Hlavná stránka Modlitby Rôzne Zamyslenia počas týždňa modlitieb za jednotu kresťanov

Zamyslenia počas týždňa modlitieb za jednotu kresťanov

E-mail Tlačiť PDF
(0 hlasovaní, Priemerná známka: 0 )

Ruky-jednota2Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý bude tento rok od 18. - 25. januára, sa bude niesť v zmysle biblického textu: "Všetci budeme premenení víťazstvom nášho Pána Ježiša Krista" (1Kor 15, 51 – 58). Spoločnou iniciatívou Svetovej rady cirkví a Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov vznikol tento cyklus zamyslení počas tohto týždňa. My vám tento cyklus prinášame na stránke misie.sk, pretože misionár sa kdekoľvek musí snažiť o jednotu v láske, jednotu v úsilí priviesť všetkých ľudí k spáse. Ak nesvedčíme tomuto svetu o tom, že Boh je Láska skrze našu jednotu v láske, sme daromní a naničhodní svedkovia, ktorí môžu rozprávať o Bohu tie najkrajšie teologické mystické veci, no životom nikoho nepriťahujú ku skutočnému živému Bohu, ktorý vždy volal a stále každého svojho nasledovníka volá k jednote s Ním v láske.

Biblický text

„Počúvajte, poviem vám tajomstvo: Nie všetci zomrieme, ale všetci budeme premenení, naraz, v tom okamihu, keď sa naposledy ozve poľnica. Keď zaznie, mŕtvi budú vzkriesení neporušiteľní a my budeme premenení. Lebo toto porušiteľné si musí obliecť neporušiteľnosť a toto smrteľné si musí obliecť nesmrteľnosť. Keď si však toto porušiteľné oblečie neporušiteľnosť a toto smrteľné si oblečie nesmrteľnosť, vtedy sa splní, čo je napísané: Smrť pohltilo víťazstvo! Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kde je tvoj osteň? Ostňom smrti je totiž hriech a silou hriechu je zákon. No vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista! A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní, neochvejní, buďte stále horlivejší v Pánovom diele, veď viete, že vaša námaha nie je márna v Pánovi.“ (1Kor 15, 51 – 58)

Zamyslenia počas ôsmich dní nad zmenou v Kristovi

Počas nasledujúceho týždňa sme všetci pozvaní k hlbšiemu skúmaniu našej viery, aby sme boli premenení víťazstvom nášho Pána Ježiša Krista. Biblické texty a modlitby nám pomôžu preskúmať rôzne aspekty toho, čo toto víťazstvo  znamená pre život kresťanov a ich vzájomnú jednotu vo svete. Začneme zamyslením nad Kristom, ktorý slúži, a postupne sa dopracujeme ku konečnej oslave Kristovho kraľovania, ktoré vybojoval krížom a vzkriesením.

 

Prvý deň

Premenení služobníkom Kristom

Syn človeka prišiel slúžiť (por. Marek. 10, 45)

V tento deň sa stretneme s Ježišom na jeho ceste k víťazstvu prostredníctvom služby. Vidíme ho ako toho, ktorý „neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby sám slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých“ (Marek 10, 45). Preto je aj Cirkev Ježiša Krista slúžiacim spoločenstvom. Tým, že používame naše rozličné dary pre spoločnú službu ľudstvu, stáva sa zjavným jednota v Kristovi.

Slávnostný ruženec

Modlitba

Všemohúci a večný Bože, kráľovskou cestou služby tvojho Syna nás vyveď z našej povýšenosti a neposlušnosti k pokore srdca. Zjednoť nás svojím Svätým Duchom, aby sme službou našim bratom a sestrám odhalili tvoju skutočnú tvár; Ty, ktorý žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

 

Druhý deň

Premenení trpezlivým očakávaním na Pána

Nechaj to teraz! Patrí sa nám vykonať všetko, čo je spravodlivé. (Matúš 3,15)

V tomto dni sa sústredíme na trpezlivé očakávanie na Pána. Každá zmena vyžaduje vytrvalosť a trpezlivosť. Modlitba k Bohu za akúkoľvek premenu je taktiež skutkom viery a dôvery v jeho zasľúbenia. Takéto očakávanie na Pána je nevyhnutné pre všetkých, ktorí sa modlia za viditeľnú jednotu Cirkvi v tomto týždni. Všetky ekumenické aktivity si vyžadujú čas, vzájomnú pozornosť a spoluprácu. Všetci sme povolaní spolupracovať s dielom Ducha na zjednocovaní kresťanov.

Ruženec svetla

Modlitba

Verný Bože, tvoje slovo je pravdivé v každom čase. Daj nám takú trpezlivosť a dôveru v tvoju nemennú lásku, akú mal Ježiš. Osvieť nás svojím Svätým  Duchom, aby sme sa našimi prenáhlenými rozhodnutiami nebránili plnosti tvojej spravodlivosti, ale rozpoznávali tvoju múdrosť a lásku vo všetkom; ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

 

Tretí deň

Premenení trpiacim Služobníkom

Kristus trpel za nás (por. 1.Petrov 2, 21)

Tento deň nás pozýva zamyslieť sa nad utrpením Krista. Nasledovaním trpiaceho Služobníka Krista sú kresťania povolaní k solidarite s trpiacimi. Čím bližšie prichádzame ku krížu, tým bližšie prichádzame jeden k druhému.

Bolestný ruženec

Modlitba

Bože útechy, ty si premenil hanbu kríža na znamenie víťazstva. Daj, aby sme boli zjednotení okolo kríža tvojho Syna a chválili ho za milosť danú jeho utrpením. Nech nám Svätý Duch otvorí oči a srdcia, aby sme poukázali na teba tým, ktorí trpia; ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

 

Štvrtý deň

Premenení Pánovým víťazstvom nad diablom

Dobrom premáhaj zlé (Rimanom 12, 21)

Dnes sa hlbšie zamyslíme nad zápasom so zlom. Víťazstvo v Kristovi premáha všetko, čo ničí Božie stvorenie a rozdeľuje nás. S obnovenou dôverou a radosťou z toho,  čo je dobré, sme povolaní v Kristovi k spoločnému boju proti tomu, čo je zlé v tomto svete. Tým, že sme nejednotní, nemôžeme byť dostatočne silní na to, aby sme v našich časoch prekonali zlo.

Radostný ruženec

Modlitba

Pane Ježišu Kriste, ďakujeme ti za tvoje víťazstvo nad diablom a nejednotou. Chválime ťa za tvoju obeť a vzkriesenie, ktoré premohlo smrť. Pomôž nám v našich každodenných bojoch s nešťastím. Nech nám Svätý Duch dá silu a múdrosť, aby sme nasledovaním teba premáhali zlo dobrom a spory zmierením. Amen.

 

Piaty deň

Premenení pokojom vzkrieseného Pána

Ježiš stal si doprostred a povedal im: Pokoj vám! (Ján 20, 19)

Dnes oslavujeme pokoj vzkrieseného Pána. Vzkriesený  je veľkým víťazom nad smrťou a svetom temnoty. Zjednocuje svojich učeníkov, ktorí sú ochromení strachom. Otvára pred nami novú nádej života a služby pre jeho prichádzajúce kráľovstvo. Vzkriesený Pán zjednocuje a posilňuje všetkých veriacich. Pokoj a jednota sú charakteristické znaky našej premeny vo vzkriesení.

Slávnostný ruženec

Modlitba

Milujúci a milostivý Bože, nauč nás radovať sa zo zdieľania Tvojho pokoja. Naplň nás Duchom Svätým, aby sme mohli búrať múry nepriateľstva, ktoré nás rozdeľujú. Nech nám vzkriesený Kristus, ktorý je naším pokojom, pomôže prekonať každý rozpor a zjednotí nás ako členov svojej rodiny. Prosíme v mene Ježiša Krista, ktorému sa s tebou a s Duchom Svätým vzdáva všetka česť a sláva na veky vekov. Amen.

 

Šiesty deň

Premenení Božou nemennou láskou

Tým víťazstvom, ktoré premohlo svet je, naša viera (1.Jánov 5, 4b)

V tomto dni sústredíme našu pozornosť na Božiu nemennú lásku. Túto lásku odhaľuje veľkonočné tajomstvo a pozýva nás k novému spôsobu života. Viera v túto pravdu premáha strach a otvára naše srdcia sile Božieho Ducha. Ona nás pozýva k priateľstvu s Kristom a k sebe navzájom.

Radostný ruženec

Modlitba

Pane Ježišu Kriste, Syn Boha živého. Vzkriesením si zvíťazil nad smrťou a stal si sa Pánom života. Z lásky si si nás vyvolil, aby sme boli tvojimi priateľmi. Nech nás Svätý Duch zjednotí v tebe vzájomnými putami priateľstva, aby sme ti verne slúžili v tomto svete ako svedkovia tvojej večnej lásky, lebo ty žiješ a kraľuješ s Otcom a Duchom Svätým ako jeden Boh, na veky vekov. Amen.

 

Siedmy deň

Premenení dobrým Pastierom

Pas moje ovce (Ján 21, 16-17)

Biblický text na tento deň poukazuje na to, že Pán posilňuje svoje stádočko. Nasledujúc dobrého Pastiera sme povolaní vzájomne sa posilňovať v Pánovi, podporovať a podopierať slabých a stratených. Je jeden Pastier a my sme jeho ľudom.

Bolestný ruženec

Modlitba

Otče všetkých, ty nás voláš k tomu, aby sme boli jedno stádo ovečiek v tvojom Synovi Ježišovi Kristovi. On je naším dobrým Pastierom, ktorý nás vedie na zelené pastviny, k tichým vodám a občerstvuje naše duše. Nech nasledovaním jeho sa zaujímame o druhých, aby všetci v nás videli lásku jediného skutočného Pastiera - Ježiša Krista, nášho Pána, ktorý žije a kraľuje s tebou a Duchom Svätým, jeden Boh na veky vekov. Amen.

 

Ôsmy deň

Zjednotení v Kristovej vláde

Toho, kto zvíťazí, posadím so mnou na svoj trón (Zjavenie 3, 21)

V posledný deň Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov  oslavujeme Kristovu vládu. Kristovo víťazstvo nám umožňuje hľadieť do budúcnosti s nádejou. Toto víťazstvo premohlo všetko, čo nám bráni zdieľať plnosť života s ním a medzi sebou navzájom. Kresťania vedia, že jednota medzi nimi je predovšetkým Božím darom. Podiel na Kristovom víťazstve je nad všetkým, čo nás rozdeľuje.

Slávnostný ruženec

Modlitba

Všemohúci Bože, Vládca všetkých. Uč nás poznávať tajomstvo tvojej slávy. Daj, aby sme prijímali tvoje dary s pokorou a rešpektovali dôstojnosť každého človeka. Nech nám tvoj Svätý Duch dá silu do duchovného boja, ktorý je pred nami, aby sme zjednotení v Kristovi kraľovali s ním v jeho sláve. Vypočuj nás skrze toho, ktorý sa ponížil a bol vyvýšený, ktorý žije a kraľuje s tebou a s Duchom Svätým na veky vekov. Amen.

Zdroj: Svetlo Mariino

Share/Save/Bookmark


feed0 Komentáre

Napíš komentár
 
 
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
smile
wink
laugh
grin
angry
sad
shocked
cool
tongue
kiss
cry
Menšie | Väčšie
 

security image
Opíš zobrazené písmená


busy
 

Náš člen Balek Robert je s nami už odo dňa: Streda, 17 September 2008.

Ukáž 50 najnovších článkov autora tohto článku.
Súvisiace články z tejto kategórie:


10 náhodne vybratých článkov z tejto kategórie:
Modlitby

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie