Hlavná stránka Katechézy Morálka Kresťanstvo a okultizmus 3 - Ezoterika

Kresťanstvo a okultizmus 3 - Ezoterika

E-mail Tlačiť PDF
(2 hlasovaní, Priemerná známka: 3.00 )

esoteric Pojem ezoterika má široké značenie – od pomenovania rôznych praktík (mágia, veštenie, horoskopy, chiromantia, kartomantia, a i.), až po konkrétnu formuláciu religionistiky. Prvý raz sa slovo ezoterika objavilo v knihe Jacques Mattera - Histoire critique du Gnosticisme et de son influence (1828).

2.1 Ezoterika

V súčasnosti sa titulom ezoterický zvyknú označovať:
- okultistickú literatúru (spolu s vydavateľmi), zahŕňajúcu v sebe prvky východných náboženstiev, New age; skryté učenie, gnosticizmus, ktorý sa v prírodných a náboženských doktrínach snaží nájsť akýsi hlbší, skrytý zmysel - cesta, ktorá hľadá skôr mystické a symbolické vyjadrenia, než doktríny; historický synkretizmus európskeho kresťanstva, judaizmu a islamu, ktorý v sebe oživoval grécku uzavretú filozofiu a prejavoval sa rôznymi formami: kresťanskej Kabaly, okultnej renesančnej filozofie, alchýmie, paracelsizmu, rosicrucianizmu, teozofie a inými okultnými a iluminátskymi prúdmi.

 

No samotná prax ezoteriky má omnoho hlbšie korene. Pramene môžeme nájsť už v druhom storočí v Ríme, kde pod tlakom politickej moci, kedy vládcovia Ríma v mene Pax Romanum rozširujú panteón o božstvá národov, ktoré si podmanili, narastá nábožensky synkretizmus. V tomto podhubí sa formuje helénska gnóza. Jej patrónom je Hermes (On je bohom umelcov ale i zlodejov). Spája nezlučiteľné, zmieruje protirečivé, stáva sa symbolom voľného spájania vecí, ktoré spolu nesúvisia. Po ňom aj toto učenie nesie meno ako hermetizmus. S tým súvisí aj skrytá túžba človeka po niečom mystickom, tajuplnom. Vládnuce náboženstvo, poznajúc pôvod a dôsledky týchto praktík, však nič z toho nedovoľovalo.

Ak by sme sa ešte vrátili k významu slova ezoterika, tak označuje tajnú náuku určenú zasväteným, ktorá slúži na získavanie zdravia, šťastia, sebapoznania a na sebazdokonalenie. Ide o systém uvedomelého prenikania do fyzického a duševného stavu človeka. Pred väčšinou ľudí skryté poznanie, prístupne len určitému okruhu ľudí, ktorí sú tomu zasvätení určitým obradom.  V tomto chápaní mágia znamená poznanie síl ľudskej duše a spôsoby ich vedomého používania. Ezoterické učenie v klasickom zmysle je vždy skrytým učením. Príkladom tejto utajenosti môže byť stredoveká, dodnes existujúca ezoterická spoločnosť rozenkruciánov. Avšak takéto utajovanie ezoteriky na konci dvadsiateho a začiatku dvadsiateho prvého storočia je už len úbohou minulosťou. Súčasná ezoterika je verejná. Tajné učenie sa stáva verejným. Verejným a všeobecným v tom najhrubšom zmysle slova – stáva sa tovarom. Dnes je azda viac utajené pre mnohých klasické učenie Cirkvi ako tajné učenie ezoteriky. Je ponúkané všade a jej rozvoju pomáhajú skoro všetky média.
Agrippa

Jedným z akýchsi vedeckých podkladov ezoteriky bola, i je, tzv. okultná filozofia. Knihu s týmto nadpisom vydal v roku 1533 Henrich Kornel Agrippa. Po stručnom prehľade knihy možno objaviť sféru záujmu ezoteriky sústreďujúci sa na nasledovné oblasti:
prirodzená mágia; štyri elementy (oheň, voda, zem, vzduch) – ich kvalita, kompozícia, prítomnosť a pôsobenie na duše a mravy; duša sveta a jej vzťah k ostatným bytiam a dušiam; okultné vlastnosti vecí a ich pôsobenie; závislosť života sveta a človeka od nebeských telies (a zverokruhu); vzťah prirodzených vecí a ich schopnosť nakloniť si vyššie sily (konkrétne nazývané božstvá) s cieľom získať dary, kvality a iné schopnosti; jedy, lekárstva a ich schopnosť priniesť lásku a iné potrebnosti; čarodejníctvo a iné okultné praktiky spojené s oživovaním mŕtvych i pod. nezvyčajnými schopnosťami; vášne; zaklínania.
Moderný pohľad na okultizmus i záujem oň sa nijako neodlišuje od Agrippovej ponuky.

Hlavné charakteristiky ezoteriky, v zhode aj so spomenutými oblasťami okultnej filozofie, možno podľa A. Faivre zhrnúť do nasledovných bodov:
1. vzájomná súvislosť všetkého v tomto svete a čase s predošlými udalosťami a s druhým svetom, mýtmi so skutočnosťou, histórie s prírodou a pod.
2. živé prostredie či príroda, ktorá nie je chápaná ako súhrn jednotlivých bytí, ale ako živý celok, v ktorom prebiehajú vlastné vzťahy, sympatie a antipatie a pod.
3. predstavivosť (imaginácia) a  sprostredkovanie (mediácia) – viera v transcendentné bytosti, typu anjelov, ktoré sprostredkovávajú človeku vyššie poznanie; to on môže spoznať a prijať na základe predstavivosti, ktorá sa chápe ako schopnosť rozumu otvoriť sa a prijať toto vyššie poznanie
4. skúsenosť premeny (transmutácie), spôsobená obsiahnutým vyšším poznaním, vedie k akémusi znovuzrodeniu, povýšeniu človeka.
Záujem o ezoteriku zo strany jej štúdia ako náboženského prúdu sa intenzívnejšie začal v 60. rokoch 20. storočia a ešte silnejšie na konci 20. st

2.2 Iné prúdy súvisiace s ezoterikou

Keďže má ezoterika dlhoveké a široko-spoločenské pôsobenie, možno k nej prirátať rôzne prúdy filozofie a náboženstva, ktorých hlavné črty zodpovedajú, alebo napodobňujú niektorú z ezoterických charakteristík uvedených vyššie.

theosophyTeozofia
– prírodná filozofia je spojená s Teozofickou spoločnosťou (na obr.  jej znak), ktorá vznikla v roku 1875 pod vedením H.P. Blavatskej a H.S. Olcotta v USA a s veľkým prispením A.W. Besant, ktorá bola duchovnou dedičkou Blavatskej. Teozofia sa nachádza pod veľkým vplyvom budhizmu a hinduizmu, ktoré sa zakladatelia snažili reformovať a prispôsobiť európskemu človeku. Preto sa ich učenie zameriava na tri základné prvky:
1. univerzálne bratstvo všetkých ľudí bez rozdielu,
2. povzbudenie študovať komparatívne náboženstvo, filozofiu a vedu,
3. preskúmať nejasné zákony prírody naviazané na ľudstvo.

Keďže neexistujú nejaké konkrétne definície, tieto tri princípy sa odzrkadľujú v konkrétnych ideách učenia jednotlivých teozofov, ktoré by sa dali zhrnúť do týchto bodov:
1. existuje len jedna realita a všetky ostatné existencie sú jej vyjadrením; teozofia je vo filozofickom zmysle monistická, zakladá si na ľudskej rovnosti a úcte k zvieratám (čo vedie k praktickému vegetariánstvu);
2. svet je usporiadaný cyklicky s neustále sa ovplyvňujúcimi mikro- a makro­kozmosami, v ktorých sa ľudský život opakuje prostredníctvom reinkarnácie; zahŕňa aj vplyv ľudskej vôle na ciele – veci, pocity, osoby;
3. poriadok sveta sa zakladá na karme - princípe príčiny a dôsledku, ktorá riadi život a morálku sveta i jednotlivca, pričom nejde o sudbu, ale o sled skutkov, ktoré si vyberá človek vytvárajúci si tak svetlú, alebo temnú budúcnosť;
4. evolúcia neprebieha len v prírode, ale aj vo vedomí, ktoré sa prenáša od neživej prírody, cez rastliny, živočíchy až po človeka a ešte ďalej
5. ľudia sú povolaní naplniť svoje poslanie a získať spásu nasledovaním príkladov, ale v konečnom dôsledku spása závisí od nich samých.

alchemyAlchýmia – sa chápe ako predvoj chémie ako vedy, hoci vedecké ciele v alchýmii neboli podstatné (v žiadnej z kultúr, kde sa rozvíjla – India, Čína, Európa, islamský svet). Za hlavné ciele si alchýmia vytýčila nájsť univerzálne liečivo, elixír nesmrteľnosti a metódy premeny kovu na zlato. Už samotné ciele nasvedčujú, že to boli skôr „čarodejnícke“ pokusy, ktoré boli často zakryté rúškom tajomstva, čo im dávalo istú mystickú vážnosť. Treba však poznamenať, že i alchymisti prispeli rôznymi, pre budúcu chemickú vedu, významnými objavmi, no skôr to bolo necielene. Alchýmia s nastúpajúcou reformáciou a skepticizmom spochybnila svoje poznatky a seriózna veda, ktorá zaujala svoje miesto, ju vytlačila do histórie.

Hermetizmus – 18 zväzkový pohanský spis alexandrijského pôvodu, ktorý bol napísaný v 2.a 3. storočí n.l., známy pod názvom Corpus Hermeticum. Najznámejšia je prvá časť, ktorá pojednáva o vzniku sveta, o páde človeka, o poznaní boha zo stvorených vecí prostredníctvom bohmi osvieteného rozumu. Kresťanský autori ako Lactantius i Augustín v ňom vidia prvky kresťanskej viery a vtelenia. Hermetika z konca 6. do 12. storočia upadla do zabudnutia, no potom sa znova stala centrom záujmu, najmä v renesancii. S rozvojom okultizmu v 2. polovici 19. storočia sa oživil záujem o staroveké spise, vrátane hermetiky. Samotný pojem hermetika sa často používa ako synonymum ezoteriky a alchýmie.

Share/Save/Bookmark


feed2 Komentáre
Aďka
11. November 2012
178.40.92.87
Hodnotenie: +0

... ďakujem za tieto články, sú veľmi náučné a naozaj dôkladne prepracované. Naviazanie na históriu až k pohanským kultúram , znamená, že autor dôkladne pracoval na problematike . Možno by takou to formou mohla byť napísaná aj kniha ... smilies/wink.gif.. prajem veľa veľa tvorivých námetov, ktoré si určite rada prečítam.

Nahlás nadávky
Zníž
Zvýš hodnotenie
Ondro
07. July 2014
80.87.209.10
Hodnotenie: +2

V minulosti som sa dal nachytať konzervatívnymi kresťanmi a známymi exorcistami, že tieto veci sú zlé
Samozrejme si treba uvedomiť, že tieto veci majú obrovskú silu a sú aj zneužiteľné.
Tiež samozrejme okrem dobrých pozitívnych síl sa stretáva mág aj s negatívnymi temnými silami – ale tomu tak nie je len v duchovnom ale aj vo fyzickom svete.
Je pravda, že existujú aj bývali liečitelia či prútikári – neraz je to z toho dôvodu, že sa prehnane zľakli temných síl a začali veriť na kresťanskú teóriu, alebo ich jednoducho presvedčili kresťania o tom, že je to zlé a zasiahlo ich akési halučinačné kresťanské svetlo Ježiša a tak sa liečiteľstva a čarov vzdali

http://1meditaciawzsk.slobodnyvysielac.sk/cary-carodejnictvo-okultizmus-magia-liecitelstvo/m4/p39/b310

Nahlás nadávky
Zníž
Zvýš hodnotenie

Napíš komentár
 
 
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
smile
wink
laugh
grin
angry
sad
shocked
cool
tongue
kiss
cry
Menšie | Väčšie
 

security image
Opíš zobrazené písmená


busy
 
Autor tohto článku: P. Lukáš Mizerák už nemá viac článkov okrem tohoto jediného.

Ukáž 50 najnovších článkov autora tohto článku.
Súvisiace články z tejto kategórie:


10 náhodne vybratých článkov z tejto kategórie:
Katechézy

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie

Najčítanejšie súvisiace články