenstvo siaha po nebesia a tvoja vernosť až k oblakom. 7 Tvoja spravodlivosť je ako Božie výšiny, tvoje súdy ako morská hlbina: ty, Pane, ľuďom i zveri pomáhaš.8 Bože, aké vzácne je tvoje milosrdenstvo! Ľudia sa utiekajú do tône tvojich krídel.9 Opájajú sa blahobytom tvojho domu a pijú z potoka tvojich rozkoší. 10 Veď u teba je zdroj života a v tvojom svetle uvidíme svetlo. Ž 36

12 Ale ty, Pane, neodnímaj mi svoje milosrdenstvo, tvoja milosť a tvoja pravda nech, mi vždy pomáhajú.13 Zo všetkých strán sa na mňa kopia nespočetné pohromy, opantalo ma toľko hriechov, že nemám o nich prehľadu. A je ich viac, než mám vlasov na hlave, až mi z toho srdce zamiera. Ž 40

26 Veď naša duša je pokorená až do prachu, naše telo je pritlačené k zemi. Vstaň, Pane, pomôž nám a vykúp nás, veď si milosrdný. Ž 44

10 Spomíname, Bože, na tvoje milosrdenstvo uprostred tvojho chrámu. 11 Ako tvoje meno, Bože, tak aj tvoja sláva šíri sa až do končín zeme; tvoja pravica je plná spravodlivosti. 12 Nech sa raduje vrch Sion a judejské dcéry nech jasajú nad tvojimi výrokmi. Ž 48

Vyznanie viny
Ž51 (50)1 Zbormajstrovi. Dávidov žalm.
2 Zložil ho po hriechu s Betsabe,
keď k nemu prišiel prorok Nátan.
3 Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť. 4 Úplne zmy zo mňa moju vinu a očisť ma od hriechu. 5 Vedomý som si svojej neprávosti
a svoj hriech mám stále pred sebou. 6 Proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil
a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé,aby si sa ukázal spravodlivý vo svojom výroku
a nestranný vo svojom súde. 7 Naozaj som sa v neprávosti narodil a hriešneho ma počala moja mať. 8 Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom a v samote mi múdrosť zjavuješ. 9 Pokrop ma yzopom a zasa budem čistý; umy ma a budem belší ako sneh. 10 Daj, aby som počul radosť a veselosť, a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil. 11 Odvráť svoju tvár od mojich hriechov a zotri všetky moje viny. 12 Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného. 13 Neodvrhuj ma spred svojej tváre a neodnímaj mi svojho ducha svätého. 14 Navráť mi radosť z tvojej spásy a posilni ma duchom veľkej ochoty. 15 Poučím blúdiacich o tvojich cestách a hriešnici sa k tebe obrátia. 16 Bože, Boh mojej spásy, zbav ma škvrny krvipreliatia a môj jazyk zajasá nad tvojou spravodlivosťou.17 Pane, otvor moje pery a moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu. 18 Veď ty nemáš záľubu v obete, ani žertvu neprijmeš odo mňa. 19 Obetou Bohu milou je duch skrúšený; Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým. 20 Buď dobrotivý, Pane, a milosrdný voči Sionu, vybuduj múry Jeruzalema.21 Potom prijmeš náležité obety, obetné dary a žertvy; potom položia na tvoj oltár obetné zvieratá.Ž 51

10 Ja som však ako zelená oliva v Božom dome. Úfam v Božie milosrdenstvo navždy a naveky. 11 Ustavične ťa chcem velebiť za to, čo si urobil,a s tvojimi svätými sa chcem spoliehať na tvoje meno, lebo je dobré. Ž 52

10 Budem ťa, Pane, velebiť medzi pohanmia zaspievam ti žalmy medzi národmi. 11 Lebo až po nebesia siaha tvoje milosrdenstvo a tvoja vernosť až po oblaky. Ž 57

17 Ja však budem oslavovať tvoju moc a z tvojho milosrdenstva sa tešiť od rána, lebo ty si sa mi stal oporou a útočišťom v deň môjho súženia. 18 Tebe, záštita moja, chcem spievať, lebo ty, Bože, si môj ochranca, môj Boh, moje milosrdenstvo. Ž 59

20 Nech je zvelebený Boh, lebo neodmietol moju modlitbu a neodňal mi svoje milosrdenstvo. Ž 66
17 Vyslyš ma, Pane, veď si dobrotivý a láskavý; pre svoje veľké milosrdenstvo pohliadni na mňa. 18 Neodvracaj tvár od svojho služobníka, veď, hľa, trpím; čím skôr ma vyslyš. Ž 69

8 Zabudni na hriechy našich otcov; príď nám čím skôr v ústrety so svojím milosrdenstvom, lebo sme veľmi úbohí. 9 Pre slávu svojho mena nám pomôž, Bože, naša spása, a vysloboď nás; a pre svoje meno odpusť nám hriechy. Ž 79

5 Obnov nás, Bože, naša spása, a odvráť od nás svoj hnev. 6 Vari sa chceš hnevať na nás naveky a z pokolenia na pokolenie svoj hnev prenášať? 7 Či sa k nám nevrátiš a neoživíš nás, aby sa tvoj ľud mohol v tebe radovať? 8 Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu. 9 Budem počúvať, čo povie Pán, Boh; on ohlási pokoj svojmu ľudu a svojim svätým a tým, čo sa k nemu obracajú úprimne. 10 Naozaj: blízko je spása tým, čo sa ho boja, a jeho sláva bude prebývať v našej krajine. 11 Milosrdenstvo a vernosť sa stretnú navzájom, spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú. 12 Vernosť vyrastie zo zeme, spravodlivosť zhliadne z neba. Ž 85

14 Bože, pyšní povstali proti mne a tlupa násilníkov mi čiahala na život; nechceli ťa mať pred očami.
15 No ty, Pane, si Boh milosrdný a láskavý, zhovievavý, veľmi milostivý a verný. 16 Pohliadni na mňa a zľutuj sa nado mnou daj silu svojmu služobníkovi, zachráň syna svojej služobnice. Ž 86

1 Poučná pieseň od Etana Ezrachitu.
2 Pánovo milosrdenstvo chcem ospevovať naveky; po všetky pokolenia hlásať svojimi ústami tvoju vernosť. 3 Veď ty si povedal: "Moje milosrdenstvo je ustanovené naveky." Tvoja vernosť je upevnená v nebesiach. Ž 89

1 Dávidov žalm.
Milosrdenstvo a spravodlivosť chcem ospievať, zahrať ti, Pane, na harfe.
2 Múdro a bez úhony chcem kráčať cestou života; kedyže prídeš ku mne? Ž 101

8 Milostivý a milosrdný je Pán,
zhovievavý a dobrotivý nesmierne.
9 Nevyčíta nám ustavične naše chyby,
ani sa nehnevá naveky.
10 Nezaobchodí s nami podľa našich hriechov, ani nám neodpláca podľa našich neprávostí.
11 Lebo ako vysoko je nebo od zeme,také veľké je jeho zľutovanie voči tým, čo sa ho boja. 12 Ako je vzdialený východ od západu, tak vzďaľuje od nás našu neprávosť. 13 Ako sa otec zmilúva nad deťmi, tak sa Pán zmilúva nad tými, čo sa ho boja. 14 Veď on dobre vie, z čoho sme stvorení; pamätá, že sme iba prach.
15 Ako tráva sú dni človeka, odkvitá sťa poľný kvet. 16 Ledva ho vietor oveje, už ho niet, nezostane po ňom ani stopa. 17 No milosrdenstvo Pánovo je od večnosti až na večnosť voči tým, čo sa ho boja a jeho spravodlivosť chráni ich detné deti, 18 tie, čo zachovávajú jeho zmluvu, čo pamätajú na jeho prikázania a plnia ich.
19 Pán si pripravil trón v nebesiach;kraľuje a panuje nad všetkými. Ž 103

1 ALELUJA.
Oslavujte Pána, lebo je dobrý,
lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.
2 Kto vyrozpráva mocné skutky Pánove,
kto všetku jeho chválu rozhlási?
3 Blažení sú tí, čo zachovávajú právo
a konajú spravodlivo v každý čas.
45 Rozpamätal sa na svoju zmluvu
a zľutoval sa nad nimi, lebo je veľmi milosrdný. 46 A vzbudil k nim súcit
u všetkých, čo ich odviedli do zajatia. Ž 106

7 Na správnu cestu ich priviedol,
aby šli po nej k trvalému bydlisku.
8 Nech oslavujú Pána za jeho milosrdenstvo a za zázraky v prospech ľudí, 9 lebo smädného napojil a hladného nakŕmil dobrotami. 40 Opovrhnutím zahrnul kniežatá a dal im blúdiť po stepi neschodnej.
41 Chudákov však z biedy povzniesol,
ich rody ako stáda rozmnožil.
42 Spravodliví to uvidia a potešia sa,
ničomníci všetci stratia reč.
43 Kto je dosť múdry, že sa nad tým zamyslí a pochopí milosrdenstvo Pánovo? Ž 107

4 Budem ťa, Pane, velebiť medzi pohanmi
a zaspievam ti žalmy medzi národmi.
5 Lebo až po nebesia siaha tvoje milosrdenstvo a tvoja vernosť až po oblaky. 6 Bože, vznes sa nad nebesia a tvoja sláva nech je nad celou zemou.
7 Zachráň svojich najmilších;
pomôž svojou pravicou a vyslyš ma. Ž 108

21 Ale ty, Pane, Pane, pre svoje meno sa ma zastaň, veď tvoje milosrdenstvo je láskavé; 22 zachráň ma, lebo ja som úbohý a chudobný a moje srdce je vo mne ranené.
23 Odchádzam ako tieň, ktorý sa nakláňa,
striasajú ma ako kobylku. 24 Od pôstu sa mi podlamujú kolená, a telo mi chradne bez oleja. 25 Som im už len na posmech;
keď ma vidia, potriasajú hlavou. 26 Pomôž mi, Pane, Bože môj, zachráň ma podľa svojho milosrdenstva. 27 Nech poznajú, že to tvoja ruka, že si to ty, Pane, urobil.
28 Oni nech preklínajú, ty však žehnaj;
nech sú zahanbení tí, čo vystupujú proti mne, a tvoj služobník nech sa raduje.
29 Nech hanba pokryje tých, čo ma osočujú, a potupa nech ich zahalí ako plášť. Ž 109

2 Veľké sú diela Pánove;
nech ich skúmajú všetci, čo majú v nich záľubu. 3 Nádherné a vznešené sú jeho diela, jeho spravodlivosť platí naveky.
4 Ustanovil pamiatku na svoje obdivuhodné skutky; Pán je milosrdný a milostivý. 5 Pokrm dal tým, čo sa ho boja;
svoju zmluvu má stále na mysli. Ž 111

4 Spravodlivým žiari svetlo v temnotách,milosrdný, milostivý a spravodlivý. 5 V obľube je človek, čo sa zľutúva a rád pomáha, čo svoj majetok čestne spravuje; 6 nikdy nezakolíše. Ž 112


1 Nie nás, Pane, nie nás, ale svoje meno oslávpre svoje milosrdenstvo a pre svoju vernosť. 2 Prečo majú hovoriť pohania:
"Kdeže je ten ich Boh?" 3 Veď náš Boh je v nebi a stvoril všetko, čo chcel. Ž 115

1 ALELUJA.
Chváľte Pána, všetky národy,
oslavujte ho, všetci ľudia;
2 lebo je veľké jeho milosrdenstvo voči nám a pravda Pánova trvá naveky.

Jasavý spev za záchranu

1 Oslavujte Pána, lebo je dobrý,
lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.
2 Teraz nech hovorí Izrael, že Pán je dobrý,
že jeho milosrdenstvo trvá naveky.
3 Teraz nech hovorí dom Áronov:
jeho milosrdenstvo trvá naveky.
4 Teraz nech hovoria všetci bohabojní:
jeho milosrdenstvo trvá naveky.
5 V súžení som vzýval Pána
a Pán ma vypočul a vyslobodil.
6 Pán je so mnou,
nuž nebojím sa; čože mi môže urobiť človek?
7 Pán je so mnou a pomáha mi;
nemusím si všímať svojich nepriateľov.
8 Lepšie je utiekať sa k Pánovi,
ako sa spoliehať na človeka.
9 Lepšie je utiekať sa k Pánovi,
ako sa spoliehať na mocnárov.
10 Obkľúčili ma všetci pohania,
ale v mene Pánovom som ich porazil.
11 Obkľúčili ma zovšadiaľ,
ale v mene Pánovom som ich porazil.
12 Obkľúčili ma ako roj včiel
a vzbĺkli ako plameň z raždia,
ale v mene Pánovom som ich porazil.
13 Prudko dorážali na mňa, aby som sa zrútil, no Pán mi pomohol.
14 Moja sila a chvála je Pán,
on sa mi stal záchrancom.
15 Hlas plesania nad záchranou
znie v stánkoch spravodlivých:
16 "Pánova pravica mocne zasiahla,
Pánova pravica ma zdvihla;
Pánova pravica mocne zasiahla."
17 Ja nezomriem, budem žiť
a vyrozprávam skutky Pánove.
18 Prísne ma Pán potrestal,
no nevydal ma smrti napospas.
19 Otvorte mi brány spravodlivosti,
vojdem nimi a poďakujem sa Pánovi.
20 Toto je brána Pánova;
len spravodliví ňou vchádzajú.
21 Ďakujem ti, že si ma vyslyšal
a že si ma zachránil.
22 Kameň, čo stavitelia zavrhli,
stal sa kameňom uholným.
23 To sa stalo na pokyn Pána;
vec v našich očiach obdivuhodná.
24 Toto je deň, ktorý učinil Pán,
plesajme a radujme sa z neho.
25 Pane, spas ma;
Pane, daj mi úspech.
26 Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Požehnávame vás z domu Pánovho.
27 Boh, Pán, je naším svetlom.
Vystrojte sprievod s ozdobnými vetvami
až k rohom oltára.
28 Ty si môj Boh, vďaky ti vzdávam;
ty si môj Boh, velebím ťa.
29 Oslavujte Pána, lebo je dobrý,
lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. Ž 117

88 A preto, že ty si milosrdný, dožič mi života i budem sa pridŕžať tvojej náuky. 124 Nalož so svojím služobníkom podľa svojho milosrdenstva a pouč ma o svojich ustanoveniach. 125 Som tvojím služobníkom, daj mi chápavosť, aby som poznal tvoje prikázania. 149 Pane, pre svoje milosrdenstvo čuj môj hlas a oživ ma podľa svojho rozhodnutia. 156 Tvoje milosrdenstvo, Pane, je nesmierne, nuž oživ ma podľa svojich rozhodnutí. 157 Mnohí ma prenasledujú a sužujú, no ja sa neodkláňam od tvojich prikázaní.
158 S odporom pozerám na odpadlíkov, lebo nedbajú na tvoje výroky.
159 Pozri, Pane, tvoje príkazy milujem; oživ ma pre svoje milosrdenstvo.
160 Pravda je podstatou tvojich slov a všetky rozsudky tvojej spravodlivosti sú večné. Ž 119

Väčšmi ako strážcovia dennicu
7 nech očakáva Izrael Pána.
Lebo u Pána je milosrdenstvo
a hojné vykúpenie.
8 On sám vykúpi Izraela
zo všetkých jeho neprávostí. Ž 130

Veľkonočný chválospev Ž 136

1 Oslavujte Pána, lebo je dobrý,
lebo jeho milosrdenstvo je večné.
2 Oslavujte Boha nad bohmi,
lebo jeho milosrdenstvo je večné.
3 Oslavujte Pána nad pánmi,
lebo jeho milosrdenstvo je večné.

4 On jediný koná veľké zázraky,
lebo jeho milosrdenstvo je večné.
5 On múdro stvoril nebesia,
lebo jeho milosrdenstvo je večné.
6 On rozprestrel zem nad vodami,
lebo jeho milosrdenstvo je večné.

7 On stvoril veľké svetlá,
lebo jeho milosrdenstvo je večné:
8 slnko, aby panovalo vo dne,
lebo jeho milosrdenstvo je večné,
9 mesiac a hviezdy, aby panovali v noci,
lebo jeho milosrdenstvo je večné.
10 On pobil egyptských prvorodencov,
lebo jeho milosrdenstvo je večné.
11 On vyviedol Izraela spomedzi nich,
lebo jeho milosrdenstvo je večné;
12 mocnou rukou a vystretým ramenom,
lebo jeho milosrdenstvo je večné.
13 On rozdelil Červené more na dve časti,
lebo jeho milosrdenstvo je večné.
14 A Izraela previedol jeho stredom,
lebo jeho milosrdenstvo je večné.
15 V Červenom mori zatopil faraóna i jeho vojsko,
lebo jeho milosrdenstvo je večné.
16 On previedol svoj ľud cez púšť,
lebo jeho milosrdenstvo je večné.
17 On pobil význačných kráľov,
lebo jeho milosrdenstvo je večné.
18 A pozabíjal mocných kráľov,
lebo jeho milosrdenstvo je večné.
19 Sehona, kráľa amorejského,
lebo jeho milosrdenstvo je večné;
20 a Oga, kráľa Bášanu,
lebo jeho milosrdenstvo je večné;
21 a ich krajinu dal za dedičstvo,
lebo jeho milosrdenstvo je večné;
22 za dedičstvo Izraelovi, svojmu služobníkovi,
lebo jeho milosrdenstvo je večné.
23 On pamätal na nás v našom ponížení,
lebo jeho milosrdenstvo je večné.
24 A oslobodil nás od našich nepriateľov,
lebo jeho milosrdenstvo je večné.
25 On dáva pokrm každému stvoreniu,
lebo jeho milosrdenstvo je večné.
26 Oslavujte Boha nebies,
lebo jeho milosrdenstvo je večné.
1 Od Dávida.
Chcem ťa, Pane, oslavovať celým srdcom,
že si vypočul slová mojich úst.
Budem ti hrať pred tvárou anjelov,
2 vrhnem sa na tvár pred tvojím svätým chrámom.
Tvoje meno budem oslavovať,
pretože si milosrdný a verný
a nadovšetko si zvelebil svoje meno a svoje prisľúbenia.
3 Vždy si ma vyslyšal, keď som ťa vzýval,
a rozmnožil si vo mne odvahu.
4 Oslavovať ťa budú, Pane, všetci králi zeme, lebo počuli slová tvojich úst.
5 Budú ospevovať Pánove cesty,
lebo veľká je Pánova sláva;
6 vznešený je Pán, a predsa zhliada na pokorného, pyšného však zďaleka pozná.
7 Aj keby som mal prejsť súžením, ty ma pri živote zachováš
a svoju ruku vystrieš proti hnevu mojich nepriateľov; zachráni ma tvoja pravica.
8 Pán za mňa dielo dokončí.
Pane, tvoje milosrdenstvo je večné;
neopusť dielo svojich rúk. Ž 138

11 Pre svoje meno, Pane, zachováš ma nažive; pretože si spravodlivý, vyveď ma z úzkosti.
12 Vo svojom milosrdenstve znič mojich nepriateľov, zahub všetkých, čo ma sužujú,
veď ja som tvoj služobník. Ž 143

1 Od Dávida.
Nech je zvelebený Pán, môj ochranca,
čo učí moje ruky zápasiť
a moje prsty bojovať.2 On je ku mne milosrdný a dodáva mi odvahy,on je moje útočište a môj osloboditeľ,
on je moja záštita, na ktorú sa spolieham;
on mi podrobuje môj ľud. Ž 144

3 Veľký si, Pane, a veľkej chvály hoden,
tvoju veľkosť nemožno preskúmať.
4 Z pokolenia na pokolenie ide chvála tvojich skutkov
a všetky pokolenia ohlasujú tvoju moc.
5 Hovoria o vznešenosti tvojej slávy a veleby
a rozprávajú o tvojich zázrakoch.
6 Hovoria aj o sile tvojich skutkov úžasných a rozprávajú o tvojej veľkosti.
7 Rozhlasujú chválu tvojej veľkej láskavosti a plesajú nad tvojou spravodlivosťou.
8 Milostivý a milosrdný je Pán,
zhovievavý a veľmi láskavý.
9 Dobrý je Pán ku každému
a milostivý ku všetkým svojim stvoreniam. Ž 145

7 Prespevujte Pánovi piesne oslavné,
na citare hrajte nášmu Bohu.
8 On zaťahuje nebo oblakmi
a zemi pripravuje dážď.
Na vrchoch dáva pučať tráve
aj bylinám pre tvory, čo slúžia človeku.
9 Potravu dáva ťažnému dobytku
i mladým havranom, čo k nemu krákajú.
10 V sile koňa nemá potechu
ani záľubu v mužovi svalnatom.
11 Pánovi sa páčia tí, čo sa ho boja,
a tí, čo dúfajú v jeho milosrdenstvo. Ž 147

Previnenie sa vykupuje opravdivým milosrdenstvom a zlému sa vyhýba bázňou pred Pánom. Prís 16,6
Kto sa usiluje o statočnosť a milosrdenstvo, nachádza život, (statočnosť) a česť. Prís 21,21

Spravodlivý, i keď mrie predčasne, bude na pokoji.
Veď nie dlhé roky robia starobu hodnou cti, ani sa ona nemeria počtom liet.
Šediny sú človekovi múdrosťou,
starým vekom život nepoškvrnený.
Pretože sa ľúbil Bohu, stal sa jeho miláčikom, pretože žil medzi hriešnikmi, bol prenesený. Bol vzatý, aby zloba nezmenila jeho zmýšľanie,alebo klam aby jeho dušu nezviedol.
Lebo šaľba hriechu zacláňa to, čo je šľachetné, závrat zo zlej túžby myseľ nevinnú.
Hoc bol skoro dokonalý, prežil časy dlhé.
Ľúbila sa jeho duša Bohu,
preto sa ponáhľal sprostred hriechu preč.
Ľudia to videli, lenže nechápali,
ani si to k srdcu nepripúšťali,
že on svojich vyvolených obdarúva milosťou a milosrdenstvom
a že navštevuje svojich nábožných. Múdr 4, 7- 15

Bože otcov, Pane milosrdenstva,
ktorý si všetko svojím slovom urobil,
človeka si stvoril svojou múdrosťou,
aby vládol nad stvorenstvom, ktoré si ty povolal k jestvote,
aby spravoval svet v svätosti a spravodlivosti, aby vládol v úprimnosti srdca, daj mi múdrosť, prísediacu tvojho trónu, a mňa nevylučuj z počtu svojich detí. Lebo ja som tvoj služobník a syn tvojej služobnice, človek mdlý a kratučkého žitia, ktorý málo chápe, čo je právo a čo je zákon. Lebo aj keby bol niekto z ľudí dokonalý, a chýbala by mu tvoja múdrosť, nebol by ničím. Múdr 9 1- 6

Lebo ty vždy môžeš uplatňovať svoju veľkú moc.
Ktože môže odolávať sile tvojho ramena?
Lebo celý svet pred tebou je sťa prášok na vážke a sťa kvapka rosy, ktorá pred svitaním na zem dopadá.
Ty sa zmilúvaš nad všetkými, pretože si všemocný,
zhovievavý bývaš s hriechmi ľudí, aby sa kajali. Lebo všetko, čo je, miluješ
a nič nemáš v nenávisti z toho, čo si urobil;
lebo keby si bol nenávidel niečo, nebol by si to utvoril. Akože by mohlo obstáť niečo, keby si to nechcel ty?
Ako by sa bolo zachovalo niečo, keby si to nebol ty k jestvote povolal?
Lež ty šetríš všetko, lebo je to tvoje, Pane, priateľ života. Múdr 11 21-26

Ty však, Bože náš, si dobrý a si verný,
si zhovievavý a všetko riadiš s milosrdenstvom. I keď hrešíme, sme tvoji, známe tvoju moc; ale nezhrešíme, lebo vieme, že patríme tebe. Lebo teba poznať, to je zvrchovaná spravodlivosť a uvedomiť si tvoju moc je koreň nesmrteľnosti. Múdr 15 1-3

Tvojich synov však neprevládli ani zuby jedovatých hadov, lebo tvoja milosrdnosť proti tomu povstala a priniesla im vyzdravenie.
Lebo (manna) tvoj dar prejavoval tvoju nežnú lásku k tvojim deťom. Prispôsoboval sa chuti toho, čo ho požíval, premenil sa na to, čo kto chcel. Múdr 16,10. 21.

Lebo Boh je dobrotivý a milosrdný
a odpúšťa viny, keď nastane súženie,
ochráni všetkých, ktorí ho úprimne hľadajú. Lebo aká je jeho velebnosť, také je aj jeho milosrdenstvo. Sir 2, 13. 22.

Lebo česť vzíde každému z toho, ak je otec uctený, ale je hanbou syna, ak je jeho otec bez cti.
14Synu, zastaň sa v starobe svojho otca
a nezarmucuj ho, kým žije, 15ak slabne na rozume, maj strpenie a nepohŕdaj ním, kým si pri sile; lebo milosrdenstvo s otcom nebude zabudnuté. Sir 3

Maj milosrdenstvo pre siroty ako otec
a nahradzuj manžela ich matke!
11Tak budeš poslušným synom Najvyššieho, preto sa väčšmi nad tebou zmiluje ako (tvoja) matka. Sir 4

A tak (strestal) aj šesťstotisíc pešieho ľudu,
ktorý mal rovnako zatvrdnuté srdce:
keby bol býval len jediný z nich nepoddajný, bol by to div, keby bol ostal bez trestu.
12Lebo milosrdenstvo a hnev je u neho.
Mocne však pôsobí odprosenie, aj keď uplatňuje svoj hnev:
13ako vie byť milosrdný, tak vie aj trestať,
každému nasúdi podľa zásluhy. Sir 16

Kým žiješ, môžeš zvelebovať (Boha),
kým si živý a zdravý, zvelebuj ho!
Vtedy máš chváliť Boha a honosiť sa jeho milosrdenstvom.
28Ó, aké veľké je milosrdenstvo Pána a jeho zľutovanie nad tými, ktorí sa obrátia k nemu! Sir 17

1 Všetko spolu stvoril ten, ktorý večne žije.
Boh jediný je spravodlivý a nepremožiteľný vladár.
2Kto by stačil vypočítať jeho diela?
3Kto preskúma jeho veľkolepé činy?
4Ktože by vedel vyjadriť silu jeho mohutnosti?
Alebo kto sa podujme vyrozprávať jeho milosrdenstvá?
5Nič z toho nemôže ubrať ani pridať,
ani len vyskúmať Božie veľkolepé diela.
6Keby už človek končil, vtedy vlastne začína, a keby prestal, zmätie sa.
7Načo je človek, aký je z neho osoh,
čo má na sebe dobré a čo zasa zlé?
8Počet ľudských dní je najvýš sto rokov,
oproti vodám mora treba ich pokladať za kvapku: a ako zrnko piesku - také malé sú jeho roky oproti dňu večnosti.
9Preto je Boh trpezlivý s nimi
a zosiela na nich svoje hojné zľutovanie.
10Vidí, že je zlé, čo si zaumienili v srdci,
a pozná, aké biedne je ich úplné zničenie.
11Preto im prejavuje svoje plné zľutovanie
a ukazuje im cestu k spravodlivosti.
12Človek sa vie zľutovať nad svojím blížnym: no Božie milosrdenstvo je pre všetkých ľudí.
13Ten, ktorý má také milosrdenstvo, poučuje a vodí ako pastier svoje stádo.
14Zľutoval sa nad tými, čo prijímajú náuku o Zľutovníkovi a horlivo sa riadia jeho ustanoveniami. Sir 18

Ak človek prechováva hnev proti blížnemu, ako si potom žiada od Boha, aby bol zdravý?
4Pre človeka sebe podobného nemá milosrdenstva,
a pritom oroduje za svoje hriechy?
5Prechováva v sebe hnev, hoci sám je iba človekom, a pritom prosí o zľutovanie u Boha? Veď kto iný môže jeho hriechy uzmieriť? Sir 28

Kto preukazuje lásku, ako keby obetoval jemnú múku, a kto koná milosrdenstvo, prináša (pravú) obetu.
5Pán má v tom záľubu, ak niekto zanechá neprávosti, a uzmierenie za hriechy je v tom, ak niekto odstúpi od nespravodlivosti.
A Pán ho nebude odkladať, ale spravodlivosť prizná spravodlivým, lebo si počína podľa práva, a Všemohúci nebude voči (nespravodlivým) zhovievavý, ale bolestným (úderom) zasiahne im chrbát.
23Aj pohanom odplatí pomstou,
až kým nezahubí množstvo pyšných
a nerozláme berly nešľachetných;
24kým neodplatí všetkým podľa ich činov,
ako urobil za činy Adama a za jeho opovážlivosť; 25kým neprisúdi spravodlivým súdom svojmu ľudu
a svojím milosrdenstvom nerozveselí spravodlivých. 26Boh sa vie hojne zľutovať v čase súženia, (zakročí), akoby (prichádzali) kvapky za veľkého sucha. Sir 35

1 Zmiluj sa nad nami, Bože vesmíru a zhliadni na nás a ukáž nám jasnosť svojho milosrdenstva!
2Uvrhni svoju bázeň na pohanov, ktorí nejdú za tebou, aby poznali, že okrem teba niet Boha, a nech ohlasujú tvoje veľké činy! 3Pozdvihni svoju ruku proti cudzím národom, aby uzreli tvoju všemohúcnosť!
4Ako si sa na nás ukázal svätým pred ich pohľadom, tak zasa ukáž pred nami, aký vieš byť mocný proti nim, 5aby poznali teba, ako sme my poznali, že niet Boha okrem teba, Pane. 6Obnov podivné znamenia, zopakuj zázraky! 7Osláv svoju ruku a pravé rameno! Sir 36

S človekom bez milosrdenstva (nehovor) o milosrdenstve, s nepočestným o počestnosti, s roľníckym robotníkom o jeho rozličných prácach! Sir 37

17Dobročinnosť je akoby požehnaný raj,
lebo (zásluha) milosrdenstva pretrvá naveky. 24 Bratia si poskytnú pomoc v čase súženia, ale viac vyslobodenia ako oni prináša milosrdenstvo (iných). Sir 40

24Ale Boh neopustí svoje milosrdenstvo,
ani nezruší, ani nezničí svoje diela,
nezničí potomkov svojho vyvoleného,
ani nezahubí potomstvo toho, kto miluje Pána. 25Ponechal teda Jakubovi (akýsi) zvyšok a Dávidovi výhonok zo samého koreňa. Sir 47

24Teraz sa modlime k Bohu vesmíru,
ktorý koná veľké diela po celom svete,
ktorý od lona našej matky rozmnožuje naše dni a zaobchádza s nami podľa svojho milosrdenstva.
25Nech udelí nášmu srdcu blažený pocit
a uvedie pokoj za našich čias
v Izraeli na večné veky! 26Nech verí Izrael, že s nami je milosrdný Boh,
aby nás vyslobodil, keď nadíde na to čas.
27Dva národy nenávidím z duše:
a tretí z tých nenávidených nie je ani národom. 28(Sú to): obyvatelia vrchov Seir a Filištínci a nerozumný ľud, ktorý býva v Sicheme. Sir 50

4Vyslobodil si ma podľa premnohého milosrdenstva svojho mena od tých, čo revali proti mne, hotoví hrýzť ma. Pane, rozpomenul som sa na tvoje milosrdenstvo, na to všetko, čo si pôsobil od večnosti. 12Lebo ty, Pane, ochraňuješ všetkých, ktorí sa spoliehajú na teba, a vyslobodzuješ ich z moci národov. 36Prijmite poučenie, ktoré má hodnotu za veľké množstvo striebra; a zlata v nej bohato nájdete. 37Nech sa veselí vaša duša z jeho milosrdenstva, ani nedôjdete zahanbenia, ak jeho chválite.38Konajte si načas prácu a dá vám vašu odmenu na svoj čas. Sir 51

Poďte, pravoťme sa! - hovorí Pán.
Ak budú vaše hriechy sťa šarlát,
budú obielené ako sneh,
ak sa budú červenať sťa purpur,
budú ako vlna (biele). Iz 1,18

Cudzí synovia postavia ti múry
a ich králi ti budú slúžiť,
lebo som ťa bil vo svojom hneve,
ale v svojej láske som sa zmiloval nad tebou. Iz 60,10

Milosrdenstvo Pánovo chcem hlásať,
Pánovu chvályhodnosť,
pre všetko, čo nám Pán urobil,
pre veľkú dobrotu k domu Izraela,
čo im preukázal vo svojom zľutovaní
a v množstve svojej milosti.
8Veď povedal: "Je to predsa môj ľud,
synovia, ktorí nesklamú! -
a stal sa im spasiteľom
9vo všetkom ich súžení.
Nie posol ani anjel,
ale vyslobodil ich sám.
Vo svojej láske a útrpnosti
ich sám vykúpil,
zdvihol ich a nosil ich
po všetky dávne dni.
10Ale oni sa búrili a zarmucovali
jeho ducha svätého;
preto sa im zmenil na nepriateľa,
a sám bojoval proti nim. Iz 63

Choďže, volaj tieto slová k severu a vrav:
Vráť sa, odpadlica Izrael, hovorí Pán,
nebude sa mi na vás mračiť tvár,
veď som milosrdný, hovorí Pán. -
Nebudem sa hnevať naveky.
13Len uznaj svoj hriech,
že si bola nevernou Pánovi, svojmu Bohu,
že si blúdila po cestách za cudzincami
pod každým stromom zeleným,
ale na môj hlas si nepočúvala,
hovorí Pán. Jer 3,12

Božie milosrdenstvo zachráni národ

2Toto hovorí Pán:
Na pustatine našiel milosť
národ, ušetrený mečom,
do svojho odpočinku išiel Izrael."
3Zďaleka sa mu zjavil Pán:
"Láskou odvekou som ťa miloval,
preto som ti zachoval priazeň.
4Ešte ťa zbudujem, vystavia ťa,
panna, Izrael;
ešte sa ozdobíš bubnami,
vykročíš do tanca natešených.
5Ešte budeš sadiť vinice
na vrchoch Samárie:
čo sadzači zasadia, aj užijú.
6Lebo príde deň, keď budú kričať
strážnici na vrchoch Efraima:
"Hor' sa, poďme na Sion
k Pánovi, svojmu Bohu!" Jer 31
Ach, Pane, Jahve pozri; ty si svojou veľkou mocou a svojím vystretým ramenom učinil nebo i zem a tebe nie je nemožná nijaká vec. 18 Tisícom preukazuješ milosrdenstvo, vinu otcov však, keď sa pominú, odplatíš ich synom; Boh veľký a mocný, ktorého meno je Pán zástupov! Jer 32

10 Toto hovorí Pán: Na tomto mieste, o ktorom vy hovoríte: "Pusté je, bez ľudí a bez zvierat," v mestách Júdska a na uliciach Jeruzalema, ktoré sú spustošené, bez ľudí, bez obyvateľov a bez zvierat, ešte zazneje 11 hlas plesania a hlas radosti, hlas ženícha a hlas mladuchy, hlas tých, čo hovoria: "Oslavujte Pána zástupov, pretože Pán je dobrý, pretože jeho milosrdenstvo trvá naveky" a čo nesú obetu vďaky do Pánovho domu, lebo zmením osud krajiny ako na začiatku, hovorí Pán. Jer 33

27 Jednako si, Pane, Bože náš, zaobchádzal s nami podľa svojej dobrotivosti a podľa svojho veľkého milosrdenstva, 28 ako si riekol prostredníctvom svojho sluhu Mojžiša vtedy, keď si mu rozkázal napísať a Izraelitom predložiť svoj zákon. Riekol si: 29 "Ak nebudete počúvať môj hlas, veru sa tento veľký a početný zástup premení na hŕstku medzi národmi, medzi ktoré ich roztratím. 30 Veď viem, že ma nebudú počúvať, lebo je to tvrdošijný národ. Ale v krajine, kde budú v zajatí, vstúpia si do srdca 31 a budú vedieť, že ja som Pán, ich Boh. A dám im vnímavé srdce a uši, 32 takže v krajine, kde budú v zajatí, budú ma chváliť a budú spomínať na moje meno. 33 Vtedy sa odvrátia od svojej tvrdošijnosti a od svojich zlých skutkov, pretože sa rozpamätajú na osud svojich otcov, ktorí zhrešili pred Pánom. 34 Potom ich vrátim do ich zeme, ktorú som pod prísahou sľúbil ich otcom, Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi; budú v nej vládnuť a rozmnožím ich, nebudú sa umenšovať. 35 A uzavriem s nimi večnú zmluvu, že ja budem ich Bohom a oni budú mojím národom. A viac nepohnem svoj ľud, Izrael, z krajiny, ktorú som im dal." Bar 2
Lebo ja dúfam od Večného vašu spásu;
a došla na mňa radosť od Svätého
pre milosrdenstvo, ktoré už pocítite
od Večného, spasiteľa nášho. Bar 4,22

17 Potom išiel Daniel do svojho domu a rozpovedal vec svojim spoločníkom, Ananiášovi, Mízaelovi a Azariášovi, 18 aby vyprosili od Boha nebies milosrdenstvo pre toto tajomstvo, aby Daniela a jeho spoločníkov neodpravili s ostatnými mudrcmi Babylonu. 19 Nato bolo Danielovi v nočnom videní odhalené tajomstvo; a Daniel dobrorečil Bohu nebies. Dan 2

Modlitba Azariášova. - 24 Prechádzali sa uprostred plameňov, chválili Boha a dobrorečili Pánovi. 25 Azariáš však stál a modlil sa. Otvoril uprostred ohňa ústa a hovoril:
26"Zvelebený si, Pane, Bože našich otcov, a chválitebný a tvoje meno je slávne naveky.
27Pretože si spravodlivý vo všetkom, čo si urobil, všetky tvoje diela sú pravdivé, tvoje cesty sú priame a všetky tvoje rozsudky spravodlivé.
28Vykonal si pravdivé súdy
vo všetkom, čo si priviedol na nás
a na Jeruzalem, sväté mesto našich otcov,
veď si to previedol v pravde
a spravodlivosti pre naše hriechy.
29Lebo sme zhrešili a prestúpili zákon,
keď sme odpadli od teba a hrešili vo všetkom; 30nepočúvali a nezachovávali sme tvoje príkazy, ani sme nerobili, ako si nám prikázal, aby sa nám dobre vodilo.
31Všetko, čo si na nás priviedol,
všetko, čo si nám urobil,
urobil si spravodlivým rozsudkom:
32vydal si nás do rúk zlostných nepriateľov
a najpodlejších hriešnikov,
nespravodlivému a na celej zemi najhoršiemu kráľovi.
33Teraz však nemôžeme otvoriť ústa:
sme na hanbu a potupu tvojim sluhom a tým, čo ťa ctia.
34Pre svoje meno nevydávaj nás na večnosť a nezrušuj svoju zmluvu!
35A neodnímaj od nás svoje milosrdenstvo
pre Abraháma, svojho miláčika,
pre Izáka, svojho sluhu,
a pre Izraela, svojho svätca,
36ktorým si prisľúbil, že rozmnožíš ich semä sťa hviezdy na nebi a piesok, čo je na brehu mora.
37Pretože sme ostali menší, Pane, ako všetky národy
a sme dnes uponížení pre svoje hriechy na celej zemi.
38Nateraz niet kniežaťa ani proroka, ani vodcu, ani celopalu, ani obety, ani darov, ani kadidla, ani miesta pre prvotiny pred tebou, aby sme našli milosť.
39Ale so skrúšenou dušou a poníženým duchom nech dosiahneme prijatie!
40Ako pri obetách baranov a býkov
a desaťtisícov tučných baránkov,
takou nech je dnes pred tebou naša obeta,
nech je milá tebe, veď nedôjdu hanby tí, ktorí dúfajú v teba!
41Teraz ťa však nasledujeme celým srdcom, bojíme sa ťa a hľadáme tvoju tvár.
42Nezahanbuj nás, ale nalož s nami podľa svojej krotkosti
a podľa množstva svojho milosrdenstva!
43A vysloboď nás svojimi zázrakmi,
získaj, Pane, slávu svojmu menu!
44Nech sa hanbia všetci,
čo preukazujú zlo tvojim sluhom,
nech ich zahanbí všetka tvoja moc
a ich sila nech je pošliapaná!
45Nech vedia, že ty, Pane, si jediný Boh
a si slávny po celom zemskom okruhu."
Dan 3

24 Preto, kráľu, nech sa ti zapáči moja rada, odčiň svoje hriechy spravodlivosťou a svoje viny milosrdenstvom k bedárom; azda sa predĺži tvoja bezpečnosť." Dan 4

8 Nám, Pane, našim kráľom, našim kniežatám a našim otcom, ktorí zhrešili proti tebe, patrí zahanbená tvár. 9 Pánovi, nášmu Bohu, svedčí milosrdenstvo a zľutovanie, pretože sme sa vzbúrili proti nemu 10 a nepočúvali sme hlas Pána, svojho Boha, aby sme kráčali podľa jeho zákonov, ktoré položil pred nás prostredníctvom svojich sluhov prorokov. 11 Celý Izrael prestúpil tvoj zákon a odvrátil sa, aby nepočul tvoj hlas. Nuž padla na nás kliatba a prísaha, napísaná v zákone Božieho sluhu Mojžiša, pretože sme zhrešili proti nemu. 12 Splnil na nás a na našich sudcoch, ktorí súdili, slovo, ktoré hovoril: že dopustí na nás veľké nešťastie; veď sa pod celým nebom neprihodilo niečo také, ako sa prihodilo v Jeruzaleme. 13 Ako je napísané v Mojžišovom zákone, zastihlo nás všetko nešťastie a neuprosovali sme tvár Pána, svojho Boha, aby sme sa odvrátili od svojich zločinov a pochopili tvoju vernosť. 14 Pán bedlil nad nešťastím a priviedol ho na nás, pretože Pán, náš Boh, je spravodlivý vo všetkých svojich činoch, ktoré učinil; veď sme nepočúvali jeho hlas.
15 Teraz však, Pane, Bože náš, ktorý si vyviedol svoj ľud pevnou rukou z Egypta a po dnešný deň si si urobil meno: zhrešili sme, spáchali sme zlo. 16 Prosím, Pane, nech sa podľa celej tvojej spravodlivosti odvráti tvoj hnev a tvoja prchkosť od tvojho mesta Jeruzalema, od tvojej svätej hory, veď pre naše hriechy a pre zločiny našich otcov je Jeruzalem a tvoj ľud na potupu všetkým, ktorí sú okolo nás. 17 Teraz však, Bože náš, vyslyš modlitbu svojho sluhu a jeho prosby a kvôli sebe samému rozsvieť svoju tvár nad svojou spustošenou svätyňou. 18 Nakloň, Bože, svoje ucho a počuj; otvor svoje oči a pozri na našu opustenosť a na mesto, nad ktorým sa vzýva tvoje meno; veď nie pre svoju spravodlivosť predostierame svoje prosby pred tvoju tvár, ale pre tvoje veľké milosrdenstvo! Dan 9

Čujte slovo Pánovo, synovia Izraela,
lebo Pán sa má súdiť s občanmi krajiny;
veď niet vernosti, niet milosrdenstva,
ani poznania Boha niet v krajine! Oz 4

Lebo milosrdenstvo chcem, a nie obetu
a poznanie Boha viac ako celopaly. Oz 6

"Teraz však - hovorí Pán -
obráťte sa ku mne celým svojím srdcom, pôstom i plačom a nárekom, 13roztrhnite si srdcia, a nie rúcho,obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu, veď je dobrotivý a milosrdný, trpezlivý a veľmi ľútostivý
a môže odvrátiť nešťastie."
14Možno, že sa zmení a odpustí a zanechá po sebe požehnanie na obetu a nápoj Pánovi, vášmu Bohu. Joel 2

Jonáš vo vnútri ryby. - 1 Pán priviedol veľkú rybu, aby pohltila Jonáša; a Jonáš bol vo vnútri ryby tri dni a tri noci. 2 Jonáš sa modlil z vnútra ryby k Pánovi, svojmu Bohu, 3 a hovoril:
"Volal som zo svojej úzkosti k Pánovi
a vyslyšal ma,
z lona podsvetia som kričal,
počul si môj hlas.
4Hodil si ma do priepasti,
do hlbín mora
a obkľúčil ma príval.
Tvoje vlnobitia a tvoje vlny
valili sa ponad mňa.
5A povedal som:
Odvrhnutý som spred tvojich očí,
ale ešte uzriem tvoj svätý chrám.
6Vody ma obklopili až po hrdlo,
priepasť ma objala,
trsť mi obopäla hlavu.
7Až k úpätiam vrchov som zostúpil
a závory zeme boli navždy za mnou,
lež vyzdvihol si z hĺbky môj život,
Pane, Bože môj.
8Keď vo mne klesla moja duša,
rozpamätal som sa na Pána
a moja modlitba došla k tebe
do tvojho svätého chrámu.
9Tí, čo si ctia lživé tiene,
opúšťajú svoje milosrdenstvo.
10Ja ti však budem s hlasnou vďakou obetovať a splním, čo som sľúbil;
u Pána je spása."
11I prikázal Pán rybe a vydala Jonáša na suchú zem. Jonáš 2

10 Boh videl ich skutky, že sa odvrátili od svojich zlých ciest, a Boh sa zmiloval a nepostihol ich nešťastím, ktorým ich zamýšľal postihnúť. ( Ninive sa dalo na pokánie po kázaní proroka Jonáša)
Boh poučí Jonáša. - 1 Jonášovi sa to veľmi nepáčilo a nahneval sa. 2 I modlil sa k Pánovi: "Ach, Pane, či som to nepovedal, kým som bol vo svojej krajine? Preto som chcel najprv utiecť do Taršišu, veď som vedel, že si láskavý a milosrdný Boh, trpezlivý a veľký v zľutovaní a zmilúvaš sa nad nešťastím. Teraz však, Pane, odním odo mňa moju dušu lebo mi je lepšie zomrieť, než žiť." 4 Pán povedal: "Azda sa právom hneváš?" 5 Nato vyšiel Jonáš z mesta a býval východne od mesta; urobil si tam striešku a sedel pod ňou v tôni, chcel vidieť, čo sa stane v meste. 6 Vtedy Pán, Boh, rozkázal ricínovému kru, ktorý vyrástol nad Jonášom a robil mu nad hlavou tieň, aby ho oslobodil od nepríjemnosti. Jonáš sa ricínovému kru veľmi zaradoval. 7 Keď na druhý deň vychádzala ranná zora, rozkázal Boh červíku a on zranil ricínus, takže vyschol. 8 A keď vyšlo slnko, rozkázal Boh horúcemu východnému vetru a slnce pražilo Jonášovi na hlavu, že omdlieval a duša si mu žiadala umrieť. I povedal: "Lepšie mi je zomrieť ako žiť. 9 Vtedy povedal Boh Jonášovi: "Azda sa právom hneváš na ricínus?" Odpovedal: "Právom sa hnevám až na smrť. 10 Pán povedal: "Ty ľutuješ ricínus, na ktorom si nerobil a nevypestoval si ho; ktorý za noc vznikol a za noc zanikol. A ja sa nemám zľutovať nad veľkým mestom Ninive, v ktorom je viac než sto dvadsaťtisíc ľudí, ktorí nevedia rozlišovať medzi pravicou a ľavicou? K tomu množstvo zvierat." Jonáš 4

Oznámili ti, človeče, čo je dobré a čo žiada Pán od teba: iba zachovávať právo, milovať milosrdenstvo a pokorne chodiť so svojím Bohom. Mich 6,8

Kto je Boh ako ty, ktorý odpúšťaš hriechy
prejdeš ponad vinu zvyškov svojho dedičstva? Jeho hnev netrvá večne, lebo má záľubu v zľutovaní. 19 Zase sa zmiluje nad nami, zmyje naše hriechy a do morských hlbín zahodí všetky naše
viny. 20 Preukáž vernosť Jakubovi, milosrdenstvo Abrahámovi; ako si sa zaprisahal našim otcom od pradávnych dní. Mich 7

2Pane počul som tvoju správu, bál som sa,
oživ, Pane, svoje dielo uprostred rokov,
uprostred rokov daj vedieť; v hneve si pripomeň milosrdenstvo! Hab 3

8 Potom Pán prehovoril k Zachariášovi takto: 9 "Toto hovorí Pán zástupov: Spravodlivo prisudzujte právo a preukazujte si vzájomne milosrdenstvo a láskavosť! 10 Vdovy, siroty, cudzincov a chudobných neutláčajte a vo svojich srdciach nezamýšľajte druh druhovi zlo! Zach 7

Nárek nad Mesiášom. - 9 V ten deň sa budem usilovať poraziť všetky národy, ktoré pôjdu proti Jeruzalemu. 10 Na Dávidov dom však a na obyvateľov Jeruzalema vylejem ducha milosrdenstva a pokorných prosieb; potom budú hľadieť na mňa, ktorého prebodli, a budú nad ním nariekať, ako sa narieka nad jedináčikom, a horekovať, ako sa horekuje nad prvorodeným. Zach 12

Židia sa pripravujú na obranu. - 42 Keď Júda a jeho bratia videli, že nebezpečenstvo pohromy je stále väčšie a že vojská sa už utáborujú blízko ich územia, a keď sa dozvedeli o kráľovom rozkaze, ktorým nariadil úplnú skazu ľudu, 43 povedali si navzájom: "Postavme sa proti zničeniu svojho ľudu; bojujme za svoj národ a svätyňu!" 44 Zišli sa dovedna, aby boli pripravení do boja a tiež aby sa modlili a vyprosili si milosrdenstvo a zľutovanie. 1Mach 3

23 Júda sa potom vrátil vyplieniť tábor. A nabrali si mnoho zlata, striebra, modrého a červeného purpuru a mnoho iných cenností. 24 Pri návrate prespevovali chválospevy a plesali k nebu: "Je dobrý a jeho milosrdenstvo trvá naveky." 25 Toho dňa nastalo veľké vyslobodenie pre Izrael. 1Mach 4

22 Tak sa aj stalo, a keď nadišla chvíľa, že zas zasvietilo slnko, ktoré bolo predtým za mrakom, zapálil sa veľký oheň, takže sa všetci divili. 23 Keď sa obeta dokonávala, kňazi a všetci prítomní sa modlili. Jonatán začínal a ostatní spolu s Nehemiášom odpovedali. 24 Modlitba znela takto:
"Pane, (ty) Pán a Boh, stvoriteľ všetkých vecí, hrozný a silný, spravodlivý a milosrdný, ty jediný si Kráľ a dobrotivý, 25 jediný dobrodinca, jediný spravodlivý, všemohúci a večný, ktorý vyslobodzuješ Izrael zo všetkého zlého, ktorý si vyvolil našich otcov a posvätil si ich: 26 prijmi túto obetu za všetok svoj izraelský ľud! Chráň a posväcuj svoj dedičný podiel! 27 Zhromaždi nás, rozptýlených, vysloboď tých, ktorí sú v porobe u pohanov; zhliadni na potupených a zneuctených! Nech pohania spoznajú, že ty si náš Boh! 28 Strestaj tých, ktorí nás vo svojej namyslenosti utláčajú a potupujú! 29 Zasaď svoj ľud na svojom svätom mieste, ako sľúbil Mojžiš!" 2Mach 1

14 U iných národov zhovievavo čaká Pán s navštívením, až kým sa nenaplní miera ich hriechov, s nami sa však rozhodol zaobchádzať inak, aby sa nemusel na nás pomstiť až potom, keď už došli naše hriechy k vrcholu. 16 Preto nám nikdy neodníma svoje milosrdenstvo, ale poučuje navštívením: svoj ľud však neopúšťa. 2Mach 6

20 Nezvyčajne vzácna a hodna obdivu i slávnej pamiatky je však ich matka. Veď v jedinom dni videla zomierať sedem svojich synov! Ale znášala to vyrovnane, lebo jej myseľ bola posilňovaná nádejou v Pána. 21 Naplnená šľachetným zmýšľaním povzbudzovala každého z nich v materinskej reči. Svoju ženskú myseľ upevňovala mužskou odvahou 22 a povedala im: "Neviem, ako ste povstali v mojom lone; ja som vám nedarovala ani dych, ani život, ba ani údy som umele neusporadovala na vytvorenie každého z vás. 23 Preto Stvoriteľ sveta, ktorý spôsobuje vznik človeka a vytvára bytie všetkých vecí, opäť vám dá dych i život zo svojho milosrdenstva, ako si vy teraz neceníte seba samých pre jeho zákony." 2Mach 7

5 Keď mal Machabejec svoj ľud pohromade, pohania mu už viac nemohli odolať, pretože (predošlý) Pánov hnev sa obrátil na milosrdenstvo. 6 Neočakávane prepadával mestá a dediny a pálil ich; zaberal vhodné miesta, pričom premohol nie málo nepriateľov a obracal ich na útek. 2Mach 8

26 Vrátili sa však, lebo čas súril. Bol totiž deň pred sobotou; preto ich nemohli ďalej prenasledovať. 27 Pozbierali po nich zbrane, pobrali korisť po nepriateľoch, svätili sobotu a nesmierne chválili a velebili Pána, ktorý ich chránil až po tento deň a začal im opäť preukazovať svoje milosrdenstvo. 28 Po sobote nadelili z koristi poškodencom, tiež vdovám a sirotám. Z ostatku nadelili svojim deťom. 29 Keď to dokončili, konali spoločnú modlitbu a prosili milosrdného Pána, aby sa dokonale zmieril so svojimi služobníkmi. 2Mach 8

8 Tak sa spolu odhodlane vydali na cestu. Keď už boli blízko Jeruzalema, zjavil sa im jazdec v bielom rúchu, ktorý išiel pred nimi mával zlatou zbraňou. 9 Tu všetci spoločne zvelebovali milosrdného Boha, a tak sa vzpružili na duchu, že boli hotoví zraziť nielen ľudí, ale aj najdivokejšie zvery a železné múry. 2Mach 11

12 Všetci to robili spoločne a na kolenách prosili milosrdného Pána nepretržite tri dni v slzách a pôstoch. Potom ich Júda povzbudil a vydal rozkaz, aby sa pripravili. Sám sa však po porade so staršími rozhodol, že vytiahne (do boja) a s Pánovou pomocou zvedie rozhodný boj prv, než vtrhne kráľovské vojsko do Júdska a zmocní sa mesta. 14 Celkom sa odovzdal do moci Stvoriteľa sveta a svojich povzbudil, aby statočne bojovali až po smrť za svoje zákony, chrám, mesto, vlasť a zriadenie. Potom sa utáboril s vojskom pri Modeine. 2Mach 13

1Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil pristúpili k nemu jeho učeníci. 2 Otvoril ústa a učil ich:
Blahoslavenstvá-3 Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
4 Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. 5 Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. 6 Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. 7 Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.
8 Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. 9 Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.10 Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. 11 Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť; 12 radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Tak prenasledovali aj prorokov, ktorí boli pred vami. Mt 5

Povolanie Matúša - 9 Keď odtiaľ Ježiš odišiel, videl na mýtnici sedieť človeka menom Matúša a povedal mu: "Poď za mnou!" On vstal a išiel za ním.
10 Keď potom Ježiš sedel v dome za stolom, prišli mnohí mýtnici a hriešnici a stolovali s ním a s jeho učeníkmi. 11 Keď to videli farizeji, hovorili jeho učeníkom: "Prečo váš učiteľ jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi?" 12 On to začul a povedal: "Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. 13 Choďte a naučte sa, čo to znamená: "Milosrdenstvo chcem, a nie obetu." Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov." Mt 9

Spor o sobote - 1 V tom čase išiel Ježiš v sobotu cez obilné pole. Jeho učeníci boli hladní a začali trhať klasy a jesť. 2 Keď to videli farizeji, povedali mu: "Pozri, tvoji učeníci robia, čo neslobodno robiť v sobotu." 3 On im povedal: "Nečítali ste, čo urobil Dávid, keď bol hladný on i jeho družina. Ako vošiel do Božieho domu a jedol obetované chleby, ktoré nesmel jesť ani on ani tí, čo boli s ním ale iba kňazi?" 5 A v Zákone ste nečítali, že kňazi v sobotu porušujú v chráme sobotu, a predsa sú bez viny? 6 No hovorím vám: Tu je niekto väčší než chrám. 7 Keby ste vedeli, čo to znamená: "Milosrdenstvo chcem, a nie obetu," neboli by ste odsúdili nevinných. 8 Syn človeka je pánom aj nad sobotou."
Mt 12

23 Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo dávate desiatky z mäty, kôpru a rasce, ale zanedbali ste, čo je v zákone dôležitejšie-spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť! Toto bolo treba robiť, a tamto nezanedbávať. 24 Slepí vodcovia! Komára preciedzate a ťavu prehĺtate. Mt 23

Magnifikat - 46 Mária hovorila: "Velebí moja duša Pána 47 a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, 48 lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, 49 lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno 50 a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. 51 Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. 52 Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. 53 Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno. 54 Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, 55 ako sľúbil našim otcom,
Abrahámovi a jeho potomstvu naveky." Lk 1

57 Alžbete nadišiel čas pôrodu a porodila syna. 58 Keď jej susedia a príbuzní počuli, že jej Pán prejavil svoje veľké milosrdenstvo, radovali sa s ňou. Lk 1

Benediktus - 67 Jeho otca Zachariáša naplnil Duch Svätý a takto prorokoval: 68 "Nech je zvelebený Pán Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud 69 a vzbudil nám mocného Spasiteľa z rodu Dávida, svojho služobníka 70 ako odpradávna hovoril ústami svojich svätých prorokov, 71 že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia.72 Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu, 73 na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov, 74 aby sme mu bez strachu slúžili 75 vo svätosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života. 76 A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho: pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu 77 a poučíš jeho ľud o spáse, 78 že mu náš Boh
z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy. Tak nás Vychádzajúci z výsosti navštívi 79 a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tôni smrti, a naše kroky upriami na cestu pokoja." Lk 1

35 Ale milujte svojich nepriateľov, dobre robte, požičiavajte a nič za to nečakajte! Tak bude vaša odmena veľká a budete synmi Najvyššieho, lebo on je dobrý aj k nevďačným a zlým. 36 Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec! 37 Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a odpustí sa vám. 38 Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám." Lk 6

"Učiteľ, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života?" 26 Ježiš mu vravel: "Čo je napísané v Zákone? Ako tam čítaš?" 27 On odpovedal: "Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého!" 28 Povedal mu: "Správne si odpovedal. Toto rob a budeš žiť!" 29 Ale on sa chcel ospravedlniť, preto sa opýtal Ježiša: "A kto je môj blížny?"
Podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi - 30 Ježiš povedal: "Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a padol do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtveho a odišli. 31 Náhodou šiel tou cestou istý kňaz a keď ho uvidel, obišiel ho. 32 Takisto aj levita: keď prišiel na to miesto a uvidel ho, išiel ďalej. 33 No prišiel k nemu istý cestujúci Samaritán a keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto. 34 Pristúpil k nemu, nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu ich; vyložil ho na svoje dobytča, zaviezol ho do hostinca a staral sa oň. 35 Na druhý deň vyňal dva denáre, dal ich hostinskému a povedal: "Staraj sa oň a ak vynaložíš viac, ja ti to zaplatím, keď sa budem vracať." 36 Čo myslíš, ktorý z tých troch bol blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov?" 37 On odpovedal: "Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo." A Ježiš mu povedal: "Choď a rob aj ty podobne!"
Lk 10

Spása pohanov a poblúdenie Židov - 19 Povieš mi azda: "Prečo potom ešte karhá? Kto sa môže vzoprieť jeho vôli?!" 20 Ale kto si ty, človeče, že odvrávaš Bohu?! Vari povie výtvor tomu, kto ho vytvoril: "Prečo si ma takto urobil?" 21 Alebo nemá hrnčiar moc nad hlinou, aby z tej istej hmoty urobil jednu nádobu na vznešené účely a druhú na všedné? 22 A čo ak Boh chcel ukázať svoj hnev a prejaviť svoju moc, a preto s veľkou trpezlivosťou znášal nádoby hnevu, pripravené na záhubu, 23 a ukázať bohatstvo svojej slávy na nádobách milosrdenstva, ktoré pripravil na slávu, 24 na nás, ktorých povolal nielen zo Židov, ale aj z pohanov?! Rim 9

28 Vzhľadom na evanjelium sú nepriateľmi kvôli vám, ale vzhľadom na vyvolenie sú milovaní kvôli otcom. 29 Lebo Božie dary a povolanie sú neodvolateľné. 30 Ak ste vy voľakedy neverili Bohu, a teraz ste dosiahli milosrdenstvo pre ich neveru, 31 tak aj oni teraz neveria pre milosrdenstvo, ktoré sa vám dostalo, aby teraz aj oni dosiahli milosrdenstvo. 32 Boh totiž všetkých uzavrel do nevery, aby sa nad všetkými zmiloval. Rim 11

Pravá bohoslužba - 1 Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás prosím, aby ste svoje telá prinášali ako živú, svätú, Bohu milú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu. 2 A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé. Rim 12

6 Máme rozličné dary podľa milosti, ktorú sme dostali: či už dar prorokovať v súlade s vierou, alebo dar slúžiť v službe, alebo učiť pri vyučovaní, 8 či povzbudzovať pri povzbudzovaní. Kto teda dáva, nech dáva nezištne, kto je predstavený, nech je starostlivý, kto preukazuje milosrdenstvo, nech to robí radostne. Rim 12

7 Preto prijímajte jeden druhého, ako aj Kristus prijal vás, na Božiu slávu. 8 Hovorím totiž, že Kristus bol služobníkom obriezky v záujme Božej pravdy, aby potvrdil prisľúbenia dané otcom 9 a aby pohania oslavovali Boha za milosrdenstvo, ako je napísané: "Preto ťa budem velebiť medzi národmi a ospevovať tvoje meno." Rim 15

Dar panenstva - 25 O pannách nemám Pánov príkaz, ale dávam radu ako taký, ktorý dosiahol milosrdenstvo u Pána, aby som bol verný. 1Kor 7

Vďaka za Božiu útechu v súžení - 3 Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy! 4 On nás potešuje v každom našom súžení, aby sme mohli aj my potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení, tou útechou, ktorou Boh potešuje nás. 2Kor 1

1 Preto keď máme túto službu z milosrdenstva, ktoré sme dosiahli, neochabujeme. 2 Zriekli sme sa tajnej nehanebnosti; nepočíname si úskočne, ani nefalšujeme Božie slovo, ale zjavujeme pravdu, a tak sa pred Bohom odporúčame svedomiu všetkých ľudí. 2Kor 4

15 Lebo ani obriezka nie je nič, ani neobriezka, ale nové stvorenie. 16 A nad všetkými, čo sa budú riadiť týmto pravidlom, pokoj a milosrdenstvo, aj nad Božím Izraelom. Gal 6

Oživil nás s Kristom - 1 Aj vás, hoci ste boli mŕtvi pre svoje poklesky a hriechy, 2 v ktorých ste kedysi žili podľa ducha tohoto sveta, podľa kniežaťa vzdušnej mocnosti, ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch. 3 Medzi nimi sme kedysi žili aj my všetci, keď sme podľa žiadosti svojho tela robili, čo chcelo telo a myseľ, a tak sme boli od prírody deťmi hnevu ako ostatní. 4 Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, pre svoju nesmiernu lásku, ktorou nás miluje, 5 hoci sme boli pre hriechy mŕtvi, oživil nás s Kristom - milosťou ste spasení - 6 a s ním nás vzkriesil a daroval nám miesto v nebi v Kristovi Ježišovi, 7 aby ukázal v budúcich vekoch nesmierne bohatstvo svojej milosti dobrotou voči nám v Kristovi Ježišovi.
Ef 2

31 Akákoľvek zatrpknutosť, hnev, rozhorčenie, krik a rúhanie aj každá iná zloba nech sú ďaleko od vás. 32 Buďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si odpúšťajte, ako aj vám odpustil Boh v Kristovi! Ef 4

Nadovšetko majte lásku - 12 Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť. 13 Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy! 14 Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti! Kol 3

Pozdrav - 1 Pavol, apoštol Krista Ježiša, z príkazu Boha, nášho spasiteľa, a Krista Ježiša, našej nádeje, 2 Timotejovi, pravému synovi vo viere: Milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca i od Krista Ježiša, nášho Pána. 1Tim 1

Chvála na Kristovo milosrdenstvo - 12 Ďakujem tomu, ktorý ma posilnil, Kristovi Ježišovi, nášmu Pánovi, že ma uznal za verného a zveril mi službu, 13 hoci som bol predtým rúhač, prenasledovateľ a násilník. No dosiahol som milosrdenstvo, lebo som to robil z nevedomosti v nevere. 14 Ale nadmieru sa rozhojnila milosť nášho Pána s vierou a láskou, ktoré sú v Kristovi Ježišovi. 15 Toto slovo je spoľahlivé a úplne vierohodné: Kristus Ježiš prišiel na svet zachrániť hriešnikov; a ja som prvý z nich. 16 Ale dosiahol som milosrdenstvo, aby na mne na prvom ukázal Kristus Ježiš všetku zhovievavosť ako príklad pre tých, čo v neho uveria pre večný život. 1Tim 1

3 Aj my sme kedysi boli nerozumní a neposlušní. Blúdili sme, slúžili všelijakým žiadostiam a rozkošiam, žili sme v zlobe a závisti. Boli sme hodní opovrhnutia a vzájomne sme sa nenávideli. 4 Ale keď sa zjavila dobrota Boha, nášho Spasiteľa, a jeho láska k ľuďom, 5 spasil nás nie pre spravodlivé skutky, ktoré sme my konali, ale zo svojho milosrdenstva; kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svätom, 6 ktorého na nás hojne vylial skrze Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, 7 aby sme, ospravedlnení jeho milosťou, boli podľa nádeje dedičmi večného života. Tít 3

14 A pretože deti majú účasť na krvi a tele, aj on mal podobne spoluúčasť na nich, aby smrťou zničil toho, ktorý vládol smrťou, čiže diabla, 15 a vyslobodil tých, ktorých celý život zotročoval strach pred smrťou. 16 Veď sa neujíma anjelov, ale ujíma sa Abrahámovho potomstva. 17 Preto sa vo všetkom musel pripodobniť bratom, aby sa stal milosrdným a verným veľkňazom pred Bohom a odčinil hriechy ľudu. 18 A pretože sám prešiel skúškou utrpenia, môže pomáhať tým, ktorí sú skúšaní. Hebr 2

Ježiš - pravý veľkňaz - 14 Keďže teda máme vznešeného veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša, Božieho Syna, držme sa svojho vyznania. 15 Veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s našimi slabosťami; veď bol podobne skúšaný vo všetkom okrem hriechu. 16 Pristupujme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravom čase. Hebr 4

12 Hovorte a konajte ako tí, čo majú byť súdení podľa zákona slobody! 13 Súd bez milosrdenstva čaká totiž toho, kto nepreukázal milosrdenstvo. Ale milosrdenstvo sa vyvyšuje nad súdom. Jak 2

10 Za príklad, ako trpieť a byť trpezlivým, berte si, bratia; prorokov, ktorí hovorili v mene Pánovom. 11 Hľa, blahoslavíme tých, ktorí vytrvali. Počuli ste o Jóbovej vytrvalosti a videli ste, ako to Pán ukončil. Lebo Pán je milosrdný a milostivý. Jak 5

3 Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás vo svojom veľkom milosrdenstve vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej, 4 pre neporušiteľné, nepoškvrnené a nevädnúce dedičstvo. Ono sa uchováva pre vás v nebi. Pt 1

Kráľovské kňazstvo - 9 Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby ste zvestovali slávne skutky toho, ktorý vás z tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla. 10 Kedysi ste ani ľudom neboli, a teraz ste Boží ľud; vy, čo ste nedosiahli milosrdenstvo, teraz ste milosrdenstvo dosiahli. Pt 2

Výzva k trpezlivosti - 8 Napokon buďte všetci jednomyseľní, súcitní, bratsky sa milujte! Buďte milosrdní a pokorní! 9 Neodplácajte sa zlým za zlé alebo zlorečením za zlorečenie, ale naopak, žehnajte, lebo ste povolaní, aby ste dostali dedičstvo požehnania. Pt 3

1 Ja, starší, vyvolenej panej a jej deťom, ktoré v pravde milujem - a nielen ja sám, ale aj všetci, čo poznali pravdu -, 2 kvôli pravde, ktorá v nás zostáva a bude s nami naveky. 3 Bude s nami milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca i od Ježiša Krista, Otcovho Syna, v pravde a láske. 2Jn 1

20 Ale vy, milovaní, budujte sami seba na svojej presvätej viere a modlite sa v Duchu Svätom. 21 Zachovajte sa v Božej láske a očakávajte milosrdenstvo nášho Pána Ježiša Krista pre večný život. 22 A s tými, čo pochybujú, majte zľutovanie; 23 zachráňte ich, vyrvite ich z ohňa. Nad inými sa zľutúvajte s bázňou; nenáviďte aj ten odev poškvrnený telom. Júd 1

Share/Save/Bookmark


Tags: Milosrdenstvo  SZ  NZ  Konkordancia  Biblia  
feed0 Komentáre

Napíš komentár
 
 
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
smile
wink
laugh
grin
angry
sad
shocked
cool
tongue
kiss
cry
Menšie | Väčšie
 

security image
Opíš zobrazené písmená


busy
 

Náš člen Administrator je s nami už odo dňa: Streda, 13 Máj 2009.

Ukáž 50 najnovších článkov autora tohto článku.
Súvisiace články z tejto kategórie:


10 náhodne vybratých článkov z tejto kategórie:
Biblia

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie