Hlavná stránka Rozhovory S misionármi "ZVLÁŠTNE ZVUKY" v Číne v období kultúrneho prelomu

"ZVLÁŠTNE ZVUKY" v Číne v období kultúrneho prelomu

E-mail Tlačiť PDF
(0 hlasovaní, Priemerná známka: 0 )

Španielsky jezuita sv. FRANTIŠEK XAVERSKÝ (1506-1552) bol v 16. stor. po dlhšom čase prvým kresťanským misionárom v Číne. Kresťanstvo sa tam odvtedy neustále stretáva s rôznymi prekážkami. O súčasnej situácii v Číne viedla Katolícka spravodajská agentúra (KNA) v Mníchove nasledujúce interview so sinológom P. ROMANOM MALEKOM SVD, ktorý je profesorom religionistiky na Filozoficko-teologickej vysokej škole v Sankt Augustin a uznávaným expertom pre čínsku problematiku (KNA 1/ 4. január 2003).

V ČÍNE NACHÁDZA KRESŤANSTVO NOVÉ PUBLIKUM

Profesor Malek, v akých podobách možno dnes v Číne stretnúť kresťanstvo?

Kresťanstvo existuje v Číne v cirkevno-inštitucionálnej a necirkevno-neinštitucionálnej forme. K inštitucionálnym formám patria katolícka a protestantská Cirkev v troch, od seba nezávislých zoskupeniach: oficiálna, štátom uznaná Cirkev - niekedy nesprávne označovaná ako vlastenecká alebo národná - ďalej neoficiálna, čínskym štátom neuznávaná katolícka, tzv. podzemná Cirkev a tiež ešte rozličné typy novej religiozity v tzv. kresťanských sektách.
K neinštitucionálnym formách rátam predovšetkým tzv. kultúrne kresťanstvo. Jedná sa pri tom o príslušníkov čínskej inteligencie, ktorí našli prístup ku kresťanskej viere a teológii prostredníctvom štúdia západnej kultúry a náboženstva. Tzv. kultúrni kresťania však zostávajú poza jestvujúcimi cirkvami, nakoľko tieto podľa ich mienky nevlastnia nijakú originálnu teologickú príťažlivosť - alebo preto, že sú ešte silno napojené na štát, alebo - ako je tomu v podzemí - pôsobia na nich sektárskym dojmom. A potom je to ešte kresťanstvo ako objekt vedeckého bádania na čínskych univerzitách, vedeckých akadémiách a inštitútoch.

Zdá sa, že je to dosť komplikované....

Naozaj, vnútorná situácia je oveľa komplikovanejšia, než ako to vyplýva z rozličných správ. Predovšetkým v tzv. podzemnej Cirkvi a tzv. podomových [protestantských] cirkvách je situácia čoraz neprehľadnejšia, a tak vznikajú široké "sivé" zóny medzi podzemnou a štátne uznanou Cirkvou. Napriek tomu možno v Číne pozorovať veľmi intenzívny náboženský život s nespočetnými aktivitami, ktoré sú neporovnateľne väčšie, než by sa to niekomu pri pohľade na personálne a finančné možnosti Cirkví zdalo, nakoľko tieto sú ešte stále teologicky i materiálne odkázané na pomoc zvonku. Mimochodom situácia je skomplikovaná aj kvôli dramatickým sporom medzi všetkými uvedenými zoskupeniami.

Použili ste už viackrát pojem "podzemná Cirkev". Znie to sťa katakomby a prenasledovanie kresťanov.

Podzemná alebo podomová Cirkev označuje takú Cirkev, ktorá na základe vládnúcej politickej situácie vykonáva svoje aktivity v skrytosti, čiže ilegálne. Biskupi, kňazi a rehoľné sestry týchto cirkví nemajú pre svoje pôsobenie oficiálny štátny súhlas. Taktiež im je zabránené oficiálne spojenie s pápežom a so Sv. Stolicou, ktorá dodnes diplomaticky neuznáva Čínsku ľudovú republiku. Akákoľvek aktivita v tomto smere je čínskym štátom interpretovaná ako nepriateľská. Charakteristikou podzemnej katolíckej Cirkvi je teda jej ilegalita a nie "akési jestvovanie v katakombách".

Ak smie byť kresťanská viera praktizovaná iba ilegálne, potom to s náboženskou slobodou v Číne nevyzerá najlepšie. Alebo...?

Napriek všetkému materiálnemu pokroku a viditeľnej dynamike sa kresťanské cirkvi v Číne doteraz nachádzajú pod prísnou štátnou kontrolou. V poslednom čase majú napr. niektoré tamojšie kňazské semináre, kňazi a konventy sestier ťažkosti s obdržaním zahraničných poštových zásielok s teologickými publikáciami. Balíky so zahraničnou teologickou literatúrou sú často zhabané alebo posielané naspäť odosielateľovi. Čínska katolícka Cirkev síce v posledných rokoch aj sama tlačí Biblie a liturgické knihy, no napriek tomu je v tejto oblasti ešte stále odkázaná na pomoc zo zahraničia. Aj misijná činnosť medzinárodných rehoľných spoločností a zahraničných kresťanských cirkví je v Číne i naďalej oficiálne zakázaná.
Napriek tomu sa takmer v každej diecéze nachádza konvent rehoľných sestier, ktoré sa aktívne podieľajú na pastoračnej práci, ako napr. na vyučovaní náboženstva alebo v sociálno-charitatívnej oblasti. V poslednom čase však došlo k opakovanému vypovedaniu osôb z krajiny, predovšetkým z radov protestantských misionárov. V uplynulom roku vzbudil veľkú pozornosť prípad istého hongkongského obchodníka, ktorý do Číny tajne pašoval Biblie. Bol zatknutý a vyhostený z Číny [viď Čína dnes 2002, s. 27]. Ďalej sú známe tiež prípady amerických a kórejských kresťanských misionárov. Mučenie či popravy v tejto súvislosti však nie sú známe.

Prečo sa potom čoraz viac Číňanov napriek všetkým spomínaným nebezpečenstvám zaujíma o kresťanstvo?

Snáď je to irónia dejín alebo vanutie Božieho Ducha, že kresťanstvo práve v období, kedy na Západe stráca svoj vplyv a mnohí upierajú pozornosť na rôzne východné učenia, nachádza nové publikum - a síce v Číne, v krajine, kde bolo vždy odmietané, nenávidené, utláčané a ničené. Avšak hľadanie orientácie, etických princípov pre spoločnosť, alebo vôbec hľadanie transcendentna zohráva v súčasnej Číne rozhodujúcu úlohu.

Ako sa bude podľa Vás situácia vyvíjať ďalej?

Aj keď je kresťanstvo v Číne vo všetkých svojich podobách považované za marginálne a "cudzie", zdá sa, že sa zbavuje svojho doterajšieho západného charakteru a postupne sa dostáva do pozície nezanedbateľnej, spoločensko-kultúrnej sily. Spočíva to zrejme v skutočnosti, že presvedčivosť marxisticko-komunistických ideálov je vo svojich základoch silne otrasená, a táto ideologocká kríza si vyžaduje reformu doterajších kultúrnych predstáv, hodnôt a ideálov. Prostredníctvom politiky "otvorenia sa Západu" dochádza k asimilácii rozličných západných myšlienok a tie vedú k hľadaniu novej kultúrnej orientácie.
Tak vznikli rozličné myšlienkové prúdy. Kresťanská orientácia má síce v Číne - čo sa týka počtu - iba neveľa prívržencov, jednak je - ako hovorí prominentný čínsky akademik LIU XIAOFENG - "najnápadnejším a prekvapujúcim zvukom v disharmónii kultúrnej premeny". Znovuoživenie religiozity v dnešnej Číne, vrátane rozličných foriem kresťanstva, je dôkazom toho, že to, čo označujeme ako náboženstvo alebo náboženskosť, skutočne žije a rozvíja sa - aj napriek reštriktívnej náboženskej politike vlády, ako aj napriek marxistickým predpovediam o postupnom vymretí náboženstva.

Spev spomienok

Prečo si nás, Bože, navždy zavrhol?
Prečo vzbĺkol tvoj hnev voči ovciam tvojho stáda?
Pamätaj na svojich verných, ktorí ti patria od večnosti,
na svoj ľud, ktorý je tvojím vlastníctvom.
Obráť svoje kroky k večným ruinám,
ku svätyni, ktorú spustošil nepriateľ.
Na tvojom svätom mieste
dvíhajú tvoji protivníci svoj hlas,
nad vchodom vztýčili svoje znamenie,
znamenie všetkým cudzie.
Ako tí, ktorí sa v húštine oháňajú sekerou,
rozbili mečom a kladivom brány tvojho chrámu.
V tvojom príbytku rozložili oheň, Bože,
a až do základov zneuctili tvoj svätý stánok.

Bolo to za čias Maa a Bandy štyroch,
kedy čierne bolo biele a biele čierne
a právo sa miešalo s neprávosťou.

Bolo to v dňoch, kedy tmavé mraky zatemnili slnko;
nebo bolo zachmúrené a zem ponorená do tmy.
Svetlo sa stalo tmou a tma víťazila nad svetlom.

V tom čase
kosák a kladivo - ako ničivý víchor -
zaútočili na svetlo Cirkvi.
V tom čase
rozložila ľstivá tmavá noc svoje siete
a do pasce chytala tvojich verných.

Akoby v okamihu -
od nížin až k horám,
od pobrežia až ku hraniciam -
zmizli všetky chrámy, v ktorých bol uctievaný tvoj Syn Ježiš Kristus.

Akoby v okamihu -
od mesta až po posledné osídlie,
od roviny až po horskú dedinku -
nebolo viac vídať znak spásy,
žiariace znamenie kríža.

Nebolo viac oltára;
dvere svätyne zatvorené;
Evanjelium pravdy umlčané.
Pastieri väznení a zabíjaní,
zbavení domova, vrhnutí do žalára.
Tisíce oviec z ich stád
vydané na pospas prenasledovateľovi,
trýzneniu a neľudskej práci.
A všade, kam oko pohliadlo, len púšť a beznádej...

Prečo bolo tvoje meno zneuctené,
zosmiešnené a preklínané?
Prečo?
Prečo sa opovrhlo Evanjeliom, tvojou Pravdou?
Prečo?
Prečo boli tvoje deti bez príčiny
zastrašované a ohrozované?
Prečo?
Prečo boli tvoji učeníci vystavení posmechu a potupe?
Prečo?
Prečo boli tvoji služobníci, naplnení láskou k iným,
bití a mučení?
Prečo?
Prečo boli tvoji apoštoli,
šíriaci pravdu a zachraňujúci duše,
prenasledovaní a zabíjaní?
Ó, Pane! Prečo?
Prečo sa to všetko muselo stať? Aký to malo zmysel?

Svet nemohol strpieť Krista,
zloba poslala spravodlivosť na popravisko,
neprávosť zhliadla nevraživo na pravdu -
a temnota zhltla a zničila svetlo.

Sluha nemohol byť väčší, než jeho Pán
a učeník nemohol byť nad svojho Majstra.

Blahoslavení, prenasledovaní pre spravodlivosť.
Blahoslavení ste, keď vás budú pre moje meno
osočovať a prenasledovať
a všetko nepravdivé na vás hovoriť.

rozprával ROMAN MALEK SVD

Informácia: Sinológ prof. P. dr. ROMAN MALEK SVD, nar. r. 1951 v Bytówe (PL). Je profesorom religionistiky na Teologickej fakulte Filozoficko-teologickej vysokej školy Spoločnosti Božieho Slova (SVD) v Sankt Augustine pri Bonne (SRN). Štúdium teológie absolvoval v.r. 1970-1976 v Pienężne (PL), sinologické štúdiá na univerzitách v Bonne a v Taipei (Taiwan). V r. 1987-1998 bol prvým riaditeľom China-Zentrum a v r. 1992-2001 direktorom sinologického inštitútu Monumenta Serica v Sankt Augustine. V súčasnosti je editorom sinologického časopisu Monumenta Serica Journal of Oriental Studies. Od r. 1984 rediguje časopis China heute, ktorý šesťkrát v roku informuje o sitácii náboženstiev a cirkví v Číne. Je medzinárodne uznávaným autorom a vydavateľom mnohých publikácií (knihy, odborné články, prednášky a komentáre) v oblasti kultúry, náboženstiev a náboženskej politiky v Číne.
Share/Save/Bookmark


Tags: Čína  rozhovor  Roman  Málek  
feed0 Komentáre

Napíš komentár
 
 
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
smile
wink
laugh
grin
angry
sad
shocked
cool
tongue
kiss
cry
Menšie | Väčšie
 

security image
Opíš zobrazené písmená


busy
 

Náš člen Administrator je s nami už odo dňa: Streda, 13 Máj 2009.

Ukáž 50 najnovších článkov autora tohto článku.
Súvisiace články z tejto kategórie:


10 náhodne vybratých článkov z tejto kategórie:
Rozhovory

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie