Hlavná stránka Modlitby Rôzne Základné modlitby a pravdy

Základné modlitby a pravdy

E-mail Tlačiť PDF
(9 hlasovaní, Priemerná známka: 4.78 )

Modlitba_rukyTak ako každý človek by mal poznať základné pravidlá slušnosti i rozhovoru človeka s človekom aj každý kresťan mal poznať základné modlitby a pravdy svojej viery. Ako pomôcku v misijnej činnosti kdekoľvek a s kýmkoľvek vám ponúkame zoznam základných modlitieb a právd našej viery.

Katolícky pozdrav

Pochválený buď Ježiš Kristus.

Naveky. Amen.

V niektorých oblastiach Slovenska:

Pozdrav Pán Boh. (pri práci: Pán Boh pomáhaj!)

Pán Boh uslyš.

 

Prežehnanie

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

 

Modlitba Pána

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.

 

Anjelské pozdravenie

Zdravas’, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

 

Chváloslovie

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

 

Nicejsko-carihradské vyznanie viery

Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného. Verím v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi; Boha z Boha, Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom: skrze neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies. A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Piláta, bol umučený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma. A vystúpil do neba, sedí po pravici Otca. A znova príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca. Verím v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna. Jemu sa zároveň s Otcom a Synom vzdáva poklona a sláva. On hovoril skrze prorokov. Verím v jednu, svätú, katolícku a apoštolskú Cirkev. Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov. A očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen.

 

Apoštolské vyznanie viery

Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.

Verím v Ducha svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.

 

Vzývanie Ducha Svätého

Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich

a zapáľ v nás oheň svojej lásky.

 

Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené. (V.O.Aleluja)

A obnovíš tvárnosť zeme. (V.O.Aleluja)

 

Modlime sa.

Večný Bože, ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého;

daj, prosíme, aby sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne,

a vždy sa radovali z jeho útechy a posily.

Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

 

Anjel Pána

Anjel Pána zvestoval Panne Márii a ona počala z Ducha svätého.

Zdravas’, Mária...

Hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.

Zdravas’, Mária...

A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.

Zdravas’, Mária...

 

Oroduj za nás, svätá Božia Rodička.

Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.

 

Modlime sa

Bože, z anjelovho zvestovanie vieme, že tvoj Syn, Ježiš Kristus, sa stal človekom;

prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť,

aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu.

Skrze Krista, nášho Pána.

Amen.

 

Vo veľkonočnom období namiesto Anjel Pána:

Raduj sa, nebies Kráľovná

Raduj sa, nebies Kráľovná, aleluja.

Lebo koho si nosila, aleluja,

z mŕtvych vstal, jak predpovedal, aleluja.

Pros, aby nás k sebe prijal, aleluja.

 

Raduj sa a veseľ sa, Panna Mária, aleluja.

Lebo Pán naozaj vstal z mŕtvych, aleluja.

 

Modlime sa

Bože ty si zmŕtvychvstaním tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet;

prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor jeho Rodičky Panny Márie dosiahli radosti večného života.

Skrze Krista, nášho Pána.

Amen.

 

Ruženec

je rozjímavou modlitbou nad najdôležitejšími udalosťami spásy; udalosťami zo života Ježiša a Panny Márie. Začína znamením kríža, slovami: V mene Otca ..., nasleduje Verím v Boha, Otče náš; potom trikrát Zdravas’, Mária; po mene Ježiš sa postupne vkladajú tajomstvá tzv. preddesiatku, ktoré sú uvedené pri jednotlivých tajomstvách. Jednotlivé desiatky sa skladajú z modlitby Pána - Otče náš, desiatich zdravasov a chválospevu Sláva Otcu. Po mene Ježiš sa pridávajú tajomstvá k desiatkom.

Po každom desiatku sa vkladá Fatimská prosba:

Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa a priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.

 

I. Radostný ruženec (modlí sa v pondelok a v sobotu)

Prosby k preddesiatkom:

a)Ktorý nech rozmnožuje našu vieru.

b) Ktorý nech posilňuje našu nádej.

c) Ktorý nech roznecuje našu lásku.

 

Tajomstvá k desiatkom

1.Ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala.

2.Ktorého si, Panna, pri návšteve Alžbety v živote nosila.

3.Ktorého si, Panna, v Betleheme porodila.

4.Ktorého si, Panna, v chráme obetovala.

5.Ktorého si, Panna, v chráme našla.

 

II. Tajomstvá svetla (modlí sa vo štvrtok)

Prosby k preddesiatkom:

a)Ktorý nech je svetlom nášho života.

b)Ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.

c)Ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.

 

Tajomstvá k desiatkom

1.Ktorý bol pokrstený v Jordáne.

2.Ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.

3.Ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.

4.Ktorý sa premenil na vrchu Tábor.

5.Ktorý ustanovil Oltárnu sviatosť.

 

III. Bolestný ruženec (modlí sa v utorok a v piatok)

Prosby k preddesiatkom:

a)Ktorý nech osvecuje náš rozum.

b)Ktorý nech upevňuje našu vôľu.

c)Ktorý nech posilňuje našu pamäť.

 

Tajomstvá k desiatkom

1.Ktorý sa pre nás krvou potil.

2.Ktorý bol pre nás bičovaný.

3.Ktorý bol pre nás tŕním korunovaný.

4.Ktorý pre nás kríž niesol.

5.Ktorý bol pre nás ukrižovaný.

 

IV. Slávnostný ruženec (modlí sa v stredu a v nedeľu)

Prosby k preddesiatkom:

a)Ktorý nech usporadúva naše myšlienky.

b)Ktorý nech riadi naše slová.

c)Ktorý nech spravuje naše skutky.

 

Tajomstvá k desiatkom

1.Ktorý slávne vstal z mŕtvych.

2.Ktorý slávne vystúpil do neba.

3.Ktorý nám zoslal Ducha Svätého.

4.Ktorý ťa, Panna, vzal do neba.

5.Ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.

 

Pod tvoju ochranu

Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička,

neodvracaj zrak od našich prosieb,

pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď,

ty Panna slávna a požehnaná. Amen.

 

Za zosnulých

Modlime sa za zosnulých veriacich.

Otče náš. Zdravas´.

V. Odpočinutie večné daj im, Pane.

R. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji.

 

Šesť hlavných právd

1. Boh je len jeden.

2. V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.

3. Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil.

4. Boh je spravodlivý sudca: dobrých odmieňa a zlých tresce.

5. Duša človeka je nesmrteľná.

6. Božia milosť je na spásu potrebná.

 

Hlavné prikázanie

Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou, celou svojou silou a celou svojou mysľou a svojho blížneho ako seba samého (Lk 10,27-28).

 

Desatoro Božích prikázaní

1. Ja som Pán, tvoj Boh! Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal.

2. Nevezmeš Božie meno nadarmo.

3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.

4. Cti svojho otca a svoju matku.

5. Nezabiješ.

6. Nezosmilníš.

7. Nepokradneš.

8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu.

9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho.

10. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho.

 

Pätoro cirkevných prikázaní

1. V nedeľu a v prikázaný sviatok sa zúčastniť na svätej omši.

2. Zachovávať prikázané dni pokánia.

3. Aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo Veľkonočnom období prijať Oltárnu sviatosť.

4. Uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi.

5. Podporovať cirkevné ustanovizne.

 

Sedem sviatostí

1. Krst.

2. Birmovanie.

3. Eucharistia (Oltárna sviatosť).

4. Pokánie (sviatosť zmierenia).

5. Pomazanie chorých.

6. Posvätná vysviacka.

7. Manželstvo.

 

Dary Ducha Svätého

1. Dar múdrosti.

2. Dar rozumu.

3. Dar rady.

4. Dar sily.

5. Dar poznania.

6. Dar nábožnosti.

7. Dar bázne voči Bohu.

 

Formy zbožnosti:

1. Modlitba.

2. Pôst.

3. Almužna.

 

Božské čnosti

1. Viera.

2. Nádej.

3. Láska.

 

Kardinálne (hlavné ľudské) čnosti:

1. Rozvážnosť

2. Spravodlivosť

3. Mravná sila

4. Miernosť

 

Sedem hlavných hriechov

l. Pýcha.

2. Lakomstvo.

3. Smilstvo.

4. Závisť.

5. Obžerstvo.

6. Hnev.

7. Lenivosť.

Zdroj: Internet

 

Share/Save/Bookmark
feed0 Komentáre

Napíš komentár
 
 
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
smile
wink
laugh
grin
angry
sad
shocked
cool
tongue
kiss
cry
Menšie | Väčšie
 

security image
Opíš zobrazené písmená


busy
 

Náš člen Balek Robert je s nami už odo dňa: Streda, 17 September 2008.

Ukáž 50 najnovších článkov autora tohto článku.
Súvisiace články z tejto kategórie:


10 náhodne vybratých článkov z tejto kategórie:
Modlitby

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie