Hlavná stránka Modlitby Rôzne Duchovná obnova s blahoslaveným Jánom Pavlom II.

Duchovná obnova s blahoslaveným Jánom Pavlom II.

E-mail Tlačiť PDF
(9 hlasovaní, Priemerná známka: 4.89 )

Jan_Pavol_II_1990Práve tento článok je pre všetkých, ktorí by si chceli urobiť duchovnú obnovu s Jánom Pavlom II. Nech sa páči...

1. rozjímanie

Mária

K.: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Ľ.: Amen.

K.: Panna Mária, kráľovná celého sveta, Matka Kristova, sprostredkovateľka všetkých milostí, prosíme ťa, na príhovor tvojho veľkého ctiteľa blahoslaveného Jána Pavla II., pripodobni nás tak svojmu Synovi Ježišovi Kristovi, aby sme už nežili my, ale tvoj syn v nás.

Ľ.: Amen.

Čítanie Božieho slova

Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ (Lk 1, 26-38)

Úvaha

„Hľa, služobnica Pána”, vraví Panna Mária anjelovi Gabrielovi, ktorý jej zvestuje Božie povolanie stať sa matkou Jeho Syna. Vtelenie Slova je rozhodujúcim momentom v „pláne“, ktorý Boh vyjavil od samého začiatku ľudských dejín, po prvotnom hriechu. On chce sprostredkovať ľuďom svoj vlastný život, pozývajúc ich, aby sa stali jeho deťmi. Je to povolanie, ktoré očakáva odpoveď od každého jednotlivca. Boh nenanucuje spásu. On ju ponúka ako iniciatívu lásky, na ktorú treba odpovedať slobodným rozhodnutím, tiež motivovaným láskou. Mária verí, a preto vraví áno. Je to viera, ktorá sa stáva životom. Postoj Panny Márie pozýva každého z nás k zamysleniu: s každým z nás má Boh svoj zámer a na každého z nás sa obracia so svojím „povolaním“. Rozhodujúce je rozpoznať toto povolanie, vedieť ho prijať a byť mu verným.“

(Banská Bystrica 12.9.2003)

Prosby

K.: Bratia a sestry, Panna Mária je veľkým vzorom nášho života v pokore, modlitbe a plnení Božej vôle. V tejto spoločnej mod¬litbe na jej orodovanie prosme nebeského Otca.

Ľ.: Prosíme ťa, vyslyš nás.

1. Otče, pre lásku, ktorou Ťa miluje Mária, Matka Cirkvi, ochráň svoju Cirkev pred všetkými nebezpečenstvami.

2. Otče, pre bolesť Máriinho srdca zachráň hriešnikov, ktorí odmietajú Tvoju lásku a milosrdenstvo.

3. Otče, stoj pri všetkých, ktorých si obdaroval duchovným povolaním, aby s Tvojou pomocou prekonávali všetky prekážky na ceste zasvätenia.

4. Otče, daj, aby v Cirkvi bolo vždy viac príkladných rodín.

K.: Milosrdný Bože, Ty si nám dal v Panne Márii starostlivú Matku, na jej orodovanie, vyslyš naše prosby a daj, aby nás pravá úcta k Bohorodičke chránila od hriechu a viedla k Tebe. Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

 

 

Litánie k blahoslavenému Jánovi Pavlovi II.

K.: Pane zmiluj sa. Ľ.: Pane zmiluj sa.

K.: Kriste zmiluj sa. Ľ.: Kriste zmiluj sa.

K.: Pane zmiluj sa. Ľ.: Pane zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,

Duch Svätý, Bože,

Svätá Trojica, jeden Boh,

Svätá Mária, oroduj za nás

Blahoslavený Ján Pavol II.

Veľký ctiteľ Matky Božej,

Apoštol Božieho milosrdenstva,

Horlivý apoštol sveta,

Svedok nádeje,

Odvážny hlásateľ pravdy,

Pútnik radostnej zvesti,

Muž dialógu,

Priateľ detí,

Apoštol mladých,

Povzbudenie pre trpiacich a chorých,

Hlas chudobných a prenasledovaných,

Vzor odpustenia,

Vzor skromnosti,

Vzor nábožnosti,

Obranca pokoja,

Obranca viery,

Šíriteľ úcty k svätým,

Milovník vedy a poznania,

Príklad pracovitosti,

Kňaz s ľudským srdcom,

Kňaz radostný a srdečný,

Budovateľ civilizácie lásky,

Pastier celého sveta,

Učiteľ modlitby,

Ochranca života od počatia po prirodzenú smrť,

Ochranca dôstojnosti každého človeka,

Ochranca rodín,

 

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

K.: Oroduj za nás, blahoslavený Ján Pavol II.,

Ľ.: Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlitba

Ó, Najsvätejšia Trojica, ďakujeme ti, že si dala Cirkvi milosť daru pápeža Jána Pavla II., ďakujeme ti za nežnosť tvojej otcovskej lásky, za slávu Kristovho kríža, za žiaru Ducha Svätého, ktorá cez neho prežaruje.

S dôverou v tvoje nekonečne milosrdenstvo a na materinský prihovor Panny Márie, nám poskytol živý obraz Ježiša, dobrého pastiera, a ukázal nám, že svätosť je potrebným rozmerom kresťanského života a cestou dosiahnutia večného spoločenstva s tebou. Daj nám na jeho príhovor a podľa tvojej svätej vôle milosti, o ktoré žiadame s nádejou, že bude čoskoro pripočítaný medzi tvojich svätých. Amen.

Záver

K.: Modlime sa ako nás naučil náš Pán: Otče náš...

K.: Pán s vami.

Ľ.: I s duchom tvojim.

K.:   Na príhovor blahoslaveného Jána Pavla II., nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn

i Duch Svätý.

 

Ľ.: Amen.

 

2. rozjímanie

Kríž

K.: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Ľ.: Amen.

K.: Sedembolestná Panna Mária, na príhovor blahoslaveného Jána Pavla II., pomôž nám osvojiť si zmýšľanie Ježiša Krista, tvojho Syna. Pomôž nám nasledovať ho na strmej kalvárskej ceste, aby sme v kríži objavili tajomstvo nového života, ktorý už viac nepodlieha smrti. Panna slávna, v ťažkých chvíľach života oživuj v nás nádej na oblažujúce stretnutie s Bohom, keď "mu budeme podobní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je" (1Jn 3,2).

Ľ.: Amen.

Čítanie Božieho slova

A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnme k sebe. (Jn 12, 32)

Úvaha

„Zdrav buď, kríž, nádej jediná! On je tým „privilegovaným miestom“, na ktorom sa nám zjavila Božia láska. Na kríži sa stretá ľudská úbohosť s Božím milosrdenstvom. Adorácia tohto nekonečného milosrdenstva predstavuje jedinú cestu, ako sa človek môže otvoriť tajomstvu kríža. Kríž je osadený v zemi, akoby zakorenený v ľudskej zlobe. Ale zároveň je vztýčený do výšky, smerom k nebu, kam akoby prstom ukazoval na Božiu dobrotu. Kristov kríž je víťazstvom nad zlom, porážkou smrti, sprostredkovaním života, znovunavrátením nádeje a zvestovaním svetla.“

(Bratislava 14.9.2003)

Prosby

K.: Bratia a sestry, Ježiš nás učí, že kto chce ísť za ním, musí zaprieť sám seba a vziať svoj každodenný kríž. Prosme o silu vytrvalo ho nasledovať.

Ľ.: Prosíme ťa, vyslyš nás.

1. Pane Ježišu, prosíme Ťa za trpiacich, ktorí nesú bremeno choroby a bolesti,

aby svoje utrpenie spájali s Tvojím krížom a našli v ňom posilu.

2. Pane Ježišu, prosíme Ťa, aby veriaci v každodenných ťažkostiach svojho života  hľadali a nachádzali lásku k Tebe.

3. Pane Ježišu, prosíme Ťa za duše v očistci, aby sa mohli čo najskôr radovať z pohľadu na Teba.

4. Pane Ježišu, prosíme Ťa za nás samých, aby sme sa nikdy nehanbili priznať k Tebe a k Tvojmu krížu.

K.: Pane Ježišu, prijmi naše prosby a pre svoju smrť na kríži buď k nám milosrdný,

aby sme sa všetci stretli u Teba v nebeskom kráľovstve. Lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

Ľ.: Amen.

Nasledujú litánie a záver

 

3. rozjímanie

Ja som s vami

K.: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Ľ.: Amen.

K.: Dobrý Otče, v Kristovi, tvojom Synovi nám zjavuješ svoju lásku a objímaš nás ako svoje deti. Ty nás voláš, aby sme boli svätí ako si Ty svätý. Prosíme Ťa, aby nikdy nechýbali  tvojej Cirkvi svätí služobníci a apoštoli ktorí svojim životom, slovom a sviatosťami otvárajú cestu na stretnutie s Tebou. Milosrdný Otče, daruj zblúdenému ľudstvu mužov a ženy, ktorí ako blahoslavený Ján Pavol II. svedectvom života, premeneného na obraz tvojho Syna radostne kráčajú so všetkými bratmi a sestrami do nebeskej vlasti.

Ľ.: Amen.

Čítanie Božieho slova

Choďte teda, učte všetky národy... a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. (Mt 28, 19)

Úvaha

„Drahí Slováci, vaša viera má hlboké korene, dobre zasadené medzi vami ohlasovaním svätých misionárov slovanských národov Cyrila a Metoda! Prosím vás, aby ste sa v duchu vždy vracali k týmto slávnym a príkladným postavám, k týmto veľkodušným a neúnavným vzorom. Svätý Cyril a Metod ukazujú vám a celej Cirkvi, ako priviesť národy ku Kristovi a ako hlásať dobrú zvesť spásy. Oni vám svojím životom hovoria, ako sa dá aj dnes kráčať cestou novej evanjelizácie a ako treba žiť, aby láska, ktorú hlásal Kristus, prekonala všetky možné prekážky a ťažkosti.  Nikdy nechýbali protivenstvá a odpor proti autentickému životu viery, ale evanjelium má v sebe moc premeniť prekážky na prozreteľnostnú príležitosť na ohlasovanie spásy.“      (Poprad 3.7.1995)

Prosby

K.: Bratia a sestry, odkaz svätých Cyrila a Metoda sa odo¬vzdáva z pokolenia na pokolenie. S vďakou za dar viery mod¬lime sa k všemohúcemu Bohu Otcovi.

Ľ.: Prosíme ťa, vyslyš nás.

1. Nebeský Otče, nech svätá Cirkev, obohatená darmi Ducha Svätého, vždy vernejšie predstavuje Krista tomuto svetu.

2. Nebeský Otče, prosíme Ťa za všetkých pokrstených, aby si chránili poklad viery a podľa nej aj žili.

3. Nebeský Otče, daj nám prosíme vytrvalosť v dobrom až do konca, aby sme mohli byť pripočítaní  medzi Tvojich svätých pri poslednom súde.

4. Nebeský Otče, svätí solúnski bratia boli apoštolmi Slovanov; na ich príhovor pomáhaj všetkým slovanským krajinám prispievať v európskom spoločenstve k zachovaniu kresťanských koreňov a hodnôt.

K.: Bože, Ty nám dávaš istotu, že Cirkev, postavenú na Petrovej skale, nepremôžu ani pekelné mocnosti, posilňuj nás, aby sme nepodľahli pokušeniam, ale vytrvali pevní vo viere až do konca. Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

Nasledujú litánie a záver

 

Modlitba Jána Pavla II. k Duchu Svätému

Duchu Svätý, prosím ťa

o dar Múdrosti, aby som lepšie spoznával Teba a dokonalosť Božiu,

o dar Rozumu, aby som lepšie rozumel tajomstvám našej svätej viery,

o dar Rady, aby som vo všetkom hľadal radu u Teba a stále ju nachádzal,

o dar Sily a Odvahy, aby žiadne obavy a pozemské záujmy ma od Teba neodlúčili,

o dar Poznania, aby som sa v živote vedel riadiť zásadami našej viery,

o dar Nábožnosti, aby som vždy slúžil Tvojej vznešenosti so synovskou láskou,

o dar Bázne Božej, aby som sa bál hriechu, ktorý teba, ó Bože uráža. Amen.

 

Zasvätenie sveta Božiemu Milosrdenstvu

Bože, milosrdný Otče, ktorý si zjavil svoju lásku vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi a vylial si ju na nás v Duchu Svätom Tešiteľovi, zverujeme Ti dnes osud sveta i každého človeka. Skloň sa k nám hriešnym, vylieč našu slabosť, premôž každé zlo, dovoľ, aby všetci obyvatelia zeme zakúsili Tvoje milosrdenstvo, aby v Tebe, Trojjediný Bože, vždy nachádzali prameň nádeje. Večný Otče, pre bolestné umučenie a zmŕtvychvstanie Tvojho Syna, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom! Amen.

Použitá literatúra:

DZIWSZ, S.: Nechajte ma odísť. Trnava: Dobrá kniha, 2006.

GORNY, J.: Stopy svätosti. Stará Ľubovňa: SALI FOTO, 2010.

JÁN PAVOL II.: Boží plán desatoro pre tretie tisícročie. Bratislava: LÚČ, 1996.

JÁN PAVOL II.: Hledání naděje. Kostelní Vydří: Karmelitánske nakladatelství, 2002.

JÁN PAVOL II.: Milovanému slovenskému národu. Levoča: MTM, 2007.

JÁN PAVOL II.: Salvifici doloris. Rím: SÚSCM, 1986.

KBS.: Spoločné modlitby veriacich. Trnava: SSV, 2009.

MAZIARZ, M.: Przyjaciel z nieba. Krakow: Wydawnictwo M, 2010.

MOKRZYCKI, M.: Najbardziej lubil wtorki. Krakow: Wydawnictwo M, 2008.

 

 

Share/Save/Bookmark


Tags: Ján  Pavol  II.  bl.  obnova  modlitba  
feed0 Komentáre

Napíš komentár
 
 
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
smile
wink
laugh
grin
angry
sad
shocked
cool
tongue
kiss
cry
Menšie | Väčšie
 

security image
Opíš zobrazené písmená


busy
 
Autor tohto článku: Martin Majda už nemá viac článkov okrem tohoto jediného.

Ukáž 50 najnovších článkov autora tohto článku.
Súvisiace články z tejto kategórie:


10 náhodne vybratých článkov z tejto kategórie:
Modlitby

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie