Hlavná stránka Modlitby Rôzne Hodina milosrdenstva

Hodina milosrdenstva

E-mail Tlačiť PDF
(15 hlasovaní, Priemerná známka: 4.60 )

Bozie_milosrdenstvo_ENGHodina milosrdenstva, ktorú sa modlili v Krakove 1.5.2011 v deň blahorečenia Bl. Jána Pavla II. ktorú sa môžete modliť každý deň o 15.00 hod. Nech sa páči...

N. 1.: O Krv a Voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca, ako prameň milosrdenstva pre nás, - dôverujeme ti! (3 x)

N. 2.: Milosrdný Pane, v hodine tvojho zomierania stojíme v duchu v tieni tvojho kríža, aby sme spolu s Máriou, Matkou milosrdenstva, sv. sestrou Faustínou, bl. Jánom Pavlom II. a s celým nebom zvelebovali tvojho milosrdenstvo, ktoré sa v plnosti zjavilo svetu práve v tejto hodine. Ježišu, tvoj kríž, nám hovorí a neprestáva hovoriť o Bohu-Otcovi, ktorý je svojej odvekej láske k človeku bezpodmienečne verný. Tvoj kríž nám hovorí o Bohu, ktorý tak miloval svet, a teda človeka na svete – že „dal svojho jednorodeného Syna, aby každý kto v neho verí mal večný život“. Veriť v ukrižovaného Syna znamená „vidieť Otca“; znamená veriť, že vo svete jestvuje láska a že je mocnejšia než akékoľvek zlo, do ktorého je zapletený človek i celé ľudské pokolenie, i svet. Veriť v takúto lásku znamená veriť aj v milosrdenstvo (porov. DM 7).

1. Pieseň

N. 1.: Ježišu, ty si jedným slovom mohol spasiť tisíc svetov, ale sám si sa podujal na také strašné umučenie za nás jedine z lásky. Spravodlivosť tvojho Otca by bola odčinená jedným tvojím povzdychom a všetky tvoje obety sú jedine dielom tvojho milosrdenstva a nepochopiteľnej lásky (porov. Den. 1747).

N. 2.: Pane, veríme v tvoju dobrotu a pri príležitosti 80.-teho výročia zjavenia obrazu a Sviatku Božieho milosrdenstva v tejto hodine milosti, kľačíme pri tvojom kríži, chceme zvelebovať tvoje milosrdenstvo a čerpať z neho pre nás i pre celý svet.

Spievame: Misericordias Domini in aeternum cantado (alebo iné vhodné ďakovné zvolanie)

N. 1.: Svet ešte nevie o všetkom, čo Ježiš trpel. Sprevádzala som ho v Getsemanskej záhrade, v žalári aj na súdnych vyšetrovaniach. Bola som s ním pri každom jeho utrpení. Poznala som celú všemohúcnosť jeho lásky a milosrdenstva k dušiam (Den. 1054).

N. 2.: Ježišu, ty si ten, ktorý „chodil, dobre robil a uzdravoval“, liečil „všetky choroby a všetky neduhy“, a pre našu spásu, si bol zajatý, potupovaný, odsúdený... (porov. DM 7), ale tretieho dňa si vstal z mŕtvych, aby si nám daroval nový život. Buď zvelebený!

Spievame: Misericordias Domini in aeternum cantado (alebo iné vhodné ďakovné zvolanie)

N. 1.: Uvidela som Pána Ježiša, ako trpel pri bičovaní. Ó, sú to nepredstaviteľné muky. Jeho krv stekala na zem a na niektorých miestach začali odpadávať kúsky tela. A na jeho chrbte som videla zopár odhalených kostí... Ježiš ticho vzdychal a stonal (Den. 188).

N. 2.: Ježišu, ty si ten, ktorý „chodil, dobre robil a uzdravoval“, liečil „všetky choroby a všetky neduhy“, a pre našu spásu, si bol zajatý, potupovaný, odsúdený... (porov. DM 7), ale tretieho dňa si vstal z mŕtvych, aby si nám daroval nový život. Buď zvelebený!

Spievame: Misericordias Domini in aeternum cantado (alebo iné vhodné ďakovné zvolanie)

N. 1.: Videla som, ako mu z tŕnia uplietli korunu a položili na svätú hlavu. Do ruky mu dali trstinu a vysmievali sa z neho, klaňali sa mu ako kráľovi. Pľuvali mu do tváre, iní vzali trstinu a bili ho po hlave… Opreteky Pána potupovali. Rozmýšľala som, odkiaľ sa berie v človeku taká zlosť. Príčinou je hriech – stretla sa Láska a hriech (Den. 408).

N. 2.: Ježišu, ty si ten, ktorý „chodil, dobre robil a uzdravoval“, liečil „všetky choroby a všetky neduhy“, a pre našu spásu, si bol zajatý, potupovaný, odsúdený... (porov. DM 7), ale tretieho dňa si vstal z mŕtvych, aby si nám daroval nový život. Buď zvelebený!

Spievame: Misericordias Domini in aeternum cantado (alebo iné vhodné ďakovné zvolanie)

N. 1.: Raz večer som videla ukrižovaného Pána Ježiša. Z rúk, nôh a boku vytekala najsvätejšia krv. Po chvíli mi Ježiš povedal: „To všetko pre spásu duší. Zamysli sa, dcéra moja, čo robíš ty pre ich spásu.” Odpovedala som: „Ježišu, keď pozerám na Tvoje utrpenie, tak ja nerobím pre záchranu duší takmer nič.” Pán mi povedal: „Vedz, dcéra moja, že tvoje každodenné tiché mučeníctvo v úplnom poddaní sa mojej vôli privádza veľa duší do neba (porov. Den. 1184).

N. 2.: Ježišu, ty si ten, ktorý „chodil, dobre robil a uzdravoval“, liečil „všetky choroby a všetky neduhy“, a pre našu spásu, si bol zajatý, potupovaný, odsúdený... (porov. DM 7), ale tretieho dňa si vstal z mŕtvych, aby si nám daroval nový život. Buď zvelebený!

Spievame: Misericordias Domini in aeternum cantado (alebo iné vhodné ďakovné zvolanie)

N. 1.: Dnes počas zmŕtvychvstania som uvidela Pána Ježiša vo veľkej žiare. Priblížil sa ku mne a povedal: „Pokoj vám, deti moje,” pozdvihol ruku a žehnal. Rany na rukách a nohách neboli zakryté, ale jasne žiarili. … Povedal mi: „Mala si veľkú účasť na mojom umučení, preto ti dám aj veľký podiel na mojej sláve a radosti” (Den. 205).

N. 2.: Ježišu, ty si ten, ktorý „chodil, dobre robil a uzdravoval“, liečil „všetky choroby a všetky neduhy“, a pre našu spásu, si bol zajatý, potupovaný, odsúdený... (porov. DM 7), ale tretieho dňa si vstal z mŕtvych, aby si nám daroval nový život. Buď zvelebený!

Spievame: Misericordias Domini in aeternum cantado (alebo iné vhodné ďakovné zvolanie)

N. 1. (alebo kňaz) Modlime sa.

Pane Ježišu Kriste, tvoj kríž vydáva svedectvo o jedinečnej zmluve medzi Bohom a ľudstvom. Pomôž nám s dôverou očakávať požehnané plody tvojho veľkonočného prechodu z tohto sveta k Otcovi. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

2. Pieseň

N. 2.: Ukrižovaný a zmŕtvychvstalý Ježišu, víťaz nad smrťou, peklom a satanom, chceme byť pri tebe. Prichádzame, aby si sa dotkol svojou večnou láskou najbolestivejších rán našej ľudskej existencie, a aby sa táto milosrdná láska, ktorú vždy preukazuješ chudobným, zajatým, slepým, utláčaným a hriešnikom, prejavila aj v našom živote (porov. DM 7).

N. 1.: Pane, my sme uverili tvojej láske, preto povzbudení tvojimi prísľubmi, že na Sviatok milosrdenstva sú otvorené všetky Božie hrádze, cez ktoré plynú milosti, a že v Hodine milosrdenstva neodmietneš nič duši, ktorá ťa prosí pre tvoje umučenie, s dôverou chceme prosiť o najväčší dar – o lásku k Bohu a blížnemu.

Spievame: Kriste uslyš nás, Kriste vyslyš nás (alebo iné vhodné prosebné zvolanie)

N. 2.: Milosrdný Ježišu, prosíme ťa za dar dokonalej lásky pre Svätého Otca Benedikta XVI., všetkých pastierov Cirkvi a rehoľníkov. Nech je vo svete – vďaka ich službe – prítomná tvoja láska.

Spievame: Kriste uslyš nás, Kriste vyslyš nás (alebo iné vhodné prosebné zvolanie)

N. 1.: Milosrdný Ježišu, prosím ťa za dar múdrej a veľkodušnej lásky pre všetkých svetských predstavených, ktorí spravujú našu vlasť. Nech ich úrad bude službou pre dobro národa a nech každý z nich rešpektuje právo na život, dôstojnosť každého človeka a neporušiteľnosť jeho práv.

Spievame: Kriste uslyš nás, Kriste vyslyš nás (alebo iné vhodné prosebné zvolanie)

N. 2.: Milosrdný Ježišu, prosíme ťa za dar milosrdnej lásky pre všetkých pokrstených, pre apoštolov Božieho milosrdenstva a všetkých osôb, ktoré realizujú poslanie sv. sestry Faustíny v dnešnom svete. Nech ťa nasledujú v obetavej láske a dokážu ponúknuť za bratov aj svoj život.

Spievame: Kriste uslyš nás, Kriste vyslyš nás (alebo iné vhodné prosebné zvolanie)

N. 1.: Milosrdný Ježišu, prosíme ťa za dar odpúšťajúcej lásky pre rozvášnené národy, spoločenstvá a rodiny, ktoré si nedokážu odpustiť urážky a krivdy. Nech ustanú bratovražedné vojny a nech zavládne vytúžený pokoj a zmierenie.

Spievame: Kriste uslyš nás, Kriste vyslyš nás (alebo iné vhodné prosebné zvolanie)

N. 1.: Milosrdný Ježišu, prosíme ťa za dar lásky plnej skrúšenosti a za milosť obrátenia k Bohu pre všetkých ľudí, ktorí nekráčajú po cestách spásy, ktorí sú zotročení závislosťami a žijú v ťažkých hriechoch.

Spievame: Kriste uslyš nás, Kriste vyslyš nás (alebo iné vhodné prosebné zvolanie)

N. 1.: Milosrdný Ježišu, prosíme ťa za dar statočnej lásky pre všetkých ľudí ťažko skúšaných, osamotených, trpiacich na tele alebo na duši, pre obety prírodných katastrof a vojen v rôznych regiónoch sveta. Nech v zjednotení s tebou a v duchu viery prežívajú tajomstvo svojho utrpenia. Zomierajúcim a dušiam trpiacim v očistci otvor brány neba.

Spievame: Kriste uslyš nás, Kriste vyslyš nás (alebo iné vhodné prosebné zvolanie)

N. 2.: Milosrdný Ježišu, prosíme ťa za dar lásky, preniknutej dôverou voči Bohu pre všetkých ctiteľov Božieho milosrdenstva, pre naše farnosti, rodiny, blízkych známych a dobrodincov. Vypočuj modlitby a prosby každého z nich, aby sme všetci zakúsili tvoju milujúcu prítomnosť a milosť.

Spievame: Kriste uslyš nás, Kriste vyslyš nás (alebo iné vhodné prosebné zvolanie)

N. 1. (alebo kňaz): Ukrižovaný a zmŕtvychvstalý Ježišu, vypočuj naše pokorné prosby a pošli každého z nás, aby sme zaniesli svetu posolstvo Milosrdenstva, ktoré nám umožňuje hlbšie prežívať Evanjelium Paschy a niesť ju ako lúč svetla ľuďom našich čias. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Všetky úmysly, s ktorými sme prišli na modlitbu v Hodine milosrdenstva zahrňme aj do Korunky Božieho milosrdenstva.

Kňaz: Otče náš. Zdravas Mária. Verím v Boha.

Jednotlivé desiatky:

1. desiatok – .....................

2. desiatok – ..................... napr. spievaný

3. desiatok – ....................

4. desiatok – ..................... napr. spievaný

5. desiatok – .....................

Kňaz: (prípadne kantor zaspieva): Svätý Bože, svätý Mocný, svätý Nesmrteľný – zmiluj sa nad nami i nad celým svetom. (3 x)

3. Ďakovná pieseň

© Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva 2011

Schválil: Mons. Stanislav Stolárik, 23.04.2011

 

Share/Save/Bookmark


feed0 Komentáre

Napíš komentár
 
 
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
smile
wink
laugh
grin
angry
sad
shocked
cool
tongue
kiss
cry
Menšie | Väčšie
 

security image
Opíš zobrazené písmená


busy
 

Náš člen Balek Robert je s nami už odo dňa: Streda, 17 September 2008.

Ukáž 50 najnovších článkov autora tohto článku.
Súvisiace články z tejto kategórie:


10 náhodne vybratých článkov z tejto kategórie:
Modlitby

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie