Hlavná stránka Modlitby Adorácie Misijná nedeľa - Adorácia I.

Misijná nedeľa - Adorácia I.

E-mail Tlačiť PDF
(5 hlasovaní, Priemerná známka: 4.80 )

Eucharistia_Adoracia5Ponúkame vám jednu z možností, ako urobiť adoráciu na Misijnú nedeľu a to buď po sv. omši alebo poobede osobitne v rámci akéhosi duchovného programu. Samozrejme, každú časť tejto adorácie môžete zmeniť po svojom podľa podmienok, v ktorých sa nachádzate. Dúfame, že vám táto adorácia aspoň v niečom pomôže. Nech sa páči...

1.    Pieseň: „Božia láska príď“

2.    Modlitba

Nekonečný, všemohúci a milosrdný Bože, skláňame sa pred Tebou, ktorý si ukrytý v Najsvätejšej Sviatosti Lásky. Ňou si sa dobrovoľne stal pokrmom pre naše slabé, ubolené a doráňané duše. Bez teba nie sme schopní vyplniť našu misiu - poslanie, ktoré si každému jednému z nás dal, keď si nás posielal na túto zem – poslanie milovať celým srdcom, celou dušou, celou silou a celou mysľou... A preto ťa teraz, na Misijnú nedeľu, prosíme:

„Nauč nás povolaniu lásky!
Naše myšlienky nech sú láskou,
naše mlčanie nech je láskou,
naše modlitby nech sú láskou,
naše práce nech sú láskou,
naše utrpenie nech je láskou,
naše obete nech sú láskou,
naša pokora nech je láskou,
naše sebazaprenia nech sú láskou,
náš odpočinok nech je láskou,
naša ľútosť nech je láskou,
celý náš život nech je láskou
i naše umieranie nech je láskou.

Ó, náš milovaný Otec, daj nám ústa lásky,
ó, náš dôverný Priateľ, daj nám oči lásky,
ó, náš vynikajúci Lekár, daj nám ruky i nohy lásky,
a premeň nás celých v lásku.“

(podľa modlitby sv. Terezky Ježiškovej)

3.    Pieseň: „Božia láska je tak krásna“

4.    Sv. Písmo

Napokon sa zjavil samým Jedenástim, keď sedeli pri stole, a vyčítal im neveru a tvrdosť srdca, že neuverili tým, čo ho videli vzkrieseného. 15 A povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. 16 Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený. 17 A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, 18 hady budú brať do rúk a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú.“ (Mk 16)

Chvíľa ticha na rozjímanie

Pane Ježišu, Ty každému jednému z nás, ak uveríme, daruješ spásu a okrem nej daruješ každému z nás aj sprevádzanie svojou mocou, ktorou cez nás chceš uzdravovať tých, ku ktorým nás posielaš, oslobodzovať od zla a chrániť pred akýmkoľvek nebezpečenstvom aj nás samých.
Daj, aby sme ti za všetky tieto dary boli neustále vďační, aby sme sa nebáli tieto dary využívať pri ohlasovaní evanjelia, aby sme skutočne z hĺbky srdca uverili, že Ty si Boží Syn, ktorý prišiel, aby nás zachránil pred večnou smrťou a že my sme poslaní túto radostnú zvesť hlásať celému svetu.

5.    Vďaky

Budeme spoločne odpovedať: „Ďakujeme Ti, Pane.“

Ďakujeme Ti, Pane, že si nás povolal spolupracovať na diele spásy všetkých národov.

Ďakujeme Ti, Pane, že si každému z nás zveril tak zodpovednú úlohu akou je ohlasovanie Evanjelia – Radostnej zvesti.

Ďakujeme Ti, Pane, za všetkých misionárov a misionárky, ktorí ochotne a s láskou ohlasujú evanjelium celému stvoreniu.

Ďakujeme Ti, Pane, že si k nám zostúpil z nebies, aby si vyplnil poslanie, ktoré ti dal Otec – spasiť ľudstvo a zachrániť ho od zatratenia, do ktorého sa svojimi hriechmi dobrovoľne rútilo.

Ďakujeme Ti, Pane, za Tvoju i našu Matku Máriu, ktorá s pravou misionárskou horlivosťou hľadá svoje stratené deti po celom svete a privádza ich späť k Tvojmu i nášmu Otcovi do jeho otcovského náručia.

Ďakujeme Ti, Pane, že si skutočným Dobrým Pastierom, ktorý zanechá 99 spravodlivých a ide hľadať jedného zablúdeného hriešnika, aby ho cez obrátenie a pokánie opäť priviedol späť domov.

... Tu treba dať príležitosť ostatným ľuďom v kostole, aby vyjadrili svoje vďaky Pánovi nahlas.

Ďakujeme Ti, Otče, že Ty sprevádzaš každého, kto v Teba uverí, silou svojich znamení a každého úprimne veriaceho v Teba chrániš pred akýmkoľvek nebezpečenstvom a povzbudzuješ ho ohlasovať radostnú zvesť o spáse, ktorú si nám daroval v Ježišovi Kristovi našom Pánovi, ktorý žije a kraľuje na veky vekov.
Amen.

6.    Pieseň: „Ježišu ukrižovaný, ľutujem hriechy, ľutujem“

7.    Sv. Písmo

5 Týchto dvanástich Ježiš vyslal a prikázal im: „K pohanom nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte; 6 choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela! 7 Choďte a hlásajte: „Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.“ 8 Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste; malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. 9 Neberte si do opaskov ani zlato ani striebro ani peniaze; 10 ani kapsu na cestu si neberte ani dvoje šiat ani obuv ani palicu, lebo robotník si zaslúži svoj pokrm.11 Keď prídete do niektorého mesta alebo dediny, vypytujte sa, kto je vás tam hoden. Tam potom ostaňte, kým nepôjdete ďalej. 12 Keď vojdete do domu, pozdravte ho! 13 Ak ten dom bude toho hoden, nech naň zostúpi váš pokoj; ale ak toho hoden nebude, nech sa váš pokoj vráti k vám. 14 A keby vás niekto neprijal, ani vaše slová nevypočul, z takého domu alebo aj mesta odíďte a straste si prach z nôh. 15 Veru, hovorím vám: Krajine Sodomčanov a Gomorčanov bude v deň súdu ľahšie ako takému mestu. (Mt 10)

Chvíľa ticha na rozjímanie

Pane, ako často neprijímam prorokov, ktorých posielaš ku mne, aby ma odviedli od nesprávnych ciest, po ktorých kráčam. Ako často vo svojej pýche zablúdim ďaleko a nikde nenachádzam pokoj, ktorý môžem obdržať len pri Tebe. Odpusť, že to často nevidím, že si žijem po svojom a nepočúvam tvoje volanie, ktorým aj mňa voláš ísť a prinášať pokoj strateným ovečkám z tvojho košiara. Ako ich však môžem priviesť späť k Tebe, keď sám blúdim ďaleko od Teba?

8.    Odprosovania

Budeme spoločne odpovedať: „Odprosujeme Ťa, Pane.“

Odprosujeme Ťa, Pane, za našu ľahostajnosť a nedostatočnú angažovanosť v plnení tvojho misijného príkazu ísť a ohlasovať radostnú zvesť o tvojom víťazstve nad hriechom a smrťou na kríži.

Odprosujeme Ťa, Pane, za to, že ako kresťania nie sme pre celý svet dostatočnými svedkami Tvojej lásky, Tvojho milosrdenstva a odpustenia.

Odprosujeme Ťa, Pane, za to, že málo svojho času trávime spolu s Tebou – svojím učiteľom a vodcom a preto nemáme dostatok síl obstáť v každodenných situáciách nášho života, v ktorých máme svedčiť o Tebe, o tom, že patríme Tebe.

Odprosujeme Ťa, Pane, za otcov a matky našich rodín, za ich zlý príklad viery svojim deťom, ktoré nevidia na živote svojich rodičov radosť z viery, príťažlivosť Tvojej lásky, silu Tvojej ochrannej ruky a moc tvojej starostlivosti o svoje milované deti.

Odprosujeme Ťa, Pane, za všetkých mladých ľudí, ktorí odmietli tvoje volanie, ktorým si ich volal do svojej žatvy, ktorým si ich chcel poslať hlásať evanjelium ľuďom, ktorí o Tebe ešte nepočuli.

Odprosujeme Ťa, Pane, za to, že sa nedostatočne modlíme za misionárov po celom svete, ktorí naše modlitby potrebujú ako soľ pre prácu, do ktorej si ich povolal.

Odprosujeme Ťa, Pane, aj za misionárov, ktorí z rôznych príčin nekonajú podľa poslania, ktoré od Teba dostali, aby si ich opäť vrátil na cestu zodpovedného plnenia Tvojej vôle.

... Tu treba dať príležitosť ostatným ľuďom v kostole, aby vyjadrili svoje odprosenia nahlas.

Odpusť nám, Pane, že často zabúdame v každodennom zhone na svoje misionárske povolanie, ktoré dostal každý jeden z nás – povolanie byť svedkom víťazstva Tvojej smrti a zmŕtvychvstania kdekoľvek, kde sa nachádzame, žijeme a pracujeme, lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Amen.

9.    Pieseň: „Pán zastavil sa na brehu“ (1. a 2. sloha)

10.    Sv. Písmo

13 Lebo každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude spasený. 14 Ale ako budú vzývať toho, v ktorého neuverili? A ako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa? 15 A ako budú kázať, ak nie sú poslaní? Ako je napísané: „Aké krásne sú nohy tých, čo hlásajú dobrú zvesť.“ 16 Lenže nie všetci poslúchli evanjelium. Aj Izaiáš hovorí: „Pane, kto uveril tomu, čo sme hlásali?“ 17 Teda viera je z hlásania a hlásanie skrze Kristovo slovo. 18 Ale spytujem sa: Azda nepočuli? Ale áno, po celej zemi rozlieha sa ich hlas a ich slová až po hranice sveta. (Rim 10)

Chvíľa ticha na rozjímanie

Pane, ako veľmi túžiš po tom, aby ťa poznal každý, koho si z lásky stvoril, aby zistil, kto je jeho milovaným Otcom. Dennodenne vychádzaš na križovatky našich ciest a v tme zla a hriechu svietiš svojou láskou a ako hľadajúci voláš na svoje milované deti v nádeji, že odpovedia svojou túžbou po Tebe. Prosíš svoje deti, ktoré si našiel, aby spolu s Tebou šli do tmy sveta a s Tvojou neúnavnosťou hľadali zblúdených, Tvojou láskou sa dotýkali ich sŕdc a s Tvojou nehou ošetrovali ich rany a privádzali späť k Tebe. K tomuto všetkému však, milovaný Otec, potrebujeme to, čo napĺňa Tvoje srdce - lásku, ktorou si si nás zamiloval, aby všetci, ku ktorým prídeme, uverili, že si nás Ty poslal.

11.    Prosby

Budeme spoločne odpovedať: „Prosíme Ťa, Pane.“

Prosíme Ťa, Pane, daj nášmu sv. otcovi pápežovi Benediktovi, všetkým biskupom i kňazom cirkvi dostatok odvahy a sily hlásať radostnú zvesť o Tvojej smrti a zmŕtvychvstaní celému svetu vhod či nevhod so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou,  aby sa ich pričinením Tvoje slovo šírilo do celého sveta.

Prosíme Ťa, Pane, daj, aby sme my – kresťania – dokázali byť v každodenných okamihoch nášho života vernými a odvážnymi svedkami evanjelia Ježiša Krista, jeho lásky a milosrdenstva.

Prosíme Ťa, Pane, daj, aby sa medzi nami – kresťanmi – vždy našli takí, ktorí by odpovedali s radosťou na tvoje volanie aj za cenu veľkých obetí, aby boli ochotní opustiť svoju vlasť a ísť hlásať evanjelium tam, kam ich ty pošleš.

Prosíme Ťa, Pane, za všetkých misionárov po celom svete, ktorí už odpovedali na tvoje volanie a pracujú v Tvojej vinici, daj im dostatok síl, odvahy, múdrosti, pokoja, dôvery v Teba a lásky k tým, ku ktorým si ich poslal, aby prostredníctvom misionárov všetci cítili, ako ich miluješ a ako túžiš po ich spáse.

Prosíme Ťa, Pane, daj otcom a matkám našich rodín dostatok milostí, aby sa v sile, múdrosti a láske Ducha Svätého stali prvými a veľkými misionármi Tvojej lásky pre svoje deti.

... Tu treba dať príležitosť ostatným ľuďom v kostole, aby vyjadrili svoje prosby nahlas.

Prosíme Ťa, Otče, daj, aby si každý jeden z nás uvedomoval, že naša viera dozrieva do plnosti a krásy až vtedy, keď sa o ňu delíme s inými okolo seba, keď sa pokúšame byť misionármi všade, kde žijeme, pracujeme, študujeme či pôsobíme, lebo Ty žiješ a kraľuješ po všetky veky vekov. Amen.

12.    Pieseň: „Pán zastavil sa na brehu“ (3. a 4. sloha)

13.    Modlitba zasvätenia sa Duchu Svätému

Bože Duchu Svätý, večná láska Otca a Syna, klaniame sa ti a oslavujeme ťa pre tvoju lásku, ktorú si vylial do našich sŕdc. Odovzdávame sa Tvojmu vedeniu. Zapáľ naše srdcia ohňom svojej lásky, aby sme pocítili že žiješ v nás. Urob nás otvorenými pre tvoje volanie a vedenie. Buď živou silou nášho misionárskeho svedectva a našej pevnej nádeje na Nové nebesia a Novú zem. Daj, aby sme boli tvojimi nástrojmi pre spásu mnohých. Prijmi našu prácu, naše radosti a trápenia. Modli sa v nás, miluj v nás. Urob nás živým, svätým obetným darom, v ktorom máš zaľúbenie a zjednoť nás raz s tebou vo večnosti. Amen.

(Z modlitieb spoločenstva MzDSv - Príď, Duchu Svätý!)

 

Ďalšie citáty zo Sv. Písma, ktoré možno použiť počas adorácie:

5 Týchto dvanástich Ježiš vyslal a prikázal im: „K pohanom nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte; 6 choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela! 7 Choďte a hlásajte: „Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.“ 8 Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste; malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. 9 Neberte si do opaskov ani zlato ani striebro ani peniaze; 10 ani kapsu na cestu si neberte ani dvoje šiat ani obuv ani palicu, lebo robotník si zaslúži svoj pokrm.11 Keď prídete do niektorého mesta alebo dediny, vypytujte sa, kto je vás tam hoden. Tam potom ostaňte, kým nepôjdete ďalej. 12 Keď vojdete do domu, pozdravte ho! 13 Ak ten dom bude toho hoden, nech naň zostúpi váš pokoj; ale ak toho hoden nebude, nech sa váš pokoj vráti k vám. 14 A keby vás niekto neprijal, ani vaše slová nevypočul, z takého domu alebo aj mesta odíďte a straste si prach z nôh. 15 Veru, hovorím vám: Krajine Sodomčanov a Gomorčanov bude v deň súdu ľahšie ako takému mestu. (Mt 10)
16 Hľa posielam vás ako ovce medzi vlkov. Buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice. 17 Chráňte sa ľudí; lebo vás vydajú súdom, budú vás bičovať vo svojich synagógach 18 a pre mňa vás budú vláčiť pred vladárov a kráľov, aby ste vydali svedectvo im aj pohanom. 19 Ale keď vás vydajú, nestarajte sa, ako a čo budete hovoriť, lebo v tú hodinu vám bude dané, čo máte povedať. 20 Veď to už nie vy budete hovoriť; ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás.
(Mt 10)

“Pane, daj, aby tvoji služobníci hlásali tvoje slovo so všetkou odvahou. 30 Vystri svoju ruku, aby sa skrze meno tvojho svätého Služobníka Ježiša diali uzdravenia, znamenia a divy."31 A keď sa pomodlili, zatriaslo sa miesto, na ktorom boli zhromaždení, všetkých naplnil Svätý Duch a smelo hlásali Božie slovo. (Sk 4)
32 Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu. A nik z nich nehovoril, že niečo z toho, čo mal, je jeho, ale všetko mali spoločné. 33 Apoštoli veľkou silou vydávali svedectvo o zmŕtvychvstaní Pána Ježiša a na všetkých spočívala veľká milosť, 34 veď medzi nimi nebolo núdzneho, lebo všetci, čo mali polia alebo domy, predávali ich a čo za ne utŕžili, prinášali 35 a kládli apoštolom k nohám, a rozdeľovalo sa každému podľa toho, kto ako potreboval.
(Sk 4)

8 „Blízko teba je slovo, v tvojich ústach a v tvojom srdci;“ totiž slovo viery, ktoré hlásame. Lebo ak svojimi ústami vyznávaš: „Ježiš je Pán!“ a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. 10 Lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spásu. (Rim 10)

13 Lebo každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude spasený. 14 Ale ako budú vzývať toho, v ktorého neuverili? A ako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa? 15 A ako budú kázať, ak nie sú poslaní? Ako je napísané: „Aké krásne sú nohy tých, čo hlásajú dobrú zvesť.“ 16 Lenže nie všetci poslúchli evanjelium. Aj Izaiáš hovorí: „Pane, kto uveril tomu, čo sme hlásali?“ 17 Teda viera je z hlásania a hlásanie skrze Kristovo slovo. 18 Ale spytujem sa: Azda nepočuli? Ale áno, po celej zemi rozlieha sa ich hlas a ich slová až po hranice sveta. (Rim 10)

16 Ak hlásam evanjelium, nemám sa čím chváliť, je to moja povinnosť a beda mi, keby som evanjelium nehlásal. 17 Ak to robím z vlastnej vôle, mám nárok na odmenu, ale ak nie z vlastnej vôle; je to služba, ktorá mi je zverená. 18 Aká je teda moja odmena? Že keď hlásam evanjelium, predkladám ho zadarmo a nevyužívam svoje právo pri evanjeliu. 19 Lebo hoci som slobodný voči všetkým, stal som sa sluhom všetkých, aby som čím viacerých získal. 20 Pre Židov som sa stal akoby Židom, aby som získal Židov. Pre tých, čo sú pod zákonom, bol som akoby pod zákonom - hoci sám som nebol pod zákonom -, aby som získal tých, čo boli pod zákonom. 21 Pre tých, čo boli bez zákona, bol som akoby bez zákona - hoci bez Božieho zákona som nebol, ale bol som pod Kristovým zákonom -, aby som získal tých, čo boli bez zákona. 22 Pre slabých som sa stal slabým, aby som získal slabých. Pre všetkých som sa stal všetkým, aby som zachránil aspoň niektorých. 23 A všetko robím pre evanjelium, aby som mal na ňom podiel. (1Kor 9)

6 Preto ti pripomínam, aby si roznecoval Boží dar, ktorý je v tebe prostredníctvom vkladania mojich rúk. 7 Veď Boh nám nedal Ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy. 8 Preto sa nehanbi za svedectvo o našom Pánovi ani za mňa, jeho väzňa, ale trp spolu so mnou za evanjelium, posilňovaný mocou Boha. 9 On nás spasil a povolal svätým povolaním, nie pre naše skutky, ale zo svojho rozhodnutia a milosti, ktorú sme dostali v Kristovi Ježišovi pred večnými vekmi. 10 No známou sa stala až teraz, keď sa zjavil náš Spasiteľ Ježiš Kristus. On zničil smrť a zjavil život a nesmrteľnosť evanjeliom 11 a ja som ustanovený za jeho hlásateľa, apoštola a učiteľa. 12 Preto aj toto trpím, ale sa nehanbím, lebo viem, komu som uveril, a som presvedčený, že má moc zachovať to, čo mi bolo zverené, až do onoho dňa. (2Tim 1)

1 Zaprisahávam ťa pred Bohom a Kristom Ježišom, ktorý bude súdiť živých i mŕtvych, pre jeho príchod a jeho kráľovstvo: 2 Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou. 3 Lebo príde čas, keď neznesú zdravé učenie, ale nazháňajú si učiteľov podľa svojich chúťok, aby im šteklili uši. 4 Odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam. 5 Ty však buď vo všetkom triezvy, znášaj útrapy, konaj dielo evanjelistu, plň svoju službu.
(2Tim 4)

Share/Save/Bookmark


feed0 Komentáre

Napíš komentár
 
 
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
smile
wink
laugh
grin
angry
sad
shocked
cool
tongue
kiss
cry
Menšie | Väčšie
 

security image
Opíš zobrazené písmená


busy
 

Náš člen Balek Robert je s nami už odo dňa: Streda, 17 September 2008.

Ukáž 50 najnovších článkov autora tohto článku.

10 náhodne vybratých článkov z tejto kategórie:
  Modlitby

  Vyhľadávanie

  Webmisie.sk

  Reklama

  Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie

  Prodej aut na 420auto.cz